aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON: UZUPEŁNIENIE TEMATU I PROGRAMU SZKOLENIA STACJONARNEGO “Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających OzN ...” ZAPLANOWANEGO W 7 MIASTACH W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE CZERWCA 2020 r.

Szanowni Państwo, SZKOLENIE OBPON: 'Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających OzN w świetle zmian przepisów Ustawy o rehabilitacji, Ustawy Budżetowej, Kodeksu Pracy, Funduszu Solidarnościowego i płacy minimalnej - zmiany prawne po 1 stycznia 2020 roku'- zostaje uzupełnione o przepisy prawne Ustawy o rehabilitacji zmienionej po 1 kwietnia 2020 r. w szczególności związanej z okresem panującej epidemii COVID-19.”

 

Na szkoleniu zostaną dodatkowo omówione wszystkie zmiany po 1.04.2020 r.  dot. SOD, ZFRON, ULG WE WPŁATACH na PFRON, MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ, WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW na INF-1, DEK—ach, INF-U, WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW dla ZPCHR, dla BYŁYCH ZPCHR.

ZOSTANIE SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONA PROCEDURA ŁĄCZENIA DOFINANSOWAŃ Z PFRON A DOFINANSOWAŃ OTRZYMYWANYCH Z WUP, PUP I ZUS NA PODSTAWIE TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, A TAKŻE PROCEDURA WYLICZENIA KOSZTÓW PŁACY NA INF-D-P DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 100% ZE SKŁADEK ZUS, DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 50% ZE SKŁADEK ZUS ORAZ DLA FIRM, KTÓRE ODROCZYŁY TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS!
 
JUŻ TERAZ SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA STACJONARNE, KTÓRE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE NA DRUGĄ POŁOWĘ CZERWCA BR.
 

NOWE DATY SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH:

Gdańsk - 15.06.2020 r.

Olsztyn - 16.06.2020 r.

Warszawa - 17.06.2020 r.

Łódź - 18.06.2020 r.

Kraków - 19.06.2020 r.

Zielona Góra - 23.06.2020 r.

Wrocław - 24.06.2020 r.

 

                                   [więcej informacji uzyskasz klikając w banner poniżej]Skolenie OBPON - Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 r.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.