aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Szkolenie dla doradców zawodowych wchodzących w skład komisji ds. IPR

 

 

szkolenie dla doradcow zawodowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dla doradców zawodowych – członków komisji ds. IPR, tym razem w wersji online.

Zbliża się koniec bardzo trudnego dla wielu firm roku, a wraz z nim dylemat jak bezpiecznie wykorzystać środki ZFRON, żeby nie zwracać ich do PFRON.

Zagadnienie wydatkowania środków ZFRON z najtrudniejszej puli, jaką stanowi tzw. 15-tka (IPR), zostanie szczegółowo omówione podczas naszego najnowszego szkolenia, na którym dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętności (potwierdzone odpowiednim certyfikatem) potrzebne do zasiadania w komisji ds. IPR.

Obecny czas jest dla wielu osób idealną okazja do podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych kompetencji i w odpowiedzi na potrzeby takich osób powstała nasza oferta.

Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny i pozwoli Państwu opanować trudną sztukę tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji.

Zakres szkolenia w szczególności obejmuje kwestię utworzenia komisji, opracowania oraz dalszego prowadzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji. Nie zabraknie również informacji o tegorocznych zmianach do ustawy o rehabilitacji, które w istotny sposób zmodyfikowały wydatkowanie środków ZFRON, w tym przedstawiona zostanie rekomendacja naszych ekspertów odnośnie finansowania wydatków o charakterze socjalnym w kwotach brutto/netto.

Wykładowca odniesie się również do obecnych praktyk KAS podczas audytów ZFRON oraz omówi wybrane (na podstawie zgłaszanych do nas zapytań przez pracodawców) wydatki z części ogólnej i pomocy indywidualnej, w tym m.in. wydatki związane z ochroną przed COVID-19 (maseczki, płyny do dezynfekcji, termometry, testy na COVID-19, urządzenia do ozonowania pomieszczeń itp.).


 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt.:

"Szkolenie dla doradców zawodowych wchodzących
w skład komisji ds. IPR
"

Małgorzata Tylewicz-Piwnik
MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK

Prawnik oraz ekspert ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Doradca i szkoleniowiec w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej. Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org. Dyrektor ds. Prawnych w OBPON.

 
PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady ogólne dotyczące wydatkowania środków ZFRON, w tym w ramach IPR

 • Regulamin ZFRON (wzór regulaminu do wykorzystania)
 • Ewidencja ZFRON
 • Rachunek bankowy ZFRON
 • Zasada celowości i oszczędności wydatków
 • Podział środków ZFRON, a późniejsze przesunięcia pomiędzy pulami
 • Mechanizm podzielonej płatności, a wydatki z ZFRON – stan przed i po 31.03.2020 r.
 • Obciążanie środków ZFRON kwotą netto – jakiej kategorii wydatków dotyczy
 • Uruchomienie środków funduszu rehabilitacji (20%) celem ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych - omówienie dodatkowego katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w określonym specustawą przedziale czasowym związanym z COVID-19

2. Indywidualne Programy Rehabilitacji – definicja, założenia

3. Osoby uprawnione do objęcia IPR

 • Wskazania do objęcia IPR

4. Komisja ds. IPR

 • Powołanie komisji
 • Skład, kwalifikacje członków Komisji
 • Zakres obowiązków, odpowiedzialność członków komisji

5. Zasady współpracy z osobą niepełnosprawną podczas opracowywania IPR

6. Opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji – omówienie zagadnienia na bazie przykładowych IPR-ów (wzór IPR do wykorzystania)

 • Diagnoza sytuacji zawodowej pracownika niepełnosprawnego
 • Ograniczenia zawodowe
 • Cel programu
 • Harmonogram działań rehabilitacyjnych
 • Osoby odpowiedzialne za realizację programu

7. Wydatki w ramach IPR – klasyfikacja wydatków w ramach pomocy de minimis i poza pomocą de minimis

8. Zamknięcie, korekta IPR

9. Szczególne przypadki i problemy pojawiające się w pracy komisji ds. IPR

 • Zwolnienie pracownika objętego IPR
 • Zniszczenie lub utrata środka trwałego zakupionego w ramach IPR
 • Utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności
 • Niewystarczająca pula środków na ZFRON

10. Problemy z uzyskaniem zaświadczenia o pomocy de minimis itp.- procedura wyjaśniająca, odwołanie

11. Wybrane zagadnienia problematyczne dotyczące wydatkowania części ogólnej i pomocy indywidualnej  - w oparciu o najczęściej pojawiające się pytania na TOK i Vademecum wiedzy – w tym m.in. wydatki związane z ochroną przed COVID-19 (maseczki, płyny do dezynfekcji, termometry, testy na COVID-19, urządzenia do ozonowania pomieszczeń itp.)

12. Omówienie kontrowersyjnych praktyk KAS podczas audytów ZFRON (m.in. kwestionowanie wszystkich wydatków o charakterze socjalnym z IPR) i skutków interwencji OBPON.org w PFRON w tej sprawie

 

TERMIN SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:   

Termin szkolenia (online):

03.12.2020 r. (czwartek) - NOWY TERMIN

26.11.2020 r. (czwartek) - brak miejsc

 

Czas trwania:

 od godziny 10:00 do godziny 15:00.

 

 CENNIK SZKOLENIA I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dla klientów OBPON*:

cena: 370,00 zł + 23% VAT


Dla pozostałych firm:

cena: 420,00 zł + 23% VAT

*Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Warunki uczestnictwa:

 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na jeden dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.