Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Felieton OBPON: Przepisy zmniejszenia wpłat na PFRON w stosunku do liczby etatów jednak bez zmian

 

Zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jednak nie ulegną zmianom. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) zaproponowano likwidację skokowego wzrostu opłat i wdrożenie mechanizmu płynnej zmiany wysokości składki. Jednak z wniesionego do Sejmu rządowego  projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wynika iż, propozycja, aby przedsiębiorcy zatrudniający od 25 do 27 pracowników odprowadzali mniejsze składki na PFRON nie zostanie wprowadzona.

 

Propozycja (nie)przemyślana

Propozycja znalazła się w przygotowanym przez MPiT projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, który ma wprowadzić różnego typu ułatwienia dla przedsiębiorców.

 

Jednym z elementów projektu jest zmiana art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172). Przewiduje on obowiązek wnoszenia opłat na PFRON przez pracodawców, którzy mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Wnoszona przez nich należność stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym spełnienie wspomnianego wskaźnika a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zdaniem MPiT taki przepis hamuje rozwój małych firm, które, aby uniknąć płacenia składek na PFRON nie zwiększają zatrudnienia powyżej 24 pracowników. Dlatego resort chce złagodzić zasady płacenia na fundusz i przedstawił w projekcie rozwiązanie zakładające stopniowy wzrost należności na PFRON w miarę zwiększania zatrudnienia. Dla firmy mającej od 25 do 25,99 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, składka naliczana byłaby z uwzględnieniem 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei dla zatrudniających od 26 do 26,99 pracowników oraz od 27 do 27,99 podwładnych z uwzględnieniem odpowiednio 20 proc oraz 30 proc. średniej płacy. W efekcie wymóg płacenia należności w pełnej wysokości powstawałby dopiero przy 28 podwładnych.

 

Wyciąg z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:

Art. 20. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 1a–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

„1a. Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zwolniony z wpłat, o których mowa w ust. 1.

1b. W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 25 do 25,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 10%.

1c. W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 26 do 26,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 20%.

1d. W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 27 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 30%.”;

 

Brak resortowego poparcia

Pomysł  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nie uzyskał jednak poparcia w ramach konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wskazało, że proponowane zmiany zawierają błędy formalne, są legislacyjnie niepoprawne oraz merytorycznie nieuzasadnione. Według Ministerstwa nowelizacja w proponowanej formie spowodowałaby ubytek budżetu PFRON nieadekwatny do zakładanego celu oraz nie zapewniłaby rekompensaty utraconych środków Funduszu.

Uzasadnienie MRPiPS:

 „Wpłaty na PFRON są jedynie alternatywą dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Każdy pracodawca może zatrudnić osoby niepełnosprawne. Ustawodawca daje wybór: albo zatrudnienie osób niepełnosprawnych, albo wpłata na PFRON. Należy przy tym wskazać, że wymagany 6-procentowy wskaźnik jest ponad dwukrotnie niższy od udziału tych osób w społeczeństwie. Jednocześnie wpłatą nie są objęte podmioty o zatrudnieniu ogółem mniejszym niż 25-etatowe. Być może pracodawcy postrzegają wpłatę na PFRON w kategoriach kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych, jednak od ponad dekady odczucie to nie znajduje odzwierciedlenia w faktach. Wskutek zmiany relacji kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty przeciętnego wynagrodzenia wpłaty na PFRON obecnie utraciły jakikolwiek dodany sankcyjny charakter. Zatrudnienie nowego pracownika jest bowiem bardziej kosztochłonne od opłacenia ekwiwalentu za brakujący etat (tj. 0,4065 przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia)”

 

Środowisko jednym głosem

Pomysł Ministerstwa nie zyskał także aprobaty głównych zainteresowanych - czyli pracodawców osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy jak i ich przedstawiciele jednogłośnie, w sposób krytyczny odnieśli się do proponowanych zmian.

Główne obawy, które towarzyszył Pracodawcom w związku z proponowanymi zmianami, to konieczność dokonywania skomplikowanych i złożonych obliczeń, przymus korzystania z zewnętrznej księgowości, mnożenie biurokratycznych procedur czy implementacja zmian w innych przepisach  i regulacjach w tym dotyczących samych druków i pozostałych dokumentów składanych do PFRON.

Warto również wskazać, iż według dostępnych danych, pracodawcy którzy zatrudniają od 25 do 28 pracowników ogółem stanowią ok. 6%, a pracodawcy o zatrudnieniu do 100 pracowników ogółem – ok. 70% ogółu składających deklaracje wpłat na PFRON.

Dodatkowo, odsetki pracodawców w przedziale, którego dotyczy propozycja, nie są wyraźnie niższe od średniej w sąsiadujących przedziałach. Nie potwierdza to zatem tezy o tym, że tylko pracodawcy, którzy nie mogli uniknąć zwiększania zatrudnienia podlegają pod obowiązek wpłat.

Istotnym argumentem przeciwko pomysłowi MPiT, są także wyliczenia przedstawione przez resort pracy, które wskazują iż ubytek w budżecie PFRON wynikający z proponowanych  zmian, mógłby wynieść ponad 24,9 mln zł (to około roczny koszt dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla niemal 29 tysięcy osób z niepełnosprawnościami czy sfinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej dla 720 osób z niepełnosprawnością).

 

Zmiany są potrzebne

Propozycja MPiT została wycofana z rządowego  projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, tym samym pomysł ten nie będzie przedmiotem sejmowego głosowania  Założenia propozycji ministerstwa zostały bardzo krytycznie odebrane, chociaż pochwały wymaga sam fakt próby promocji idei zatrudniania osób z niepełnoprawnością.

Jednak czy nie lepszym rozwiązaniem jest rozwijanie zachęt do zatrudniania osób niepełnosprawnych, tak aby firmy osiągały 6 proc. wskaźnik? Czy to nie najwyższy czas na waloryzację wysokości dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością? Czy to nie odpowiedni moment, aby docenić rolę ZPCHRów w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością? Czy nie warto złagodzić niektórych regulacji prawnych i przepisów dotyczących kar dla pracodawców?

Warto! Warto także mieć nadzieje, że ustawodawca w przyszłych pracach legislacyjnych zechce skorzystać ze wskazówek udzielanych przez reprezentantów środowisk osób z niepełnoprawnością i ich pracodawców.

W końcu nikt tak dobrze nie zna naszych potrzeb, jak my sami…

 

Autor:
Annamaria Kaliszczak
Manager Redakcji Obpon.pl

 

(przyp. red: Zgodnie z propozycją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w ustawie o rehabilitacji ma zostać dodany jedynie art. 49e ust. 4a w brzmieniu:  „4a. Odsetek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i…) za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej).

czytaj także: Komunikat OBPON.ORG Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych a planowane w nim zmiany dot. ustawy o rehabilitacji.
czytaj także: Zasady dokonywania wpłat na PFRON zostaną złagodzone?
czytaj także: Resort przedsiębiorczości nie rezygnuje ze zmian we wpłatach na PFRON
czytaj także: Resort pracy nie chce mniejszych składek na PFRON
czytaj także: Dwa resorty spierają się o wpłaty na PFRON
czytaj także: Pracodawcy zapłacą niższe „kary” na PFRON?
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.