Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: Odpowiedź na interpelację nr 30132 w sprawie wypowiedzi prezes PFRON dotyczącej doprowadzenia do równowagi pomiędzy sektorem chronionym a rynkiem otwartym w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

 

Szanowni Państwo, poniżej Odpowiedź na interpelację nr 30132 w sprawie wypowiedzi prezes PFRON dotyczącej doprowadzenia do równowagi pomiędzy sektorem chronionym a rynkiem otwartym w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

 

Odpowiedź na interpelację nr 30132

w sprawie wypowiedzi prezes PFRON dotyczącej doprowadzenia do równowagi pomiędzy sektorem chronionym a rynkiem otwartym w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz

Warszawa, 04-04-2019

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Bogdana Rzońcy z dnia 12 marca 2019 r. (znak: K8INT30132), w sprawie wypowiedzi Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącej doprowadzenia do równowagi pomiędzy sektorem chronionym a rynkiem otwartym w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, po uzyskaniu wyjaśnień Prezes Zarządu PFRON w piśmie z dnia 22 marca 2019 r. (znak: Dz.1693.2019) uprzejmie informuję, że wypowiedź ta dotyczyła kwestii zachowania równowagi na płaszczyźnie różnorodności oferty kierowanej do osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że osoby niepełnosprawne różnią się między sobą, a więc i oferta kierowana do nich powinna być zróżnicowana. Osoby niepełnosprawne mają możliwość znalezienia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, mogą też korzystać z różnych form wspierania zatrudnienia.

W zbiorowości osób niepełnosprawnych są osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie będą w stanie znaleźć zatrudnienia poza chronionym rynkiem pracy – tam się dobrze odnajdą i nie będą poszukiwać zatrudnienia na rynku otwartym, ale są też osoby, które zechcą przejść na rynek otwarty i nigdy nie będą żałowały tej decyzji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien w swoich działaniach wspomagać zarówno zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym, jak i chronionym rynku pracy, dając możliwość wyboru samym osobom niepełnosprawnym. W ten sposób należy rozumieć „równowagę”, o której mówiła Prezes PFRON w swojej wypowiedzi.

Rozważając możliwość przyznania dodatkowej pomocy ze środków PFRON dla zakładów pracy chronionej należy mieć na uwadze, że przyznawanie pomocy publicznej w Unii Europejskiej podlega ścisłej kontroli. Polska, jako państwo członkowskie UE, musi respektować regulacje odnoszące się do wspierania zakładów pracy chronionej i nie może według własnego uznania wspierać pracodawców z rynku chronionego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że do zakładów pracy chronionej kierowany jest szeroki strumień pomocy publicznej. Jak wynika ze Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. przedsiębiorstwa z sektora chronionego wykorzystały w 2018r. więcej niż połowę środków wydatkowanych na miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – ponad 1 mld 700 mln zł.

Zakłady pracy chronionej korzystały w 2018 r. także z pomocy w formie dofinansowania w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, a także zwrotu kosztów: budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych, rocznie w kwocie ponad 7 mln zł.

Ponadto, w związku z dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na zakłady pracy chronionej, przyznano im zwolnienia od niektórych podatków i opłat publicznoprawnych. W 2018 r. zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnienia tych zakładów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych wyniosło (łącznie z zakładami aktywności zawodowej) blisko 47,5 mln zł (w tym 23.736.414,00 zł dotacji z budżetu państwa).

Natomiast odnosząc się do postulatu podwyższenia wysokości miesięcznego dofinansowania, to konieczne jest przeprowadzenie w tej materii dogłębnych analiz i symulacji. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że wykorzystywanie miesięcznego dofinansowania wyłącznie w celu finansowania kosztów bieżącej działalności gospodarczej, może zostać uznane przez Komisję Europejską za sprzeczne z celami tej pomocy określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).

Przedstawiając powyższe informuję, że Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w porozumieniu z organizacjami społecznymi, zwrócił się do PFRON z prośbą o przeprowadzenie badania w zakresie oczekiwań i problemów pracodawców z sektora chronionego. Wyniki badania pomogą we wdrożeniu efektywnych instrumentów wsparcia, odpowiadających potrzebom zakładów pracy chronionej.

Łączę wyrazy szacunku

 

 

Interpelacja nr 30132

do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

w sprawie wypowiedzi prezes PFRON dotyczącej doprowadzenia do równowagi pomiędzy sektorem chronionym a rynkiem otwartym w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Zgłaszający: Bogdan Rzońca

Data wpływu: 07-03-2019

Szanowna Pani Minister!

Środowisko pracodawców i niepełnosprawnych pracowników zakładów pracy chronionej (ZPChr) i nie tylko bardzo pozytywnie odebrało wypowiedź pani prezes Marleny Maląg z dn. 21 lutego 2019 r. dla portalu http://niepelnosprawni.pl, w której – na pytanie redakcji, cyt.: „Mówi Pani o otwartym rynku pracy. Czy to oznacza, że zakłady pracy chronionej są zagrożone?” – pani prezes PFRON odpowiedziała: „Na pewno niezbędna jest równowaga. Nie powinno więc być obaw o rynek chroniony. W naturalny sposób istnieje jednak potrzeba tworzenia takich warunków, by osoby z niepełnosprawnościami mogły pracować także na otwartym rynku pracy”.

Wypowiedź ta – jak informuje społeczeństwo – jest pierwszą od prawie trzech lat pozytywną wiadomością dla ZPChr, które jako jedyne na rynku komercyjno-konkurencyjnym pełnią na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych (ON) misję społeczną polegającą na organizowaniu i finansowaniu tym osobom działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej w warunkach bardzo dużej, co najmniej 50-procentowej, koncentracji ON pracujących w zakładzie.

Mając na uwadze obecną trudną sytuację tego sektora, prowadzący i pracownicy ZPChr przyjęli wypowiedź pani prezes za zwiastun działań rządu i PFRON na rzecz poprawy sytuacji tego sektora. Jednak zainteresowani nie znają zakresu, terminu wprowadzenia i szczegółów Państwa przyszłych działań naprawczych wobec ZPChr, dlatego bardzo proszę, by Pani Minister wyjaśniła środowisku ON:

1. Co Pani Prezes PFRON miała na myśli, mówiąc o niezbędnej równowadze, w sytuacji gdy z najnowszych danych z systemu SODiR-PFRON (z dn. 4.02.2019 r.) wynika, iż w ZPChr pracuje 108 850 ON, przy 145 224 takich osobach pracujących u beneficjentów SODiR na rynku otwartym?

2. Na jakim poziomie, zdaniem pani prezes, miałaby zatrzymać się u beneficjentów wsparcia z SODiR proporcja ilościowo-zatrudnieniowa ZPChr/RO, by można było mówić o równowadze?

3. Czy równowaga ta ma polegać na podwyższeniu zatrudnienia ON w ZPChr o 36 374, by osiągnąć obecny poziom zatrudnienia na RO wynoszący 145 224 osoby?

4. Czy drogą prowadzącą do zwiększenia zatrudnienia w ZPChr będzie lub może być podwyższenie poziomu dofinansowań z SODiR do wynagrodzeń ON w tych zakładach o co najmniej 34% lub o 30%, tak by zrównoważyć:

- o 34% negatywne skutki zamrożenia stawek dofinansowań z systemu SODiR od 2014 r., przy równoległym wzroście płacy minimalnej w tym okresie z 1680 zł w 2014 r. do 2250 zł w 2019 r. (minimalne koszty płacy pracodawcy wzrosły odpowiednio z 2020 zł do 2700 zł, tj. o 34%) oraz

- zmniejszenie w owym 2014 r. o 30% poziomu dofinansowań do wynagrodzeń ON zatrudnionych w ZPChr?

Szanowna Pani Minister! Według informacji docierających do mojego biura opisane powyżej 30-procentowe zmniejszenie, a następnie zamrożenie wsparcia z SODiR było i jest jedną z głównych przyczyn obecnych trudności ZPChr i obniżenia konkurencyjności sektora chronionego względem rynku otwartego mimo wsparcia w formie dofinansowań do wynagrodzeń ON w takiej samej wysokości dla pracodawców tych osób na obu ww. rynkach pracy.

Przyczyną tegoż jest lub może być wymagana art. 28 ustawy o rehabilitacji co najmniej 50-procentowa koncentracja ON w ZPChr, co skutkuje obecnie średnim zatrudnieniem takich osób na poziomie 120/1 ZPChr, przy średnim zatrudnieniu ON na rynku otwartym wynoszącym 5 osób/1 zakład.

Średnio 24 razy wyższa koncentracja ON w ZPChr (120/5 = 24) powoduje, że sektor ten 24 razy mocniej niż RO odczuwa każdą negatywną zmianę, w tym m.in. skutki zmniejszenia i zamrożenia poziomu dofinansowań oraz skróconego (aczkolwiek pełnopłatnego) czasu pracy, dodatkowych urlopów i zwolnień, wyższej zachorowalności, małej mobilności itp.

Stąd moje kolejne pytanie: Czy Pani Minister podziela pogląd, iż potrzebna jest pilna pomoc dla sektora ZPChr i zatrudnionych tam ON? Jeśli tak, to:

1. Czy podziela Pani zasadność zwiększenia wsparcia z SODiR dla sektora ZPChr (np. powrót do wyższego o 30% poziomu dofinansowań do wynagrodzeń ON zatrudnionych w ZPChr?

2. Jaki byłby koszt takiego wsparcia w odniesieniu:

- do wszystkich ON pracujących obecnie w ZPChr,

- do ON ze znacznym i umiarkowanym stopniem pracujących obecnie w ZPChr,

- tylko do ON ze znacznym stopniem pracujących obecnie w ZPChr?

3. Czy któreś z powyższych wsparć byłoby do udźwignięcia przez PFRON już w 2019 r.?

4. Czy podziela Pani Minister potrzebę podjęcia także i innych działań preferujących rynek chroniony względem rynku otwartego?*)

Tu: z przepisów unijnych można wysnuć tezę, że preferowanie ZPChr realizujących misję społeczną nie zakłóca zasad wolnej konkurencji – vide dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. (dzięki tej dyrektywie w art. 22 polskiego Prawa zamówień publicznych jest zawarta możliwość zapisu w ofertach przetargowych klauzul społecznych dot. pierwszeństwa dla ZPChr (niestety zapis ten jest bardzo rzadko stosowany – obecnie ok. 0,4% wszystkich ofert – wg informacji z UZP).

*) rynek otwarty – z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych można wysnuć, iż RO jest to rynek niegwarantujący ON warunków pracy dostosowanych do ich potrzeb (§ 1 pkt 6)

Z należnymi wyrazami szacunku

Bogdan Rzońca
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.