Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Firma organizująca imprezy integracyjne może udzielić ulgi na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacja imprez okolicznościowych przez pracodawcę za pośrednictwem swoich pracowników lub zleceniobiorców stanowi usługę własną, przez co uprawnia do wystawienia klientom informacji o wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast, pracodawca korzystający w tym celu z podwykonawców, nie będzie miał takiego prawa.

 

Wniosek taki można wyprowadzić z decyzji wydanej przez prezesa PFRON dla jednej z firm (nr DW.400.15.2020.IGR z 15 października 2020 r.). O interpretację przepisów wystąpił pracodawca prowadzący, szeroką działalność produkcyjno-usługową. Posiadając odpowiednie zaplecze oraz doświadczenie w organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych dla własnego personelu, chciałby zacząć wykonywać tego rodzaju usługi na rzecz innych przedsiębiorców, w tym tych, którzy są zobowiązani do wpłat na rzecz PFRON i mogliby od niego uzyskać obniżenie ich wysokości.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) przedsiębiorstwo może otrzymać ulgę pod warunkiem zakupu produkcji lub usługi – z wyłączeniem handlu – odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego minimum 25 osób oraz osiągającego 30-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Jednak w związku z tym, że przepisy nie zawierają definicji pojęć: „handel” oraz „produkcja lub usługi odpowiednio wytworzone lub świadczone”, firma ma wątpliwości, czy będzie mogła klientom wystawiać informacje o wysokości ulgi na PFRON. Dlatego właśnie postanowiła zapytać, czy organizowanie imprez okolicznościowych będzie stanowić „odpowiednio” świadczoną usługę własną.

Pracodawca chciał się też dowiedzieć, czy będzie mógł udzielać ulg, gdy w wykonywanie usługi oprócz jego pracowników będą zaangażowani również np. pracownicy tymczasowi, pracownicy innych firm (tzw. outsourcing) oraz zleceniodawcy, a także gdy poza własnym personelem będą wykorzystywani podwykonawcy.

PFRON w odpowiedzi wyjaśnia, że tylko w zakresie, w jakim sprzedający (firma udzielająca obniżeń) ma wkład własny w usługę, można uznać ją za świadczoną przez niego własną usługę. Wkład własny to nie tylko pracownicy, ale również inne zasoby, za pomocą których zamierza wykonać usługę. Fundusz podkreśla, że sformułowanie mówiące o „produkcji lub usłudze odpowiednio wytworzonej lub świadczonej” należy rozumieć tak, że o tym, czy usługa zostanie uznana za usługę własną sprzedającego, nie decyduje to, czy została wykonana odpowiednio, ale wkład własny pracodawcy w jej realizację. Dlatego gdy usługa polegająca na organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych będzie wykonywana wyłącznie przez pracowników sprzedającego, będzie to jego usługa własna i będzie on uprawniony do wystawienia informacji o kwocie ulgi.

Fundusz wskazuje też, że niekiedy przedsiębiorstwo korzysta ze wsparcia zewnętrznego przy świadczeniu usług, a sposób jego zorganizowania wpływa na spełnianie ustawowych warunków do udzielenia obniżeń we wpłatach. Podkreśla, że art. 22 ust. 1 mówi o tym, że ulga należy się z tytułu zakupu usługi u pracodawcy o kwalifikowanej strukturze zatrudnienia. Możliwe jest natomiast wykonywanie takiej usługi przez osoby, które nie są pracownikami sprzedającego, lub osoby będące pracownikami innych pracodawców. To oznacza, że gdy pracodawca przy organizacji imprez będzie korzystał np. z pracowników tymczasowych lub zleceniobiorców, będzie mógł udzielać ulg.

Inaczej wygląda to w przypadku podwykonawców. Treść art. 22 ust. 1 jednoznacznie przesądza bowiem o tym, że usługa uprawniająca do obniżenia wpłat nie może być świadczona przez wielu pracodawców lub wiele podmiotów. Podwykonawca jest odrębnym od sprzedającego podmiotem. Z tego względu jego udział przy organizacji imprez będzie bezspornie stanowić naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy. To zaś automatycznie dyskwalifikuje taką usługę jako usługę własną pracodawcy.

 

Paweł Kawka

redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.