Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nie ubywa błędów przy rekompensowaniu zdublowanego święta

Rz: Jakie uchybienia najczęściej popełniają pracodawcy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy w miesiącu, w którym święto pokrywa się z tzw. wolną sobotą?

 

Niestety, ciągle częsty błąd polega na oddawaniu dnia wolnego poza okresem rozliczeniowym czasu pracy. W tym roku w wielu firmach był to piątek po Bożym Ciele. Drugą spotykaną nieprawidłowością jest oddawanie nie całego dnia wolnego, ale zmniejszanie wymiaru godzin o osiem godzin przez skracanie kilku dni roboczych.

Trzecią skuchą, której firmy nie potrafią uniknąć, jest z kolei oznaczanie w harmonogramach czasu pracy oddanego dnia wolnego jako świątecznego. Tymczasem jest on dniem wolnym z racji pięciodniowego tygodnia pracy, czyli właśnie wolną sobotą. A to m.in. oznacza inny sposób rekompensowania pracy, gdyby zdarzyła się w takim dniu.

Czy każdy pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy wolny dzień za 15 sierpnia?

Nie, nie każdy. Obowiązek ten dotyczy firm funkcjonujących od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym, w których soboty są dniami wolnymi z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Natomiast każdy pracodawca stosujący miesięczny okres rozliczeniowy powinien zaplanować 
w sierpniu czas pracy zgodny z jego wymiarem, czyli 
160 godzin dla zatrudnionych na cały etat.

Przy równoważnych systemach czasu pracy najczęściej nie będzie z tym problemu.Te osoby mają bowiem więcej dni wolnych 
i u nich na etapie układania grafiku wystarczy pamiętać 
o odpowiedniej liczbie godzin. Przy podstawowym systemie czasu pracy dzień wolny wymusza układ kalendarza. Dni od poniedziałku do piątku jest bowiem 21, a więc przepracowanie wszystkich oznaczałoby 168 godzin pracy, stąd pojawia się konieczność oddania jednego dnia wolnego.

Łukasz Prasołek, asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższeg

—rozmawiała Grażyna Ordak

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282101-Nie-ubywa-bledow-przy-rekompensowaniu-zdublowanego-swieta.html#.VbHz0fntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 24.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.