Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Odrębne przepisy nawet dla jednego kierowcy

planowanie | W regulaminie pracy warto wyodrębnić kierowców, choćby 
nie była to pokaźna grupa. Takie rozwiązanie usprawni ustalanie czasu pracy osobom zatrudnionym w takim charakterze.

 

- Spośród kilkuset zatrudnionych przez nas pracowników dwóch jest zaangażowanych jako kierowcy. Pozostali pracują w stałym rozkładzie od poniedziałku do piątku (administracja) oraz w dwuzmianowym (produkcja), także od poniedziałku do piątku. Kierowcy wykonują przede wszystkim przewozy rzeczy małymi pojazdami (busy do 3,5 t), niekiedy wożą ludzi autem osobowym. Czy w regulaminie pracy można w zakresie czasu pracy wyodrębnić grupę zawodową kierowców? Jak ustalać ich harmonogramy czasu pracy, gdy zazwyczaj ich pracy nie da się do końca przewidzieć? – pyta czytelnik.

Jak najbardziej w regulaminie pracy można wprowadzać różne rozwiązania (systemy czasy pracy, okresy rozliczeniowe, rozkłady czasu pracy itp.) w odniesieniu do pracy na poszczególnych stanowiskach. Szczególnie może to być ważne przy zatrudnianiu kierowców, nawet jeżeli jest to jedna czy dwie osoby spośród kilkuset zaangażowanych pracowników >patrz ramka.

Specyfika pracy szofera powiązana jest często z dużo większą nieprzewidywalnością zapotrzebowania na nią niż u osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Wiąże się to zarówno z różnymi porami świadczenia pracy, jak i różną jej długością w ciągu dnia.

Z czego wynika

Do wskazanych w pytaniu kierowców nie stosuje się rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3820/85 (DzUrz UE L 102). Regulacje szczególne wobec kodeksowych dotyczące czasu pracy wynikać więc będą jedynie z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o czasie pracy kierowców (tekst jedn. DzU z 2012 r., 
poz. 1155 ze zm., dalej: ustawa). Przy czym także nie odnoszą się do nich wszystkie jej przepisy (zob. art. 22 ustawy). W zakresie interesującym czytelnika należy wskazać przede wszystkim na dwie regulacje z ustawy – wyłączającą konieczność tworzenia rozkładów czasu pracy oraz pozwalającą na stosowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (odpowiednik zmiennych bądź ruchomych rozkładów czasu pracy z art. 1401 k.p.).

Marek Rotkiewicz

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282332-Odrebne-przepisy-nawet-dla-jednego-kierowcy.html#.Vbcz8Pntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 28.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.