Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Edytą Sieradzką - Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org:

Robert Marchwiany: Pani prezes, jesteśmy po serii 14 spotkań w ramach jesiennego cyklu szkoleń przeznaczonych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Czym on się różnił od poprzednich?

 

Edyta Sieradzka: Różnił się tym od poprzednich szkoleń, iż w końcu mogliśmy wspólnie z uczestnikami szkoleń omówić na spokojnie najważniejsze zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 roku i najistotniejsze zmiany prawne w innych ustawach ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Niestety w dalszym ciągu przepisy ustawy o rehabilitacji dla większości firm są bardzo nieczytelne. Mogą dostarczać im kłopotów, w tym nawet w postaci konieczności zwrotu otrzymanej pomocy publicznej w zakresie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Wiem też, jak obecnie przebiega postępowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rozliczenia kosztów płacy i płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że pracodawcy de facto nie mają szans na wygraną z PFRON w sytuacji, gdy PFRON dostaje informację z ZUS-u na temat rzekomo nieterminowo opłaconych składek. ZUS ma bowiem swój system i rozlicza obecnie wpłaty zgodnie z rozporządzeniem z 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, które obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Obawiam się, że pracodawcy, którzy nie będą mogli wystąpić do sądu ze skargą, po prostu będą na przegranej pozycji. Są już zresztą firmy, które poinformowały mnie, że muszą zlikwidować działalność bądź stworzyć kolejną albo po prostu rozstać się z niepełnosprawnymi pracownikami, bo nie mają możliwości zwrotu kwoty rzędu nierzadko kilkuset tysięcy złotych. Te szkolenia pokazują, że istnieje naprawdę wielki problem z kontaktami pomiędzy pracodawcami a PFRON-em czy jak to ostatnio widać ZUS-em patrząc w całokształcie na przepisy prawne.

 

Dużo miejsca podczas szkoleń poświęcano też przyszłej płacy minimalnej. Pracodawcy bardzo się jej boją?

Tak, bo wzrost jest znaczny – z 2250 do 2600 zł. Nie zapominajmy o pracowniczych planach kapitałowych, które też spowodują dodatkowe koszty dla pracodawców. Boją się tego wszystkiego, bo w rozmowach ze swymi klientami już często słyszeli, że nie będzie ich stać, aby po 1 stycznia 2020 roku płacić stawki, które przynajmniej pokryją tę płacę minimalną dla pracownika. A przecież trzeba jeszcze wypracować jakiś zysk dla pracodawcy, który musi firmę utrzymać, by ta trwała w dobrej sytuacji ekonomicznej. W czasie tego cyklu w 14 miastach zgłosiło się do mnie około 40 pracodawców, czyli niemal co dziesiąta firma biorąca udział w szkoleniach, którzy poinformowali mnie, że kończą działalność 31 grudnia 2019 roku. Tak więc osoby niepełnosprawne tam zatrudnione niestety, ale stracą tę pracę. Czasem to będzie nie w styczniu, ale na przykład w marcu, ale wygląda na to, że będzie. Zarazem stale słyszymy błagania, aby wpłynąć jakoś na rząd i PFRON, aby zwiększono stawki dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Są nawet prośby, abyśmy zorganizowali jakieś protesty w tej sprawie na przykład pod Sejmem. Pamiętajmy także, że wystosowaliśmy już apel do rządu, aby wysokość dofinansowań została zwiększona, bo obecne stawki są zamrożone już od 2014 roku. W listopadzie mamy walne zebranie w organizacji i wtedy będę chciała poruszyć ten temat. Wiemy zresztą, że sam Fundusz w najbliższym czasie będzie miał najprawdopodobniej nowego prezesa.

 

Szkolenia odbyły się w bardzo różnych częściach Polski. Czy spotkała się pani z problemami obejmującymi jedynie konkretne regiony?

Raczej były to sprawy ogólnopolskie, ale rzeczywiście nie zawsze. Na przykład na szkoleniu w Rzeszowie zauważyłam, że tamtejsi pracodawcy często dostają zawiadomienia od swych pracowników pełnosprawnych, że otrzymali wezwanie na miesięczne przeszkolenie wojskowe. Z kolei na Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce czegoś takiego zupełnie nie ma. A problem z tym przeszkoleniem jest taki, że niektórzy pracodawcy nie wiedzą, jak wyliczać stan zatrudnienia w firmie potrzebny przy sprawozdawczości w PFRON czy przy składaniu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Druga kwestia dotyczy wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli występowania do urzędu skarbowego o zaświadczenie o pomocy de minimis. W Rzeszowie, Poznaniu czy Krakowie dowiedziałam się, że większego problemu z tym nie ma, ale już w Bydgoszczy, Gdańsku czy Zielonej Górze mówiono mi, że osoby w „skarbówkach” są bardzo nieprzychylne. Nakazują pracodawcom dostarczanie rzeczy sprzecznych na przykład z RODO, aby wiedzieć kto został objęty indywidualnym programem rehabilitacji i jakie ograniczenia zostały usunięte dzięki poszczególnym zakupom.

 

A jak jest pani zdaniem ze świadomością pracodawców na temat przepisów ich dotyczących? Na ile nasze szkolenia mają dla nich charakter dokształcający, a na ile wyjaśniający istniejące wątpliwości?

Myślę, że chodzi o obie te sprawy. Mamy stałych uczestników szkoleń, ale mamy też sporo nowych. Często słyszę, że po takim szkoleniu osoby biorące w nim udział potrafią sobie to wszystko poukładać, sprawdzić prawidłowość swojego dotychczasowego postępowania i wyciągnąć właściwe wnioski. Wśród uczestników mamy też zresztą samych kontrolujących, czyli pracowników PFRON-u. Oni też chcą się doszkolić i sprawdzić co będą mogli zakwestionować, a co nie.

 

Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach jeśli chodzi o zmiany w prawie dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych? Na co należy zwrócić uwagę?

Prosiłam pracodawców, aby sprawdzili na koniec roku ostateczny kształt ustawy budżetowej na 2020 rok, bo najprawdopodobniej dojdzie do zmiany wysokości składki na Fundusz Pracy, którą pracodawcy muszą doliczać do kosztów płacy. Należy także bacznie obserwować ewentualne kolejne nowelizacje ustawy o rehabilitacji, zwłaszcza w zakresie definicji kosztów płacy i mam nadzieję zmiany wysokości miesięcznego dofinansowania. Przeczytałam też na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że są planowane zmiany w zakresie rozliczania składek do ZUS, zatem tu również należy trzymać rękę na pulsie. Polecam poza tym śledzenie zmian w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, bo właśnie na jego podstawie możemy – przykładowo – słać odwołania do PFRON-u czy składać skargę do sądu. Oczywiście bardzo ważnym aktem prawnym jest Kodeks Pracy, który jak wiemy również jest dość często zmieniany. Pracodawcy mający status ZPChr również w 2019 roku po zmianie skali podatkowej po 1 października 2019 roku muszą pamiętać, że kwota zwolnienia z podatku tzw. PIT-4, przekazywana na ZFRON i do PFRON uległa zmniejszeniu.

Już teraz zapraszamy Wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych na kolejny cykl szkoleń w 2020 roku.

Dziękuję Wszystkim uczestnikom za zaufanie i tak liczną frekwencję na szkoleniach. W 14 miastach przeszkoliliśmy ponad 700 osób. 

 

 

rozmawiał: Robert Marchwiany

 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.