Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Metody ewidencji zapasów do wyboru

Przy wyborze dopuszczonych ustawą o rachunkowości uproszczeń należy pamiętać, że ich stosowanie nie może wpływać negatywnie na prezentację sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

 

Ustawa o rachunkowości dopuszcza cztery rozwiązania 
w zakresie prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla materiałów, towarów, wyrobów gotowych i opakowań >patrz tabela >Q8.

Podejmując decyzję o wyborze stosowanej metody, kierownik jednostki musi uwzględnić rodzaj i wartość poszczególnych grup aktywów obrotowych w firmie. Konieczne jest także uwzględnienie specyfiki i rozmiaru działalności firmy oraz jej potrzeb informacyjnych.

1. 
Ewidencja ilościowo-wartościowa daje dokładne informacje o stanie i zmianach zapasów poszczególnych asortymentów rzeczowych składników aktywów obrotowych. Wynika to ze stosowania w tej metodzie szczegółowego dokumentowania przychodów i rozchodów. Ma zastosowanie w tych firmach, które zajmują się handlem bądź produkcją wartościowych artykułów. Przedsiębiorstwa zwykle wybierają ją w celu pełnej kontroli, zarówno ilości, jak i wartości posiadanych zapasów. Przy stosowaniu tej metody jednostki mają szczegółowy pogląd na posiadane towary, materiały czy produkty. Pozwala to również na prawidłowe określanie wartości przychodów i kosztów 
w okresach miesięcznych i tym samym prawidłowe oszacowanie ewentualnej kwoty zaliczek z tytułu podatku dochodowego.

2. 
Ewidencja ilościowa obrotów i stanów w jednostkach naturalnych sprawdza się w przypadku działalności, w której zapasy są zbliżone rodzajem i przeznaczeniem, a ich asortyment niewielki. Jednocześnie musi być zapewniona prawidłowa wycena zapasów umożliwiająca właściwe rozliczenia z fiskusem. Konieczne jest także dokumentowanie rozchodów.

3. 
Ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów i opakowań przeznaczona jest dla punktów obrotu detalicznego (miejsc składowania).

4. 
Ostatnia z wymienionych metod dostarcza najmniej szczegółowych informacji na temat zapasów, dlatego firma musi zadbać o to, żeby w inny sposób kontrolować ich rozchody. Sprawdza się ona w niewielkich, rodzinnych firmach. Może być także stosowana, kiedy kupowane materiały są przeznaczone do bieżącego zużycia (np. na cele biurowe).

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282084-Metody-ewidencji-zapasow-do-wyboru.html#.VbCts_ntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 23.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.