Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Interwencja OBPON.ORG: w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne - ZAPYTANIE DO UZP I BON

 

Poniżej przedstawiamy, prośbę OBPON.ORG skierowaną do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne przez GDKKiA w Bydgoszczy

 

 

Sz.P.

Małgorzata Stręciwilk
Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a
    02-676 Warszawa 

 
Szanowna Pani Prezes,

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w czerwcu bieżącego roku wystosowała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad apel o zaprzestanie działań polegających na wykluczaniu w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne (postępowanie znak GDDKIA.O.BY.D-3.2413.7.2018.27).

 Jako Organizacja, która promuje społeczną odpowiedzialność biznesu i staje w obronie pracodawców osób niepełnosprawnych, często narażanych na dyskryminację, uznaliśmy, że zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu ograniczenia w postaci niedopuszczalności zatrudniania osób niepełnosprawnych przy jego realizacji stoi w oczywistej sprzeczności z wieloma normami prawnymi. W szczególności narusza przepisy Kodeksu Pracy w zakresie zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z powodu niepełnosprawności  - art. 18.3a § 1  i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Zakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji zamówienia w sposób oczywisty narusza również art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), który stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Ograniczenie podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne stanowi przejaw dyskryminacji oraz nierównego traktowania wykonawców.

 Ponadto przedmiotowy zapis niezgodny jest z art. 28 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, traktującym o zakazie dyskryminacji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym oraz ustawy z implementowaną do naszego systemu prawnego dyrektywą Rady 200/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000r).

Priorytet unijny w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych znalazł także swoje odzwierciedlenie w art. 22 ust. 2 ustawy PZP, gdzie sytuacja zatrudniania osób niepełnosprawnych daje wręcz zamawiającemu możliwość premiowania wykonawców zatrudniających takie osoby.

 Z treści ogłoszenia GDDKiA w naszej ocenie trudno wywnioskować, że istnieją okoliczności uzasadnione specyfikacją zamawianej usługi lub charakterem prawnym lub faktycznym zamawiającego, które uzasadniałyby wprowadzenie takiego ograniczenia.

Innego zdania jest GDDKiA, która w odpowiedzi na nasze wystąpienie, pominęła fakt występowania zarówno różnych rodzajów niepełnosprawności, jak i różnych stopni dysfunkcji funkcjonalnych.uz

Opis wymagań stawianych wobec służb ochrony przez zamawiającego wydaje się standardowym, gdyż trudno sobie wyobrazić, że podmioty, które decydują się na współpracę z firmami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne nie oczekują od wykonawcy „(…) ochrony przed kradzieżą, włamaniem, wejściem osób niepożądanych do budynków, obiektów i terenów oraz ochrony przed uszkodzeniem mienia (…).

Z pełnym przekonaniem twierdzimy, że w tym przypadku mamy do czynienia z jawną dyskryminacją osób niepełnosprawnych, jako osób które nie są w stanie świadczyć usług w branży ochrony, co biorąc pod uwagę szerokie spektrum przyczyn niepełnosprawności i poziomów upośledzenia sprawności, jest działaniem nagannym i mocno stygmatyzującym osoby z niepełnosprawnością.

 Organizacja OBPON.org pokładała duże nadzieje we wprowadzeniu do zamówień publicznych klauzul społecznych, jednak jak się okazuje nawet najlepsze prawo nie przyniesie pożądanych rezultatów, jeżeli adresacji prawa będą je błędnie interpretować, bądź też jawnie ignorować.

 Bardzo prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiocie załączonego wystąpienia Organizacji oraz odpowiedzi udzielonej nam przez GDDKiA.

 

Zarząd Organizacji
OBPON.ORG

 

 

PISMO DO UZP >>> PLIK

PISMO OBPON.ORG DO GDDKiA  >>> PLIK

ODPOWIEDŹ GDDKIA >>> PLIK

OGŁOSZENIE ZAMAWIAJĄCEGO GDDKiA >>> PLIK

czytaj także: Interwencja OBPON: W sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

czytaj także: Interwencja OBPON: Odpowiedź GDDKIA w Bydgoszczy w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.