Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PARP w nowej perspektywie, czyli na jakie wsparcie mogą liczyć firmy

Pół miliarda złotych trafi do przedsiębiorców przekuwających wyniki badań na nowe produkty. To tylko część oferty, jaką przygotowała agencja w tym roku.

 

W okresie 2014–2020 przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje, pożyczki lub dokapitalizowanie m.in. z programu „Inteligentny rozwój". Instrumentu, który ma się przyczynić do znacznego podniesienia nakładów na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyć liczbę firm korzystających z usług jednostek naukowych oraz tych najbardziej innowacyjnych. W konsekwencji doprowadzić do pojawienia się na rynku wielu nowych, ciekawych produktów i usług. W tym takich, które będą z sukcesem konkurować na międzynarodowych rynkach.

Jedną z instytucji zaangażowanych w realizację tego programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest ona gospodarzem m.in. następujących jego części (działań):

- 
2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSM",

- 
2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP",

- 
2.3.3 „Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych",

- 
2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej",

- 
3.1.1 „Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter",

- 
3.1.3 „Fundusz pożyczkowy innowacji"

- 
3.1.5 „Wsparcie MSP dostępie do rynku kapitałowego 
– 4Stock",

- 
3.2.1 „Badania na rynek"

- 
3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand PL".

Niektóre z nich są bezpośrednio skierowane do przedsiębiorców, w szczególności tych z grupy mikro-, małych i średnich firm, inne mają tę grupę wspierać pośrednio poprzez instytucje otoczenia biznesu, fundusze kapitałowe i pożyczkowe albo ich sieci 
i powiązania (klastry).

Gotowi, do biegu, start

Dobrą wiadomością związaną 
z funduszami unijnymi, w tym 
z programem „IR", jest ta, że nie trzeba już mówić tylko o teoretycznych założeniach i perspektywach. Dla wielu tzw. działań już zostały zaplanowane konkursy 
i wkrótce ruszą nabory wniosków. W niektórych przypadkach już się tak nawet stało. A mowa tu o tej części programu, dla której właściwą instytucją jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (przedsiębiorcy mogli się już ubiegać 
o dotacje na prowadzenie badań 
i prac rozwojowych, tworzenie demonstracyjnych wersji produktów). Natomiast czekający na pieniądze z PARP też już wkrótce będą mogli składać aplikacje.

Michał Kołtuniak

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1282445-PARP-w-nowej-perspektywie-czyli--na-jakie-wsparcie-moga-liczyc-firmy.html#.Vbh_yfntmko
Źródło: Rzeczpospolita, 29.07.2015 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.