aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Gospodarowanie środkami ZFRON w dobie epidemii COVID-19 – nowe zasady wydatkowania funduszu rehabilitacji oraz inne zmiany wprowadzone do ustawy o rehabilitacji

     

 

Gospodarowanie środkami ZFRON w dobie epidemii COVID-19 – nowe zasady wydatkowania funduszu rehabilitacji oraz inne zmiany wprowadzone do ustawy o rehabilitacji

obpon online

 


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich naszych wiernych Klientów oraz nowe podmioty, które dopiero zaczynają działalność jako zakład pracy chronionej, na kolejne szkolenie OBPON w formule online, które w całości będzie poświęcone wydatkowaniu środków ZFRON oraz zmianom dotyczących funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych w okresie epidemii.

Oprócz szczegółowego omówienia zmian wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności:
   nowego druku wniosku  Wn-C-ZF o wyrażenie przez PFRON zgody na uruchomienie środków ZFRON (20%) na podstawie art. 68gd;
•    zasad dokonywania w ramach ZFRON  wydatków z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
•    zasad wydatkowania środków ZFRON w kwotach netto;
•    nowej definicji kosztów płacy;
•    zasad wydłużania orzeczeń o niepełnosprawności w związku z COVID-19;
•    zasad kumulacji różnych środków pomocowych w pomocą wynikającą z ustawy o rehabilitacji;
•    zmian w zakresie wymaganych wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych;
kompleksowo usystematyzowana zostanie Państwa wiedza na temat zasad tworzenia i dysponowania środkami ZFRON.
Czas przedłużającej się izolacji społecznej, stanowi dobry moment na inwestycję w swoją wiedzę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dzięki zdobyciu nowych doświadczeń i nowych umiejętności, np. w zakresie tworzenia IPR.
Wspólnie wykorzystajmy ten czas najlepiej jak się da!

Zapraszamy na szkolenie online pt.:

"Gospodarowanie środkami ZFRON w dobie epidemii COVID-19 – nowe zasady wydatkowania funduszu rehabilitacji oraz inne zmiany wprowadzone do ustawy o rehabilitacji"

 

obpon online

WYKŁADOWCA, SPECJALISTA OBPON


Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik.

specjalizacja: Pomoc publiczna przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Omówienie zmian dotyczących pracodawców osób niepełnosprawnych wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności omówienie nowych zasad dysponowania środkami ZFRON:

 1. Mechanizm podzielonej płatności a wydatki z ZFRON – stan przed i po 31.03.2020 r.
 2. Obciążanie środków ZFRON kwotą netto – jakiej kategorii wydatków dotyczy.
 3. Uruchomienie środków funduszu rehabilitacji (20%) celem ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych -  dodany do ustawy o rehabilitacji art. 68gd:    
a) omówienie dodatkowego katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w określonym specustawą przedziale czasowym
b) ustalenie wartości środków ZFRON, które można przeznaczyć m.in. na ratowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych
c) szczegółowe omówienie druku wniosku o wyrażenie przez PFRON zgody na wydatkowanie środków ZFRON  (20%) na rozszerzony katalog wydatków
d) sankcje za wykorzystanie środków ZFRON w przypadku braku zgody dysponenta Funduszu
e) wydatkowanie 20% z ZFRON na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych a prawo do dofinansowań z PFRON
f) charakter wydatków z ZFRON na cele wskazane w art. 68gd ustawy o rehabilitacji (kiedy pomoc de minimis a kiedy pozapomocowe wsparcie)
g) zaświadczenie o pomocy de minimis a wydatki na cele określone w art. 68gd ustawy o rehabilitacji

II. ZFRON w byłych i obecnych Zakładach Pracy Chronionej – zasady ogólne (usystematyzowanie wiedzy)

 1. Środki tworzące ZFRON w zakładach pracy chronionej i po utracie statusu zakładu pracy chronionej oraz terminy ich przekazywania na ZFRON w dobie epidemii
 2. Ogólne zasady dotyczące zarządzania środkami ZFRON 

a) regulamin ZFRON (wzór regulaminu do wykorzystania)
b) ewidencja ZFRON
c) rachunek bankowy ZFRON
d) zasada celowości i oszczędności wydatków
e) podział środków ZFRON

3. Wydatkowanie środków ZFRON na cele ogólne:

a) kiedy występuje przysporzenie po stronie pracodawcy,
b) omówienie katalogu wydatków w ramach 75%

4. Wydatkowanie środków ZFRON na pomoc indywidualną pracownikom niepełnosprawnym (wzór wniosku o pomoc indywidualną do wykorzystania): 

a) zasady udzielania wsparcia (jak dokumentować wydatki; kiedy wskazana jest opinia lekarza),
b) omówienie katalogu wydatków (stomatolog, agroturystyka, sprzęt agd, samochód, laptop, ryczałt – dla kogo i w jakich okolicznościach) – przykładowe uzasadnienia
c) najczęściej kwestionowane pozycje przez organy kontrolujące.

5. Wydatkowanie środków ZFRON na Indywidualne Programy Rehabilitacji (wzór IPR do wykorzystania):

a) wymogi formalne wydatkowania środków z ZFRON-15%;
b) przykładowe wydatki w ramach IPR,
c) omówienie najczęściej popełnianych błędów przy uzasadnianiu IPR,
d) pomoc indywidualna a wydatki z IPR,
e) zagadnienia problematyczne w związku z realizacją Programu (zniszczenie środka trwałego zakupionego w ramach IPR, odejście z pracy pracownika objętego IPR, utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności).

6. Obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON do PFRON.
7. Obowiązek zwrotu środków ZFRON w przypadku likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę ZPCH.

III. Pomoc de minimis

 1. Limity pomocy de minimis.
 2. Zasady ubiegania się o zaświadczenie o pomocy de minimis.
 3. Skutki odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

IV. Utrata statusu zakładu pracy chronionej (wzór wniosku o rezygnację ze statusu zpchr)

 1. Porównanie praw i obowiązków pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy – analiza rentowności prowadzenia ZPCHR (na co powinien zwrócić uwagę pracodawca podejmując decyzje o dalszej formule działalności)
 2. Konsekwencje utraty statusu na wniosek pracodawcy oraz w wyniku nie spełniania ustawowych warunków 
 3. Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu zpchr

V. Inne – wybrane zagadnienia dotyczące byłych i obecnych zakładów pracy chronionej

 1. Zasady finansowanie ze środków ZFRON środków ochrony osobistej takich jak: maseczki ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.
 2. Doraźna i specjalistyczna opieka medyczna w dobie epidemii
 3. Wpływ urlopów  bezpłatnych czy czasowego zmniejszenie pracownikom wymiaru czasu pracy pracowników na potrzeby uzyskania pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej na wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymagane przepisami prawa
 4. Audyty ZFRON

VI. Panel dyskusyjny

TERMINY ORAZ CENA SZKOLENIA

TERMINY SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:

Terminy szkolenia:

2.07.2020 r. (czwartek) - nowy termin

 

18.06.2020 r. (czwartek) - brak miejsc

 

Czas trwania: szkolenie trwa od godziny 10:00 do godziny 15:30.KOSZT SZKOLENIA:

Dla Klientów OBPON:

cena: 370,00 zł + 23% VAT

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

Dla pozostałych firm:

cena: 420,00 zł + 23% VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATINFORMACJE DODATKOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
  • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na dwa dni przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
  • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
  • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.