Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Nienormowany czas pracy. Co z nadgodzinami?

Czas pracy jest tym okresem, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu, jakie ma wyznaczone do wykonywania pracy. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy ściśle określają jego normy. Można więc zadać sobie pytanie, czy nienormowany czas pracy jest zgodny z przepisami?

 

Mówiąc o nienormowanym czasie pracy mamy na myśli zadaniowy system pracy. W głównej mierze korzystają z niego osoby, u których uzasadnione jest to rodzajem pracy lub jej organizacją. Zazwyczaj w takich sytuacjach występuje brak możliwości ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy z racji tego, że jest ona wykonywana poza siedzibą pracodawcy.

Nienormowany czas pracy dotyczy przede wszystkim kadry kierowniczej. Chodzi tutaj głównie o:

- kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcach,

- wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy,

- głównych księgowych,

- kierujących zespołem pracowników wyodrębnionej organizacyjnie jednostki.

Ponadto zadaniowym czasem pracy bardzo często objęci są również przedstawiciele handlowi, akwizytorzy, architekci, programiści czy dziennikarze.

Co do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, to nie mają oni prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę poza normalnymi godzinami pracy. Istnieje jednak pewien wyjątek. Mianowicie, za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę lub święto przysługuje im dzień wolny od pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, wówczas należy wypłacić wynagrodzenie powiększone o 100 proc. dodatek.

 

Trzeba jednak wiedzieć, że osoba świadcząca pracę w systemie zadaniowym - niezależnie od funkcji, jaką pełni - musi być w stanie wykonywać swoje obowiązki służbowe bez przekraczania norm czasu pracy. W sytuacji gdy praca w godzinach nadliczbowych wynika z błędnego ustalenia przez pracodawcę zakresu obowiązków, a tym samym prowadzi do niemożności ich wykonania w normalnym czasie pracy, zatrudniony może dochodzić rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w ustalonym systemie zadaniowym.

 

Osoby pracujące w systemie nienormowanego czasu pracy nie rejestrują godzin pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ich ewidencji. Zakładają oni kartę ewidencji czasu pracy i systematycznie ją prowadzą, odnotowując w niej m.in.:

- urlopy,

- zwolnienia lekarskie,

- dyżury,

- delegacje,

- zwolnienia od pracy i inne usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione nieobecności.

 

Istotne jest również, aby przestrzegać przepisów o czasie pracy w niedziele i święta, czyli zakazów pracy w te dni oraz dopuszczalności jej zlecania. Co do kwestii urlopu, to osobom w nienormowanym czasie pracy przysługuje on na takich samych zasadach jak innym pracownikom. Jednak w przypadku korzystania z urlopu przez te osoby niezbędne jest zmniejszenie zakresu obowiązków do wykonania w danym miesiącu.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.