Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Przy zleceniu trudniej o ulgę w ZUS


Przepisy o zwolnieniu ze składek niektórych przychodów mają odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców. 
Słowo „odpowiednie" to wytrych, który może pozbawić prawa do ulgi. 
Dotyczy to m.in. świadczeń urlopowych, niektórych odpraw czy należności 
po zakończeniu kontraktu.

 

Firmy coraz chętniej przyznają zleceniobiorcom różne profity 
z racji łączącej ich współpracy, licząc na możliwość zwolnienia ich ze składek na podstawie rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU 
nr 161, poz. 1106 ze zm.). Znowelizowano je po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r. (P 16/09), w którym uznał on za niezgodne z konstytucją pozbawienie zleceniobiorców prawa do wymienionych 
w nim ulg składkowych. Obecnie § 5 ust. 2 pkt 2 przewiduje, że jego przepisy należy stosować odpowiednio w stosunku do zleceniobiorców. Problem w tym, że pojęcie „odpowiednio" daje ZUS możliwość ustalania zasad składkowych w drodze swobodnej wykładni prawa. Organ rentowy sam określa, które ulgi przysługują zleceniodawcom, 
a które tylko pracownikom.

W poradniku ZUS dotyczącym ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (aktualizacja na 9 kwietnia 2015 r.) czytamy, że ulga składkowa dla zleceniobiorcy nie obejmuje m.in. odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wiążącego zleceniobiorcę po zakończeniu współpracy. Tu sprawa jest oczywista. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia składkowego chodzi o odszkodowanie wypłacane na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa 
w art. 1012 k.p. Rzeczywiście, zleceniobiorca nie może być stroną takiej umowy, bo regulują ją przepisy k.p. Może zawrzeć kontrakt taki sam w nazwie i postanowieniach, ale nie będzie to umowa, o której mowa w k.p. Oznacza to, że wypłata z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu np. kontraktu menedżerskiego jest oskładkowana. Będzie tak nawet wtedy, gdy strony wiązała jednocześnie umowa o pracę, ale zakaz konkurencji zawarto w związku z pracą wykonywaną na podstawie umowy cywilnej.

 Anna Abramowska

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282327-Przy-zleceniu-trudniej-o-ulge-w-ZUS.html#.Vbc09vntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 28.07.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.