Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Okres wypowiedzenia umowy o pracę a zwolnienie dyscyplinarne

W sytuacji, kiedy pracodawca lub pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem stosunek pracy trwa do upływu okresu wypowiedzenia. Co do sytuacji prawnej pracownika w tym czasie, to nie różni się ona od sytuacji innych pracowników. Ciążą na nim te same obowiązki jak na pozostałych pracownikach.

 

Jest on nadal zobowiązany do sumiennego i starannego wykonywania pracy, stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku. Oczywiście zdarzają również się sytuacje, kiedy pracownicy, którym wypowiedziano umowę o pracę lub którzy sami złożyli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę uważają, że zostali zwolnieni z przestrzegania obowiązków pracowniczych. Wówczas spada ich motywacja do pracy, zaczynają zaniedbywać swoje obowiązki i traktować pozostałych pracowników oraz dotychczasowego pracodawcę jak wrogów. Bywają również przypadki, kiedy pracownicy celowo działają na szkodę pracodawcy.

Kiedy więc pojawiają się okoliczności uzasadniające wręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pracodawca może rozwiązać z pracownikiem znajdującym się w okresie wypowiedzenia umowę w tym trybie. Wypowiedzenie nie chroni bowiem pracownika przed otrzymaniem dyscyplinarki. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest odrębnym od wypowiedzenia trybem rozwiązania umowy o pracę. Dlatego warto wiedzieć, że oba tryby mogą być zastosowane niezależnie od siebie, jeżeli tylko zaistniały ku temu przesłanki.

Sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym zostały wyczerpująco określone w Kodeksie pracy. I tak, zgodnie art. 52 § 1 Kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Należy tutaj zaznaczyć, że rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ponadto, jeżeli pracownik reprezentowany jest przez zakładową organizację związkową, rozwiązanie umowy o pracę musi poprzedzić uzyskanie opinii tej organizacji.

Zaznaczmy, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy jako nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy powinno być stosowane przez pracodawcę tylko w wyjątkowych sytuacjach i z należytą ostrożnością. Musi więc ono być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli albo też rażącym niedbalstwie.

W przypadku, kiedy pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownik ma prawo żądać od niego odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Konkludując, nie ma przeszkód, aby rozwiązać w trybie dyscyplinarnym stosunek pracy z pracownikiem, któremu wcześniej wypowiedziano umowę o pracę. Należy jednak w takiej sytuacji pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Trzeba bowiem pamiętać, że naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.