aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

NOWA USŁUGA OBPON: Analiza SWOT ekonomicznych i prawnych skutków utrzymania lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej

  

 
Analiza SWOT ekonomicznych i prawnych skutków utrzymania lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej - NOWA USŁUGA OBPON


Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy nową usługę realizowaną przez naszych ekspertów w zakresie pomocy prawno-doradczej przy podejmowaniu decyzji o utrzymaniu lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej obejmującą kompleksowe doradztwo i obsługę prawną procesu rezygnacji ze statusu.

 

Nasza usługa ukierunkowana jest na zminimalizowanie negatywnych skutków finansowych związanych z przejściem pracodawcy z chronionego na otwarty rynek pracy.
Usługa realizowana jest dwuetapowo:
 1. Analiza dokumentacji zakładu pracy chronionej w siedzibie pracodawcy lub innym wskazanym przez niego miejscu:
  • analiza SWOT zakończona przedstawieniem skutków ekonomicznych utraty statusu zakładu pracy chronionej w zakresie:
   - dofinansowań do wynagrodzeń i innych dodatkowych instrumentów wsparcia,
   - zwolnień z podatków i opłat (z uwzględnieniem możliwości zachowania niektórych z nich – pomimo utraty statusu - przy spełnieniu określonych warunków),
   - możliwości wystawiania informacji o wysokości ulgi we wpłatach na PFRON,
   - zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wyliczenie kwoty zwrotu na PFRON w przypadku niezachowania ustawowo określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
   - dodatkowych obowiązków dotyczących obiektów użytkowanych przez zakład oraz obowiązku zapewnienia pracownikom opieki medycznej.
  • audyt ZFRON pozwalający na określenie ryzyka związanego z ewentualną kontrolą urzędu skarbowego za pięć lat wstecz
  • przedstawienie warunków, jakie należy spełnić, by uniknąć obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz środków wydatkowanych z tego funduszu m.in. na zakup środków trwałych.
 2. Przygotowanie dokumentacji i opieka nad poszczególnymi etapami procesu rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej (forma komunikacji – droga elektroniczna lub za pośrednictwem poczty):
  • przygotowanie stosownego wniosku do Wojewody,
  • przygotowanie do PFRON formularzy deklaracji i informacji w związku z otrzymaniem decyzji o utracie statusu zakładu pracy chronionej,
  • przygotowanie informacji o utracie statusu przesyłanej do właściwego urzędu skarbowego i PIP.Dodatkowo otrzymacie Państwo opracowanie ekspertów OBPON, w którym zostaną przedstawione najważniejsze aspekty funkcjonowania pracodawcy w nowych warunkach prawno-ekonomicznych, czyli po utracie statusu zakładu pracy chronionej.

 

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności
od wybranych przez Klienta obszarów i zakresu współpracy.
Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). Można ją stosować dla całego przedsiębiorstwa, lub w poszczególnych sferach jego funkcjonowania.×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.