Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Przerwanie wakacji przez pośredników jest ryzykowne

FORMALNOŚCI | Przepisy nie regulują procedury związanej z odwołaniem pracownika z urlopu, ale szef powinien starać się dotrzeć bezpośrednio 
z taką informacją do podwładnego.

 

Sebastian Kryczka

Co do zasady pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Ten, kto z niego korzysta, musi jednak liczyć się z tym, że może zostać wezwany przez pracodawcę. Stanie się tak, gdy obecności podwładnego 
w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia wakacji. Jednak art. 167 § 1 k.p. nie precyzuje tych sytuacji. Nie wskazuje też procedury odwołania z urlopu.

Jak to zrobić

Do okoliczności, które uzasadniają odwołanie 
z urlopu, można zaliczyć np. potrzebę usunięcia awarii, gdy urlopowicz jest jedyną kompetentną w tym zakresie osobą. Tylko pracodawca jest właściwy do oceny, czy sytuacja wymaga wezwania pracownika do zakładu.

Przykład

Firma branży informatycznej wysłała głównego informatyka na urlop wypoczynkowy. W trakcie jego nieobecności doszło do bardzo poważnej awarii systemu komputerowego, która sparaliżowała pracę zakładu. Informatyk, który pozostał w firmie w zastępstwie urlopowicza, nie poradził sobie z naprawą. Szef odwołał głównego informatyka z urlopu. Postąpił prawidłowo 
– awaria była zdarzeniem nieprzewidzianym, a próby jej usunięcia przy pomocy dostępnych osób i metod zawiodły. Decyzja odwołująca pracownika z urlopu jest całkowicie usprawiedliwiona.

Przepisy dopuszczające odwołanie pracownika 
z urlopu wskazują ogólną przesłankę umożliwiającą przerwanie wypoczynku. Nie regulują natomiast tego, jak technicznie przeprowadzić taką operację. Na tym tle mnożą się wątpliwości, które w efekcie prowadzą do nieporozumień między pracodawcami a pracownikami.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1281826-Przerwanie-wakacji-przez-posrednikow-jest-ryzykowne.html#.Va34Xfntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 21.07.2015 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.