Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Jerzym Zawodnikiem – Wiceprezydentem Radomia:

Robert Marchwiany: Panie prezydencie, skąd wziął się bezpośrednio pomysł na Kartę Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością?

Jerzy Zawodnik: Przede wszystkim z rozmów z osobami z niepełnosprawnością i stowarzyszeniami, które się nimi zajmują. Podpatrywaliśmy też to, co działo się w innych samorządach. Szczególnie mam tu na myśli Kraków, który jako pierwszy wprowadził taką kartę. Nasza propozycja była jednak o wiele szersza od krakowskiej. Tam najpierw wprowadzono rozwiązania obejmująca tylko rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem do 25. roku życia. My zaś mieliśmy świadomość, że istnieje potrzeba objęcia tą formą wsparcia również osób, które ten wiek już ukończyły i wypadły z systemu edukacyjnego. One potrzebują pomocy większej niż te, którymi opiekuje się system. Taki katalog osób oraz ich opiekunów znalazł się w treści – oczywiście poprzedzonej konsultacjami społecznymi – uchwały, którą 24 sierpnia 2018 roku przyjęła Rada Miejska w Radomiu.

 

Nawiązał pan do wsparcia, które osobom dotkniętym niepełnosprawnością zaoferował Kraków. To miasto później zmodyfikowało swój program i poszerzyło katalog osób objętych tą kartą. Zawarto tam jednak warunek, że beneficjent nie może być w związku małżeńskim ani mieć własnych dzieci. Jak to wygląda w Radomiu?

Naszą świadomą decyzją było to, żeby wsparcia nie uzależniać ani od wieku, ani od stanu cywilnego czy rodzinnego beneficjenta. Zaznaczam, że głosy ze środowiska podkreślały, iż osoby po 25. roku życia mają większy problem, bo wypadają z systemu. A niejednokrotnie trzeba się nimi dożywotnio opiekować tak jak dzieckiem. Sama niepełnosprawność nie zmienia się też z chwilą wstąpienia w związek małżeński, dlatego kwestia posiadania współmałżonka nie ma dla nas znaczenia.

 

Kartę mogą otrzymać osoby „wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe” z osobą dotkniętą niepełnosprawnością. Czy tutaj Karta ma jakieś ograniczenia? Jak konkretnie wygląda tu grono beneficjentów?

Karta obejmuje wszystkich członków danego gospodarstwa domowego w Radomiu. Nie dotyczy więc ona tylko osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna, ale także wszystkich, którzy w tej rodzinie razem gospodarują. Wychodzimy z założenia, że niepełnosprawność jednego członka rodziny wpływa na funkcjonowanie całego gospodarstwa domowego, gdyż obowiązki wynikające z tej opieki często są rozkładane na wszystkich w domu. Na niektórych w stopniu większym, na innych w mniejszym, ale rozkładają się na wszystkich. A już na pewno wpływają na ich budżet, bo rehabilitacja często jest bardzo kosztowna, a przecież trzeba też robić zakupy czy jakoś poruszać się po mieście.

 

Czy jakoś weryfikujecie fakt tworzenia wspólnego gospodarstwa domowego?

Tak, przede wszystkim przez sam fakt mieszkania pod jednym adresem, ale też przez wykazanie, że faktycznie te osoby tworzą jedno gospodarstwo. Zdarza się czasem, że na przykład młodsi zajmują jedno piętro domu, a starsze osoby inne i mają praktycznie wszystko porozdzielane. Sprawdzenia dokonujemy na podstawie rozliczeń podatkowych. Wspólne gospodarstwo rozlicza się razem.

 

A jaki zakres przedmiotowy ma radomska Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością?

Przede wszystkim ona gwarantuje bezpłatne przewozy komunikacją miejską wszystkim jej posiadaczom. Poza tym zapewnia zniżki w zakresie usług oferowanych przez miasto w przestrzeni publicznej. Chodzi o m.in. korzystanie z basenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także z ulg w teatrze czy w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Ale benefitów udzielają praktycznie wszystkie miejskie instytucje. Do programu zapraszamy także wszystkie zainteresowane podmioty prywatne. Mamy wśród partnerów kilka nawet dużych sklepów w Radomiu, które udzielają zniżek posiadaczom tej Karty. Same środowiska i stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami także wiele działają na tym polu zachęcając kolejne podmioty prywatne. Najchętniej zniżki przyznają firmy zajmujące się usługami rehabilitacyjno-zdrowotnymi. Wszystko zależy od dobrej woli danego podmiotu prywatnego. W tej chwili współpracuje z nami 15 takich firm. Dla nich to zresztą też swego rodzaju reklama w mieście.

 

Jak duże koszty dla miasta wiążą się z tym programem?

Ciężko to oszacować tak wprost... Do 5 listopada 2019 roku wydaliśmy 4327 takich Kart. Największy koszt ponoszony tu przez gminę, to koszty darmowych przejazdów właśnie komunikacją miejską. Trudno go jednak bezpośrednio oszacować, bo nie wiemy ilu posiadaczy tych Kart korzysta z tej komunikacji. Mamy też pewne koszty związane z biletami na spektakle czy też wyjść na basen. Zarazem mamy świadomość, że sprawa działa trochę marketingowo, gdyż spora część osób nie skorzystałaby z oferty teatru lub basenów, gdyby nie ten program.

 

O jak dużych zniżkach mówimy?

One są zależne od każdej kolejnej instytucji. Wiem, że dużą popularnością wśród posiadaczy Kart cieszy się korzystanie z basenów, co zresztą nie jest dziwne, bo to kwestia również rehabilitacji. Ci klienci płacą 2 złote za pierwsze 60 minut korzystania z każdego obiektu.

 

To zauważalne obciążenie dla finansów miasta?

Na pewno jest zauważalne. Wyliczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji mówią wprost, że wpływy ze sprzedaży biletów zmalały w porównaniu z okresem sprzed wprowadzenia Karty. Ciężko jednak oszacować czy wynika to wyłącznie z tego powodu, gdyż trzy lata wcześniej wprowadziliśmy też Kartę Seniora. Od 2017 roku pozwala ona na podróżowanie naszymi autobusami za 100 złotych rocznie, co cieszy się bardzo dużą popularnością. Tak więc mniejsze wpływy do kasy przewoźnika spowodowały te dwie okoliczności.autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.