Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pracodawcy RP. Senat poparł zmiany w Kodeksie pracy

Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy. Przewiduje ona m.in, że po 33 miesiącach terminowe umowy o pracę automatycznie przekształcać się będą w bezterminowe. Zmiany wejdą w życie w I kw. przyszłego roku. Wtedy też należy się spodziewać problemów związanych ze stosowaniem tej regulacji w praktyce. Wiele przepisów już teraz budzi wątpliwości interpretacyjne.

 

Na te wątpliwości zwracaliśmy uwagę już podczas prac nad ustawą. Dotyczą one przykładowo klauzuli generalnej, jaką jest przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy”. Uzasadniałaby ona przekroczenie zawartego w przepisach limitu 3 umów i 33 miesięcy dla umów o pracę na czas określony. Uznajemy tę klauzulę za potrzebną, jednak co do jej stosowania kluczowe znaczenie będą miały orzecznictwo sądowe oraz praktyka Państwowej Inspekcji Pracy, które mogą być zgoła różne. Kolejna kwestia to przepisy przejściowe. Przed pracodawcami stanie bowiem nie lada wyzwanie, jakim będzie liczenie limitów – 3 umów i 33 miesięcy. Mogą wystąpić podobne trudności, jakie miały miejsce przy tzw. ustawie antykryzysowej. Ponadto nasze zastrzeżenia wywołują decyzja o niewydłużeniu maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy oraz wyeliminowanie odrębności umów na zastępstwo i umów na czas wykonania określonej pracy.

 

Warto przypomnieć, jakie dokładnie zmiany przewiduje uchwalona nowelizacja Kodeksu pracy:

 

 1. likwidacja odrębności umów na zastępstwo i umów na czas wykonania określonej pracy;
 2. możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem przy wykonywaniu pracy innego rodzaju oraz po upływie 3 lat przy pracy tego samego rodzaju;
 3. wprowadzenie limitów przy umowach na czas określony – maksymalnie 33 miesiące i nie więcej niż 3 umowy; po ich upływie umowa przekształci się w bezterminową (tzw. „zasada 33 i 3”);
 4. określenie wyjątków od powyższej reguły: zastępstwo, praca o charakterze dorywczym lub sezonowym, okres kadencji oraz obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy (zawarcie umowy na czas określony ma służyć zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i być niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy);
 5. obowiązek powiadomienia PIP (w formie pisemnej lub elektronicznej) w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy; jego niedopełnienie będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł;
 6. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami bezterminowymi;
 7. możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 

W ocenie senatorów, ale i rządu zmiany te są pierwszym krokiem do uzdrowienia polskiego rynku pracy oraz ograniczenia występujących na nim patologii. Oby tak się stało, choć trudno oczekiwać, aby wprowadzenie ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony spowodowało znaczący wzrost liczby umów bezterminowych. Aby osiągnąć taki efekt, należałoby raczej złagodzić przepisy dotyczące umów na czas nieokreślony, ponieważ to one są źródłem nadmiernego wykorzystywania zatrudnienia terminowego w naszym kraju.

 

Wioletta Żukowska, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy RP

24.07.2015 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.