Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Plan rozstania z dużym wyprzedzeniem

Stronom wolno zastrzec rozwiązanie angażu za obopólnym porozumieniem, uzależniając wystąpienie tego skutku od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. ukończenia budowy obiektu czy uzyskania emerytury przez pracownika.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najmniej konfliktowy sposób zakończenia angażu. Warto jednak zachować odpowiednią treść i precyzyjnie określić datę finiszu współpracy, aby uniknąć niepotrzebnych kontrowersji.

Porozumienie wymaga zgodnej woli obu stron decydujących się na rozwiązanie umowy w ustalonym terminie. Aby to porozumienie było ważne, nie trzeba go sporządzać w formie pisemnej. Może więc być zawarte także ustnie. Dla pewności jednak lepiej, gdy zostanie przyjęte na piśmie.

Wystąpienie z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi 
w istocie ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że firma może przyjąć ofertę pracownika pragnącego rozwiązania angażu w określonym terminie przez zwykłe wyrażenie na nią zgody. Zakład nie jest tu jednak związany propozycją pracownika ani co do rozwiązania umowy, ani co do daty, w której miałoby to nastąpić. Może też bez żadnego uzasadnienia nie przystać na rozstanie w tej formie lub w proponowanym terminie. Pracodawca nie ma więc obowiązku pożegnania pracownika za porozumieniem stron niezwłocznie, np. następnego dnia po złożeniu takiego wniosku, 
a odmowa zakończenia współpracy w terminie wskazanym przez etatowca nie stanowi czynu niedozwolonego i nie może być podstawą jego roszczeń np. o zapłatę odszkodowania.

Wspólny głos

Aby doszło do rozstania za porozumieniem stron, konieczne jest osiągnięcie konsensusu także co do samego rozwiązania umowy oraz jego daty. Może nią być zarówno data zawarcia porozumienia, jak i inna, późniejsza, określona w nim przez strony. Przy czym może to być też termin odległy od chwili zawarcia porozumienia nawet o kilka miesięcy. Tak też wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 4 listopada 2004 r. (I PK 653/03). Wyjaśnił, że nie ma przeszkód prawnych w rozwiązaniu angażu w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia. Zawierając je, strony mogą więc ustalić, że umowa rozwiąże się np. za dwa miesiące.

Ryszard Sadlik

Autor jest sędzią 
Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282329-Plan-rozstania-z-duzym-wyprzedzeniem.html#.Vbc09Pntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 28.07.2015 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.