Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wakacje tylko w należnym wymiarze

Gdy pracownik nie zgłosił, że nie jest już osobą o umiarkowanej niepełnosprawności, i wybrał dziesięć dni dodatkowego urlopu, który mu się nie należał, szef w żaden sposób nie odzyska straty. Może jednak zwolnić tę osobę 
za oszustwo i utratę zaufania.

 

Sezon wakacyjnych wyjazdów w pełni. Tradycyjnie jak co lato pracodawcy zgłaszają wątpliwości 
i pytania związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych.

Po studiach

- Od 1 stycznia br. na umowę o pracę zatrudniłam osobę, która w 2010 r. skończyła studia licencjackie, 
a wcześniej w 2009 r. przez rok pracowała na etacie. Między licencjatem a drugą umową o pracę (u nas) wykonywała jedynie zlecenia. Czy studia i lata pracy dały jej już pełny wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy mamy brać pod uwagę świadectwo pracy z 2009 r.? Jaki wymiar urlopu od 1 stycznia 2015 r. przysługuje temu pracownikowi? Czy będzie to 1/12 liczona z 20 dni wakacji (jak u debiutanta) i po przepracowaniu dwóch lat nabędzie prawo do 26 dni wakacji, czy od razu jest to 20 dni?

Skoro pracownik został zatrudniony po licencjacie, to już wtedy miał osiem lat tzw. stażu 
z racji edukacji, pod warunkiem że ukończył te studia i to udokumentował. Osobie, która jednocześnie uczyła się i pracowała – a tak zapewne było u tego pracownika – do stażu urlopowego wlicza się albo okres zatrudnienia, 
w czasie którego pobierał naukę, albo okres kształcenia – w zależności od tego, co jest dla niego korzystniejsze (art. 155 § 2 k.p.). Tutaj bardziej opłaca się wziąć pod uwagę lata nauki, ponieważ 
za ukończenie szkoły w stażu uwzględnia się okres dłuższy (osiem lat) niż czas trwania poprzedniej pracy (rok). Oznacza to jednocześnie, że rok etatu trwającego równolegle ze studiami został niejako skonsumowany w ośmioleciu z tytułu nauki. Zatem dziesięcioletni staż uprawniający do 26 dni urlopu minie zatrudnionemu dopiero po dwóch latach pracy po studiach. Do tego czasu ma prawo tylko do 20 dni wypoczynku w ciągu roku.

W zakresie uprawnień urlopowych nie można jednak traktować tej osoby jako debiutanta na rynku pracy. Nie działa tu zasada z art. 153 k.p., 
że po każdym miesiącu pracy nabywa ona prawo do 1,66 dnia urlopu. W taki sposób udzielał jej urlopu poprzedni pracodawca. Podczas aktualnego zatrudnienia należy ją uznać za pracownika zatrudnionego kolejny raz. W konsekwencji 
od 1 stycznia 2015 r., czyli od pierwszego dnia umowy, podwładnemu należy się już z góry 20 dni wypoczynku (chyba że nie jest zatrudniony 
do końca roku – wtedy ma prawo do urlopu 
w wymiarze proporcjonalnym).

Grażyna Ordak

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282106-Wakacje-tylko-w-naleznym-wymiarze.html#.VbHz0_ntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 24.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.