Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Bogdanem Dąsalem – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Robert Marchwiany: Jesteśmy po ostatnim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie powiatowego Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019-22 Gminy Miejskiej Kraków. Które z jego elementów uznaje pan za najważniejsze?

 

Bogdan Dąsal: Tu nie ma elementów mniej ważnych, bo każdy jest ważny. Każdy z tych priorytetów znalazł się w omawianym dokumencie nieprzypadkowo, bo one właśnie stanowią efekt konsultacji ze stroną społeczną. Rozmawiamy po spotkaniu listopadowym, ale wcześniej było pięć czy sześć takich spotkań. Każde z nich było owocne, bo wniosło nowe elementy. Dzisiejsze [9 listopada – przyp. R.M.] spotkanie zamyka stronę merytoryczną programu.

 

Liczba priorytetów, w porównaniu do poprzedniego programu, znacznie się zwiększyła…

Tak, ten obecnie omawiany ma ich dziewięć. Ale musimy zaznaczyć, że ten program będzie już piątym takim dokumentem dla Krakowa, który przyjmie Rada Miasta w drodze uchwały. Ewaluacja poprzedniego programu, jaka przebiegła w kolejnych latach jego obowiązywania, pokazała nam, że istnieje konieczność poszerzenia obszarów i doprecyzowania zakresów tak, żeby trafiać we wszystkie potrzeby, które mają niepełnosprawni krakowianie i w taki sposób formułować te zadania.

 

W jaki sposób program będzie wdrażany?

Program jest dokumentem perspektywicznym i zostanie wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jego założeniem jest nakreślenie kierunków działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze szeroko rozumianej problematyki osób z niepełnosprawnościami. Integralną częścią programu będą coroczne – wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa – harmonogramy działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które w sposób szczegółowy będą wskazywać działania w ramach poszczególnych priorytetów, określonych w programie. W tym dokumencie poszczególni realizatorzy zadań określą swoje działania, środki finansowe przypisane do nich na poszczególny rok oraz wskażą mierniki rezultatu. W tych harmonogramach będą mogły być również wprowadzane modyfikacje działań przewidzianych na dany rok kalendarzowy. Dotyczy to również ewentualnego wskazywania nowych inicjatyw podejmowanych przez Gminę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

 

Jak będzie realizowany monitoring programu?

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. Koordynatorem programu, odpowiedzialnym za jego monitoring, jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym narzędziem monitorującym będą coroczne sprawozdania z realizacji rocznych harmonogramów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki analizie porównawczej zostanie dokonana ocena osiągniętych rezultatów oraz stopnia wykonania poszczególnych zadań, jak również ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a osiągniętymi rezultatami. W razie zaś trudności i zagrożeń wynikających w trakcie realizacji zadań, realizatorzy niezwłocznie zobowiązani są do powiadomienia Koordynatora.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

* * *

Powiatowy Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019-22 Gminy Miejskiej Kraków obejmuje dziewięć priorytetów:

1. Wsparcie w Niezależnym Życiu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

2. Zabezpieczenie społeczne.

3. Dostępność.

4. Edukacja, w tym edukacja włączająca.

5. Wsparcie w podejmowaniu pracy i zatrudnienia.

6. Dostęp do usług opieki zdrowotnej.

7. Udział w kulturze, sporcie i turystyce.

8. Udział w życiu publicznym i politycznym.

9. Podnoszenie świadomości.

Wszystko po to, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły:

 • prowadzić Niezależne Życie (pełne życie w lokalnej społeczności – w jak największym możliwym stopniu),
 • prowadzić godne życie, wolne od ubóstwa,
 • w pełni korzystać z przestrzeni publicznej, inwestycji miejskich, działań informacyjnych oraz wszystkich usług publicznych,
 • w pełni uczestniczyć w edukacji w lokalnej społeczności, a zwłaszcza edukacji włączającej,
 • zarabiać na życie poprzez swobodnie wybraną pracę,
 • korzystać z adekwatnych usług opieki zdrowotnej,
 • w pełni uczestniczyć w kulturze, sporcie i turystyce, w tym rozwijać swój potencjał artystyczny i sportowy,
 • w pełni udzielać się w życiu publicznym i politycznym, w tym dla wzbogacenia społeczności lokalnej,
 • promować wiedzę o zdolnościach i wkładzie osób z niepełnosprawnościami oraz podnosić świadomość ogółu społeczeństwa.

Ostateczny kształt Programu będzie znany po przyjęciu go przez Radę Miasta Krakowa – już w 2019 roku.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.