aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: 'Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających OzN w świetle zmian przepisów Ustawy o rehabilitacji, Ustawy Budżetowej, Kodeksu Pracy, Funduszu Solidarnościowego i płacy minimalnej - zmiany prawne po 1 stycznia 2020 roku oraz przepisy prawne Ustawy o rehabilitacji zmienionej po 1 kwietnia 2020 r. w szczególności związanej z okresem panującej epidemii COVID-19.”'

  

 Skolenie OBPON - Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 r. 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE OBPON:

"Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających OzN w świetle zmian przepisów Ustawy o rehabilitacji, Ustawy Budżetowej, Kodeksu Pracy, Funduszu Solidarnościowego i płacy minimalnej - zmiany prawne  po 1 stycznia 2020 roku oraz przepisy prawne Ustawy o rehabilitacji zmienionej po 1 kwietnia 2020 r. w szczególności związanej z okresem panującej epidemii COVID-19."

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione kwestie:

 • złożonych do 25.01 i 25.02 wniosków Wn-D do PFRON od stycznia 2020 r.
 • składki na FP i nowego limitu pomocy publicznej na 2020 r.
 • zostanie wyliczona nowa wartość ulgi począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2020 r.
 • wpływu na rozliczenia z PFRON nowej kwoty płacy minimalnej ustalonej na 2020 r.
 • zaprezentujemy najnowsze wyroki Sądów dot. ZFRON, dofinansowań i ulg.
 • przedstawimy również nowe wytyczne dla Sektora publicznego i prywatnych pracodawców zawarte w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • nowe kryterium dochodowe dot. tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych.
 • przedstawimy nowe stawki dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej na 2020 r. wraz z ich nową sprawozdawczością do PFRON.

Ponadto na szkoleniu zostaną omówione wszystkie zmiany po 1.04.2020 r.  dot. SOD, ZFRON, ULG WE WPŁATACH na PFRON, MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ, WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW na INF-1, DEK—ach, INF-U, WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW dla ZPCHR, dla BYŁYCH ZPCHR.

ZOSTANIE SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONA PROCEDURA ŁĄCZENIA DOFINANSOWAŃ Z PFRON A DOFINANSOWAŃ OTRZYMYWANYCH Z WUP, PUP I ZUS NA PODSTAWIE TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, A TAKŻE PROCEDURA WYLICZENIA KOSZTÓW PŁACY NA INF-D-P DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 100% ZE SKŁADEK ZUS, DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 50% ZE SKŁADEK ZUS ORAZ DLA FIRM, KTÓRE ODROCZYŁY TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS!

Dodatkowo zgodnie z zapowiedzią Prezesa PFRON Krzysztofa Michałkiewicza na powyższym szkoleniu prawdopodobnie będzie mógł być również omówiony dokument: "Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych", tworzony wraz z MRPiPS. Zgodnie z wypowiedzią Prezesa PFRON to właśnie "Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami będzie w nowym roku zadaniem priorytetowym dla PFRON".

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców osób z niepełnosprawnościami w Polsce
na szkolenie online
.

EDYTA SIERADZKA

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

       

WSTĘP

PROGRAM

TERMIN
 
CENNIK
 
INFO
       

PROGRAM SZKOLENIA

I. Omówienie wszystkich zmian po 1.04.2020 r. dot. SOD, ZFRON, ULG WE WPŁATACH na PFRON, MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ, WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW na INF-1, DEK—ach, INF-U, WYLICZANIA WSKAŹNIKÓW dla ZPCHR, dla BYŁYCH ZPCHR w związku z USTAWAMI ANTYKRYZYSOWYMI.

II. OMÓWIENIE PROCEDURY ŁĄCZENIA DOFINANSOWAŃ Z PFRON A DOFINANSOWAŃ OTRZYMYWANYCH Z WUP, PUP I ZUS NA PODSTAWIE TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, A TAKŻE PROCEDURA WYLICZENIA KOSZTÓW PŁACY NA INF-D-P DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 100% ZE SKŁADEK ZUS, DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 50% ZE SKŁADEK ZUS ORAZ DLA FIRM, KTÓRE ODROCZYŁY TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS!

III. Omówienie terminu przedawnienia roszczeń PFRON w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - stanowisko TSUE, krajowych sądów administracyjnych - potwierdzenie UOKiK - szczegółowe kwestie związane z tym ważnym dla pracodawców stanowiskiem UOKiK i wyrokami sądów.

IV. Omówienie nowelizacji ustawy o rehabilitacji, które weszły w życie po 1 stycznia 2020 roku - ważne.

V. Omówienie wpływu Ustawy Budżetowej z 2020 r. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ubieganie się przez pracodawców w PFRON o miesięczne dofinansowanie. Budżet PFRON na 2020 rok.

VI. Omówienie zmian ustawy o Funduszu Solidarnościowym po 1 stycznia 2020 roku - wpływającej na osoby niepełnosprawne i ich pracodawców.

VII. Omówienie zmian w Kodeksie Pracy na 2020 rok i zmiany płacy minimalnej- wpływających na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 rok - nowe obowiązki a praktyka.

VIII. Omówienie wysłanych do PFRON informacji o sytuacji ekonomicznej za 2019 r. - sprawozdania finansowe za 2019 r.

IX. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 roku.

 • WAŻNE - Omówienie kwot maksymalnego dofinansowania na 2020 r. w oparciu o poszczególne stopnie niepełnosprawności i schorzenia szczególne - zmiany od kwietnia 2020 r.
 • Omówienie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r., w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych.
 • Wyliczenie kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P po 1 stycznia 2020 r. (składka na FP - jaka wysokość?).
 • Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a prawo do wstecznego dofinansowania - korekty Wn-D i INFD-P i INF-O-PP.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w dofinansowaniach przez pracodawców.
 • OMÓWIENIE WZORU siatki wolnych wakatów (etatów).
 • NAJNOWSZE STANOWISKO BON w zakresie wykazywania efektu zachęty metodą jakościową - BARDZO WAŻNE!
 • Terminy złożenia wniosków Wn-D w 2020 roku do PFRON.
 • Procedura związana z kontrolą, wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli dofinansowań.
 • Omówienie WN-D, INF-D-P i INF-O-PP.
 • Omówienie wpływu decyzji nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na bieżące dofinansowania - procedura postępowania w takim przypadku.
 • Omówienie decyzji wstrzymującej wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Omówienie wniosku o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem.
 • Omówienie wniosku o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności.
 • Statystyki w PFRON przyznanych dla pracodawców pozytywnych rozstrzygnięć spraw dot. dofinansowania.
 • Kasacje PFRON i skargi pracodawców dot. kosztów płacy mające wpływ na pomoc publiczną - nowe wyroki sądów i nowe wytyczne PFRON.

X. DOFINANSOWANIA Z PFRON po 1.05.2020 r.

 • Omówienie kwot maksymalnego dofinansowania począwszy od wypłaconych wynagrodzeń za kwiecień 2020 r. w oparciu o poszczególne stopnie niepełnosprawności i schorzenia szczególne.
 • Omówienie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r., w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych. – wskazania dot. dofinansowań w okresie epidemii!
 • Zmiana definicji Kosztów Płacy - Wyliczenie kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P w 2020 r. (składka na FP plus składka na Fundusz Solidarnościowy) od kiedy?
 • Wydłużenie ważności orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność pracownika biorąc pod uwagę przepisy zawarte w Tarczy Antykryzysowej – wytyczne PFRON a praktyka!
 • Schorzenia szczególne a art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji.
 • Zatrudnienie nowego pracownika, któremu skończyła się ważność orzeczenia o niepełnosprawności po 8 marca 2020 r. a prawo zaliczenia go do osób niepełnosprawnych.
 • Orzeczenia wydane przez Lekarzy Orzeczników ZUS – czy mogą po 8.03.2020 r. zostać wydłużone?
 • Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a prawo do wstecznego dofinansowania - korekty Wn-D i INF-D-P i INF-O-PP.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w dofinansowaniach przez pracodawców.
 • OMÓWIENIE WZORU siatki wolnych wakatów (etatów).
 • NAJNOWSZE STANOWISKO BON w zakresie wykazywania efektu zachęty metodą jakościową - BARDZO WAŻNE!
 • Terminy złożenia wniosków Wn-D w 2020 roku do PFRON.
 • Omówienie i wypełnienie WN-D, INF-D-P i INF-O-PP po 1 maja 2020 r.
 • Omówienie wpływu decyzji nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na bieżące dofinansowania - procedura postępowania w takim przypadku.
 • Omówienie decyzji wstrzymującej wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Omówienie wniosku o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem.
 • Omówienie wniosku o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności.
 • Bardzo ważne - Omówienie Tarczy Antykryzysowej a procedura wskazana przez PFRON
 • Wyliczenie kosztów płacy począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za kwiecień 2020 r. a kwoty maksymalnego dofinansowania.
 • Zmiana algorytmów w SODiR i na drukach INF-D-P.
 • Możliwość odroczenia terminów płatności podatków a prawo do dofinansowania z PFRON - jak wyliczyć koszty płacy i kiedy wysłać wniosek Wn-D?
 • Możliwość odroczenia terminów płatności składek ZUS a prawo do dofinansowania z PFRON - jak wyliczyć koszty płacy i kiedy wysłać wniosek Wn-D?
 • Schorzenia szczególne na orzeczeniach a prawo do ich wydłużenia i wykazywania we wnioskach o dofinansowanie
 • Trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy a prawo do dofinansowań w okresie trwania epidemii i po niej - nowy program pomocowy.
 • Postępowania administracyjne prowadzone przez PFRON w okresie trwania epidemii dot. zwrotu dofinansowań - wytyczne PFRON
 • Przepisy prawne zawarte w tzw. Tarczy Antykryzysowej z 31.03.2020 r. i 16.04.2020 r. wpływające na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i dofinansowanie do wynagrodzeń.
 • Kumulacja pomocy z PFRON tj. dofinansowań WUP (FGŚP) i PUP – wytyczne PFRON
 • Wypełnienie wniosku Wn-D, INF-D-P i INF-O-PP w przypadku możliwości łączenia dofinansowań z pomocą wynikającą z tzw. Tarczy Antykryzysowej.
 • Wypełnienie i wyliczenie poz. 52 na INF-D-P w przypadku zwolnienia ze składek ZUS przez pracodawcę zgłaszającego do ZUS do 9 osób.
 • Wypełnienie i wyliczenie poz. 52 na INF-D-P w przypadku zwolnienia z 50% wartości składek do ZUS przez pracodawcę zgłaszającego do ZUS od 10 do 49 osób.
 • Wypełnienie i wyliczenie poz. 52 na INF-D-P w przypadku odroczenia terminu zapłaty składek do ZUS lub rozłożenia na raty.
 • Panel dyskusyjny z uczestnikami szkolenia.

XI. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

 • Omówienie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON w 2020 roku dla kontrahentów, zmiana kwoty w poz. 34 na INF-U oraz wyliczenia wskaźników zatrudnienia.
 • Omówienie prawidłowości kwalifikacji: usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia wykazywane na INF-U i INF-1.
 • Omówienie obowiązków związanych z ulgami w zakresie sprawozdawczości w PFRON, informacje kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, obowiązek prowadzenia ewidencji ulg w 2020 r. i wskazanie, że e-pfron2 nie jest ewidencją ulg!.
 • Omówienie kontroli PFRON w zakresie art. 22 i możliwości złożenia odwołania od decyzji PFRON.
 • Wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli ulg.
 • Omówienie INF-U i INF-1-u - wykaz błędów popełnianych przez sprzedających tj. udzielających ulg.
 • Konsorcja a prawo do udzielenia ulg we wpłatach na PFRON.

XII. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ZFRON i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej w 2020 roku.

 • Omówienie obowiązków zakładu pracy chronionej - warunki - stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez prowadzącego zpchr, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 • Omówienie przesłanek uchylenia statusu zakładu pracy chronionej - procedura uchylania statusu zpchr.
 • Zawiadomienie do Wojewody do kiedy?
 • ZFRON w 2020 r. tworzenie i wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach puli ogólnej i pomocy de minimis, indywidualnych programów rehabilitacji, pomocy indywidualnej.
 • Omówienie - błędów popełnianych przez pracodawców przy opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji, uwzględniając najnowsze wytyczne UKS i PFRON.
 • Omówienie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Omówienie sprzedaży środków trwałych zakupionych w całości lub części ze środków ZFRON.
 • Omówienie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • BARDZO WAŻNE - omówienie przeprowadzonych w 2019 roku i obecnie przeprowadzanych w 2020 roku kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji przez UKS - AUDYT trwający do 3 miesięcy!
 • Kontrole PIP, wojewody, PFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze dot. ZFRON - DEK-II-a, DEK-R, INF-1 i prowadzącego zakład pracy chronionej - INF-W, INF-W-Z.

XIII. Omówienie najważniejszych kwestii dla pracodawcy po utracie statusu zakładu pracy chronionej.

 • Omówienie wniosku o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej.
 • Utrata statusu i jego wpływ na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu.
 • Kontrole ZFRON byłych zpchr - kiedy i w jakim zakresie?
 • WAŻNE - Obowiązek utrzymania wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych po utracie statusu a wpływ na ZFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu.

XIV.Omówienie najważniejszych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych w 2020 r. w kontekście ustawy o rehabilitacji i KP. w 2020 r.

 • Omówienie dobrowolności przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności w zakładzie pracy a wytyczne z KP i ustawy o rehabilitacji
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - znaczny i umiarkowany stopień a lekki? 
 • Dodatkowa przerwa w pracy.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 • Przekładanie orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS na stopnie niepełnosprawności.
 • Zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (turnus rehabilitacyjny i inne).
 • Możliwość korzystania z pomocy indywidualnej z ZFRON (pracownik a były pracownik).

XV. Omówienie najważniejszych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych w 2020 r. w kontekście ustawy o rehabilitacji i KP.

 • Omówienie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ, orzeczenia KRUS, orzeczenia resortowych komisji orzekających, wyroki sądów).
 • Schorzenia szczególne na orzeczeniu (symbol, sentencja, paragraf i litera) - ich przekładanie.
 • Symbole przyczyn niepełnosprawności na orzeczeniach.
 • Wliczanie do stanów i wskaźników zatrudnienia wg ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia KE 651/2014.
 • Odwołania do organów II instancji i do sądu.

XVI. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia.

 

TERMIN SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:

Termin szkolenia:

23.07.2020 r. (czwartek) - nowy termin

25.06.2020 r. (czwartek) - brak miejsc

Czas trwania: szkolenie trwa od godziny 10:00 do godziny 15:00.

CENNIK SZKOLENIA 

DLA KLIENTÓW OBPON:

cena: 370,00 zł + 23% VAT

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

DLA POZOSTAŁYCH FIRM:

cena: 420,00 zł + 23% VAT 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na dwa dni przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.