Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

    

 Szkolenia indywidualne i grupowe Doradztwo audyty i pomoc prawna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń oraz audytów OBPON.

Wszystkie nasze usługi są stworzone na podstawie szczegółowej analizy Państwa potrzeb

Nasza oferta jest również stale dopasowywana do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Strzałka
 
FORMUŁA ON LINE

 

Mając na względzie Państwa potrzeby - szkolenia OBPON odbywać się będą również w formie zdalnej - czyli on line.

Atutem szkoleń on-line jest nie tylko przystępna forma szkolenia, ale również możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami, którzy są do dyspozycji uczestnika szkolenia.

Szkolenia on-line to przyszłość w podnoszeniu własnych kwalifikacji.
To oszczędność czasu i pieniędzy.

Nasze szkolenia on-line nie wymagają specjalistycznego sprzętu komputerowego, dedykowanego oprogramowania czy aplikacji.

Nasi Klienci mogą liczyć również na wsparcie techniczne - online oraz telefoniczne.

 

SZKOLENIA I AUDYTY - OFERTA

Szkolenia OBPON:

Cechą charakterystyczną naszej firmy jest przede wszystkim ogromne i bezkonkurencyjne doświadczenie w obszarze organizacji szkoleń dedykowanych pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością i pracodawcom chcącym zatrudniać osoby z niepełnosprawnością w przyszłości.

Prowadzone przez nas szkolenia są kierowane do pracowników na każdym szczeblu organizacji, również dla menedżerów, kierowników, team leaderów i pracowników działów księgowości zarówno z otwartego jak i chronionego rynku pracy.

Audyty OBPON:

Legalność, gospodarność, rzetelność i celowość - to kryteria, według których nasi eksperci przeprowadzają kontrolę u naszych Klientów.

Nasze audyty pozwalają chronić Państwa działalność przed ryzykiem związanym z nieodpowiednim stosowaniem przepisów prawnych. Dodatkowo, nasze usługi mogą przyczynić się do obniżenia kosztów, poprawy jakości funkcjonowania i rozwoju firmy.

Tematyka i zakres szkoleń indywidualnych,
audytów i usług doradczych:

Szkolenia m.in z zakresu:

 1. Szkolenie z zakresu ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie - WN-D, INF-D-P, INF-O-PP, wykazanie efektu zachęty, dokumentacja pracownicza dot. SODiR,
 2. Sprawozdawczość w PFRON (DEK-i, INF-y),
 3. Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON - art. 22 ustawy (INF-U, INF-1-u),
 4. Orzecznictwo w Polsce i wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób ogółem i z niepełnosprawnościami w celu sprawozdawczości do PFRON,
 5. Prowadzenie zfron przez zpchr i byłe zpchr,
 6. Dodatkowa pomoc publiczna z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (asystent w pracy, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia),
 7. Uprawnienia osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą o rehabilitacji,
 8. Uprawnienia i obowiązki pracodawców osób z niepełnosprawnościami,
 9. Utrata statusu zpchr/ uzyskanie statusu zpchr,
 10. Szkolenia z zakresu tworzenia IPR,
 11. Szkolenia z zakresu kontaktu, współpracy i obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 12. Szkolenia z zakresu Savoir Vivre wobec osób z niepełnospranowściami.
 13. Szkolenia z zakresu dostępności i projektowania uniwersalnego,
 14. Szkolenie dotyczące procesów rekrutacyjnych osób z niepełnosprawnościami,
 15. Szkolenie Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.
 16. Szkolenie Pacjent z niepełnosprawnościami

Audyty z wszystkich kwestii wymienionych powyżej.
Ponadto pomoc w zakresie:

 1. Reprezentowania pracodawców przed organami administracji (Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, UKS, US, NIK, PIP, ZUS),
 2. Reprezentowania pracodawców przed sądami administracyjnymi, w szczególności Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 3. Reprezentowania przed sądami powszechnymi,
 4. Udział w komisji ds. IPR. Pomoc w tworzeniu IPR.

Dodatkowo:

Nasi eksperci przygotowują firmę do kontroli z PFRON, UKS, PIP, oraz występują jako pełnomocnicy w postępowaniach administracyjnych i sądowych z PFRON.

Sporządzamy odwołania oraz występujemy w imieniu Firmy do Prezesa PFRON o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności czy też o umorzenie odsetek od dofinansowania wskazanego do zwrotu.

 
KOSZTY USŁUGI

Usługa jest realizowana zgodnie z wytycznymi Klienta, który określa jej ramy czasowe, termin oraz miejsce realizacji.

Mając na uwadze powyższe ostateczna kalkulacja cenowa uzależniona jest od ilości osób, miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz indywidualnych potrzeb klienta.

Możliwość pokrycia wydatków z środków ZFRON
(Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach grupowych i indywidualnych może pokryć w całości ze środków ZFRON.

 

Stanowisko BON w sprawie możliwości finansowania z ZFRON kosztów związanych z wykupieniem dostępu do internetowych serwisów informacyjnych.

 
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.