Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z dr Tadeuszem Trzpisem - specjalistą fizjoterapii, współzałożycielem Fundacji Aenon

 

Jest Pan uczestnikiem studiów menagerskich PFRON-u. „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”, to całkiem nowy kierunek. Jak ocenia Pan ów projekt i jaką niesie on korzyść dla studentów, a także przyszłych pacjentów? Czy taki kierunek jest potrzebny?

Idea projektu jest bardzo dobra i potrzebna, praktycznie mówiąc zapełni on lukę jaka jest w komunikacji pomiędzy Pacjentem, a systemem opieki zdrowotnej. A  kolejnym zadaniem „Rehamanagera” jest szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa i społeczna Osoby z Niepełnosprawnością (OzN). Działania zarządzania procesem reintegracji społeczno-zawodowej OzN jest tu kluczem i wartością pozytywną, czymś co mam nadzieję już wkrótce ułatwi tym ludziom podjęcie pracy i osiągnięcie satysfakcji z życia.

Jeżeli zawód  „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” zostanie zarejestrowany oficjalnie, stanie się moim zadaniem niezbędnym elementem systemu zdrowotnego.

 

Ograniczenia są tylko w głowie. Odnosząc się do tego, chciałbym zapytać jak budować relację terapeuta-pacjent? Czy lepszym wydają się jakieś wskazujące formy motywacji, czy może właściwszy będzie inny sposób?

Cała idea opiera się o zaufanie „terapeuta-pacjent”, zadaniem „Rehamanagera” jest budowanie relacji opartej o prawdę, wiedzę i wzajemne zaufanie. A jakich narzędzi lub metod użyję się do tego celu to są właśnie „ograniczenia w naszej głowie”.

 

Podczas wykładu na Konferencji SEKS ON mówił Pan o współuczestniczeniu pacjenta w procesie rehabilitacji. Jaka jest tutaj rola pacjenta i jak takie współuczestniczenie powinno wyglądać?

Przede wszystkim chęć i zaangażowanie w proces oraz komunikowanie do Rehamangera swoich potrzeb i oczekiwań, a nade wszystko konieczność akceptacji i adaptacji do nowej sytuacji po zaistnieniu niepełnosprawności. To wszystko brzmi górnolotnie i pięknie, ale tak naprawdę pacjent musi pamiętać, że to ON wykonuje tą ciężką pracę i nikt za niego tego nie zrobi. My mamy mu tylko pomóc znaleźć drogę i rozwiązania do tego celu oraz realnie i obiektywnie oceniać, zarówno postępy jak i możliwości i cele.

 

Mówił Pan również o coraz prężniej rozwijającej się sztucznej inteligencji, o protezach bionicznych, egzoszkieletach, które mogą być nadzieją dla wielu osób zmagających się z niepełnosprawnością ruchową. Jaką widzi Pan przyszłość w tej materii?

Przyszłość jest tylko ograniczona finansowo, dlatego, że już teraz do sterowania można używać fal mózgowych, co oznacza, że teoretycznie można jeździć wózkiem lub nawet poruszać się egzoszkieletem bez użycia rąk czy ust, kierując tylko myślą.

Zaś sztuczna inteligencja (AI) jest już wszędzie używana również w technologiach medycznych, vide implanty-inteligentne stymulatory przeciwbólowe wszczepiane są już obecnie pacjentom. Jeżeli dojdzie do połączenia tych technologii, a głeboko w to wierzę, to już tylko krok do robotyzacji i „człowieka bionicznego”, a reszta to już tylko nasze ograniczenia w głowie…

 

Konferencja SEKS ON była pierwszym na taką skalę wydarzeniem, gdzie odrzucając wszelkie tabu rozmawialiśmy o seksualności osób z niepełnosprawnościami. Jak by Pan ocenił to przedsięwzięcie?

Jako bardzo pozytywne i potrzebne wydarzenie, które pozwala nam wszystkim uzmysłowić sobie, że to tylko braki w komunikacji i niewiedza doprowadza do nietolerancji czyichś zachowań i pragnień u OzN, a u podłoża tychże są takie same pragnienia, marzenia i pożądania jak u wszystkich.

 

Jest takie powiedzenie, że jeden kamyk może wywołać lawinę. Czy uważa Pan, że to wydarzenie otworzy pewną furtkę i sprawi, że ten ważny społecznie temat łatwiej będzie rozwijać i propagować?

Jest to zapewne początkowy element ewolucji społecznej, ciężko mówić o lawinie czy rewolucji, pokonywanie ludzkich uprzedzeń, czy stereotypów to może być najcięższe zadanie i wyzwanie, ale raczej na pokolenia naszych dzieci niż na jutro…..choć ograniczenia są tylko w naszych głowach, dlatego trzeba mieć nadzieję.

rozmawiał:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON
CZYTAJ TAKŻE:Opracowanie OBPON: SEKS ON - konferencja o seksualności Osób z Niepełnosprawnością

dr Tadeusz Trzpis
Doktor nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Współzałożyciel Fundacji Aenon. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym urazami głowy i kręgosłupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.