Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PISMO ORGANIZACJI OBPON.ORG DO PREZESA RADY MINISTRÓW: PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA SFINANSOWANIA DODATKU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

 

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG pragnie wyrazić swoje pełne poparcie dla protestujących obecnie w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych.

Z zadowoleniem przyjęliśmy dotychczasowe porozumienia Rządu z częścią grona osób z niepełnosprawnościami oraz uchwalone przez Sejm ustawy, wprowadzające szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jak i ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Uznajmy jednak te rozwiązania za dalece niewystarczające w odniesieniu do całego środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów stanowiące realizację tylko części ich postulatów.

Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec promowanego przez Rząd rozwiązania sfinansowania dodatku rehabilitacyjnego poprzez wprowadzenie tzw. DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ. Takie rozwiązania zabijają przedsiębiorczość jednostki i chęć ciągłego rozwoju. Państwo nie może w taki sposób zrzucać z siebie obowiązku finansowania wsparcia niepełnosprawnych, a karanie bardziej uposażonych za ich przedsiębiorczość jest rozwiązaniem niesprawiedliwym i demotywującym.

Dlatego też, Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG pragnie przedstawić propozycję rozwiązania umożliwiającego sfinansowanie dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością niezdolnych do samodzielnej egzystencji, mając nadzieję, że proponowane rozwiązania przysłużą się do właściwego spojrzenia na kwestię na kim ciąży obowiązek wsparcia osób z niepełnosprawnością w szczególności tych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Propozycja organizacji OBPON.ORG została przesłana w dniu 08.05.2018 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do wiadomości: Kancelaria Mardszałka Sejmu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Finansów, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Oczekujemy na odpowiedź ze strony Rządu 

 

                                                                                                                                                            dnia 08.05.2018 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00 - 583 Warszawa


Plik pisma do pobrania:
PISMO ORGANIZACJI OBPON.ORG DO PREZESA RADY MINISTRÓW: PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA SFINANSOWANIA DODATKU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI >>>

 

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA SFINANSOWANIA DODATKU REHABILITACYJNEGO  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

 

    Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG pragnie wyrazić swoje pełne poparcie dla protestujących obecnie w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych oraz przedstawić propozycję rozwiązania sfinansowania dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

    Jesteśmy organizacją działającą od kilkunastu lat, w pełni niezależną od dotacji budżetowych. Od początku główną ideą naszej działalności jest pełne włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego w Polsce, przede wszystkim poprzez aktywizację zawodową, jak również poprzez uczestnictwo w budowaniu przepisów dotyczących całej społeczności osób niepełnosprawnych, także tych najbardziej poszkodowanych. Są to bowiem również nasi obywatele, którzy chcą normalnie żyć i funkcjonować. W zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności populacja osób z niepełnosprawnością w Polsce może liczyć od 4,9 mln osób do nawet 7,7 mln osób w naszym kraju, dlatego też w żadnym przypadku nie można pominąć tak wielu obywateli naszego kraju w działaniach zmierzających do polepszenia ich bytu, tym bardziej, że jeśli polityka prospołeczna obecnego Rządu zakłada pomoc osobom zdrowym, to nie powinno być wątpliwości, że taka pomoc należy się również, albo przede wszystkim osobom najbardziej poszkodowanym przez los, niezdolnym do samodzielnej egzystencji i tym samym zdanych na pomoc opiekunów i Państwa.

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych wciąż trwa, a z ust decydentów padają kolejne propozycje pozwalające na wyjście z impasu. 

Trudno jest przejść obojętnie obok tych, dla których los nie okazał się łaskawy, ale naturalna chęć pomocy potrzebującym napotyka na chłodną kalkulację, z którą musi iść w parze. Tego wymaga odpowiedzialne podejście do finansów państwa.

Skąd na to wszystko wziąć środki?

Tu mnożą się propozycje. Była danina solidarnościowa, która upadła pod presją społeczną – według nas zresztą słusznie, bo takie rozwiązania zabijają przedsiębiorczość jednostki i chęć ciągłego rozwoju, skoro istnieje zagrożenie, że co i rusz ktoś wyciągnie rękę po wypracowany zysk. I nie chodzi tu o niechęć do pomagania słabszym, ale o stawianie pod ścianą i zmuszanie do określonych działań, których skala może ewaluować w zależności od aktualnych potrzeb. Państwo nie może w taki sposób zrzucać z siebie obowiązku finansowania wsparcia niepełnosprawnych, a karanie bardziej uposażonych za ich przedsiębiorczość jest rozwiązaniem niesprawiedliwym i demotywującym.


Do głównych celów i zadań Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG należą ochrona i reprezentowanie interesów prawnych i gospodarczych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Od kilkunastu lat aktywnie współpracujemy ze środowiskiem pracodawców i niepełnosprawnych, jak również ze stroną rządową, a jako partner społeczny opiniujemy projektowane akty prawne i wspieramy propozycjami najbardziej racjonalnych rozwiązań prawnych wraz z oceną skutków prawnych proponowanych regulacji.

Rozumiemy, że brak akceptacji dla wszystkich postulatów osób z niepełnosprawnością nie wynika ze złej woli, ale przede wszystkim z powodu braku środków w budżecie Państwa. Chcielibyśmy przedstawić własne rozwiązanie.

Proponujemy, aby wydatki związane ze sfinansowaniem dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością niezdolnych do samodzielnej egzystencji nastąpiło ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ze strony www.pfron.org.pl:


„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Rola PFRON polega więc na redystrybucji uzyskanych środków i przeznaczaniu ich na zadania opisane w ustawie o rehabilitacji.”

Ze środków Funduszu finansowana jest więc rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, a do takiej zaliczyć należy ewentualny dodatek rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o jaki postulują ich opiekunowie i środowisko reprezentujące te osoby wraz z nimi samymi.

Zdajemy sobie sprawę, że z budżetu PFRON realizowane są już określone ważne zadania, tak więc proponujemy pozyskanie dodatkowych środków do budżetu Funduszu poprzez zasilenie mechanizmu głównego finansowania PFRON opartego przede wszystkim na podniesieniu wpłat od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych.

Ze strony www.pfron.org.pl:


„Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Beneficjentami środków Funduszu są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje. Największą część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń. Środki funduszu przekazywane są również na pomoc indywidualnych osób niepełnosprawnych, wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansowanie specjalistycznych placówek takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej lub przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej na przykład Zakładów Aktywności Zawodowej. Część środków finansowych - wspierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego. Jednostki te poprzez podległe struktury przyjmują wnioski o dofinansowanie a następnie rozpatrują i przekazują środki finansowe.”

Podniesienie tych wpłat przyniesie podwójne korzyści: zarówno w zwiększeniu wpływów na PFRON, które można rozdysponować na ww. cele, jak i w realnym przyroście zatrudnienia osób niepełnosprawnych, których wskaźnik zatrudnienia jest w dalszym ciągu mniejszy w naszym kraju (27%) niż w krajach UE (50%).

O ile proponowane dotychczas źródła pozyskania środków na realizację postulatów środowiska osób z niepełnosprawnością, w szczególności danina społecznościowa, wywołują falę sprzeciwu wybranych grup społecznych i wiele kontrowersji, o tyle wpłaty do PFRON ze strony wszystkich pracodawców zatrudniających powyżej 25 pracowników i nieosiągających ustawowego 6 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonujące od wielu lat, od dawna już zostały społecznie zaakceptowane i nie stanowią przyczyny żadnych sporów. Obecnie w skali roku suma wnoszonych do PFRON z tego tytułu opłat to ok. 4 mld zł.

Według naszej opinii przyjąć należy, że nieznaczne podwyższenie wskaźnika obowiązkowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 6% do np. 7% nie spowoduje negatywnych reakcji ze strony pracodawców, nie będzie także bezpośrednim obciążeniem konkretnej grupy społecznej. W oczywistym rozumieniu będzie stanowić narzędzie optymalizujące środki prawne, mające na celu pośrednio stymulować do większego zatrudnienia osób niepełnosprawnych  i nie będzie postrzegane jako dodatkowa danina. Analizując dotychczasowe podejście do obowiązującego w tym zakresie prawa część pracodawców wypełni ustawowy zwiększony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a część z nich nie będzie w stanie go wypełnić, ponieważ do tej pory nie wypełniała również obecnie ustawowego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Podwyższenie wskaźnika ustawowego obowiązku zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowoduje znaczące zwiększenie wpływów do PFRON, z których będą mogły być sfinansowane również obciążenia z tego wynikające, takie jak, automatycznie wynikające z powyższego, zwiększenie wydatków PFRON o kwotę wypłacanych pracodawcom dofinansowań do wynagrodzeń na te osoby. Odpowiedni szacunek wielkości spodziewanych wpływów wynikających z proponowanych zmian w obowiązującym ustawodawstwie i ocena skutków regulacji powinny mieć w zamiarze uzyskanie efektu zarówno gwarantującego pokrycie zwiększenia kosztów funkcjonowania Funduszu, jak i możliwości pokrycia ze zwiększonych przychodów dodatkowych obciążeń w postaci sfinansowania dodatków rehabilitacyjnych bez wpływu na obecny budżet Funduszu i jego zobowiązania oraz cele jakie realizuje. W naszej ocenie jest to do osiągnięcia.

Aby pobieżnie przedstawić obciążenia dla pracodawców wynikające z proponowanej zmiany podwyższenia wskaźnika z 6 do 7%, w firmie zatrudniającej 100 osób będzie to raptem zatrudnienie nie 6 a 7 osób niepełnosprawnych lub zwiększenie wysokości comiesięcznej wpłaty na PFRON o ok. 1836 zł. W ubiegłym roku ok. 30.000 firm co miesiąc dokonywało wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przy założeniu, że każda z nich będzie musiała dodatkowo zwiększyć wysokość wpłaty o kolejny brakujący do osiągnięcia ustawowego minimum etat, da to dodatkowe wpływy na PFRON rzędu ok. 55 mln miesięcznie, 661 mln rocznie.

Bez względu na to jak propozycja zwiększenia ustawowego obligu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostanie przyjęta przez pracodawców i jaki kierunek zostanie przez nich obrany (zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czy zwiększenie składek na PFRON), na pewno zyskają na tym osoby niepełnosprawne. Ponadto realizacja proponowanego rozwiązania nie niesie za sobą dodatkowego ryzyka zburzenia z powodzeniem funkcjonującego od wielu lat systemu ulg, a w szczególności nie stanowi zagrożenia dla utrzymania stanowisk pracy przez osoby o specjalnych dysfunkcjach, które są szczególnie dyskryminowane na rynku pracy.

Jako Organizacja od wielu lat działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i ich pracodawców uważamy, że w tak szczególnej sytuacji jaka ma miejsce obecnie, konieczne są bezpieczne rozwiązania, które z jednej strony przyniosą oszczędności, a z drugiej strony nie będą pociągały żadnego zagrożenia dla rynku pracy osób niepełnosprawnych, co jest bardzo ważne w momencie gdy są duże emocje i duże naciski ze strony społeczeństwa, by jak najszybciej zakończyć protest osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wierzymy, że proponowane przez nas rozwiązanie spotka się z uznaniem Rządu, a jego wprowadzenie przyczyni się do utrwalenia Jego pozytywnego wizerunku nie tylko w kontekście politycznym. 

 

 

Krzysztof Kuncelman

Prezes Zarządu Organizacji

OBPON.ORG

 

 

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.