Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Powrót do zaniechanej inwestycji skutkuje korektą kosztów

Jeśli spółka podjęła decyzję o zakończeniu prac nad projektem, a następnie zdecydowała się wrócić do wstrzymanych robót, może się to wiązać z obowiązkiem skorygowania przez nią zeznania i zapłatą odsetek od zaległości podatkowej.

 

Koszty zaniechanych inwestycji zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. O ile pojęcie zbycia nie budzi większych kontrowersji, o tyle kwestią sporną jest rozumienie użytego przez ustawodawcę terminu „likwidacja inwestycji". Co do zasady likwidacja może oznaczać fizyczne unicestwienie inwestycji, ale także rezygnację z procesu inwestycyjnego, podjęcie decyzji o trwałym odstąpieniu od prowadzenia inwestycji. Organy podatkowe często prezentują restrykcyjne podejście do przedstawionego problemu, uznając, że likwidacja powinna posiadać wymiar rzeczywisty, tj. powinna wiązać się z fizycznym unicestwieniem budowanego środka trwałego. Taka wykładnia w niektórych przypadkach prowadzi jednak do trudnych do zaakceptowania wniosków. Często bowiem fizyczna likwidacja środka trwałego na etapie budowy wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, przez co podatnik, chcąc zaliczyć koszty zaniechanej inwestycji do kosztów podatkowych, byłby zmuszony do ponoszenia wydatków nieracjonalnych z punktu widzenia ekonomicznego.

 

Demontaż 
nie jest konieczny

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że fizyczna likwidacja środka trwałego w budowie nie jest konieczna, aby zaniechaną inwestycję uznać za zlikwidowaną. NSA w wyroku z 25 czerwca 2013 r. 
(II FSK 2225/11) wskazał, że „nie ma również przekonywujących powodów, aby przyjąć, że w przypadku zaniechania inwestycji, czy też generalnie rzecz biorąc zaprzestania wykorzystywania tej inwestycji w prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym, 
a wręcz rozstrzygającym warunkiem decydującym o możliwości zaliczenia wydatków tak powstałych do kosztów uzyskania przychodów jest fizyczna likwidacja tej inwestycji (poniesionych nakładów), co w praktyce musiałoby przybrać postać demontażu, często połączonego z destrukcją zamontowanych elementów. Warunek taki nie tylko nie wynika z przepisów podatkowych, ale w wielu przypadkach skłaniałby podatników do podejmowania zupełnie nieracjonalnych 
i nieekonomicznych działań bez istnienia ku temu uzasadnionej potrzeby". Na podobnym stanowisku stanął NSA w uchwale składu siedmiu sędziów 
z 25 czerwca 2012 r. (II FPS 2/12).

Waldemar Knap

—Autor jest kierownikiem zespołu podatków bezpośrednich 
w ECDDP sp. z o.o.

 

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1281772-Powrot-do-zaniechanej-inwestycji-skutkuje-korekta-kosztow.html#.VaylmPntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 20.07.2015 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.