Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Pierwsze spotkanie szkoleniowe już 28.01.2021 r.!

Już w czwartek rozpoczynamy nasze szkolenie online: "Bardzo ważne zmiany w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w 2021 roku w oparciu o przepisy Ustawy o rehabilitacji, regulacje Tarcz Antykryzysowych, wytyczne BON, PFRON, PIP, UOKiK i ZUS". Przypominamy tym samym o ostatnich miejscach w terminach: 18 i 19 lutego 2021 r. 

 

OSTATNIE WOLNE TERMINY: 18.02.2021 r. i 19.02.2021 r.

Szanowni Państwo,

Rok 2020 r. przeszedł już do historii i jak wszyscy wiemy był on rokiem innym od wcześniejszych. Trudnym dla wielu z nas i Państwa. Trudnym w prowadzeniu biznesu i również trudnym w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jaki zatem będzie rok 2021 dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców, biorąc pod uwagę okres trwającej w dalszym ciągu epidemii COVID-19? Nie do końca potrafimy odpowiedź sobie na to pytanie ale już dzisiaj wiemy, iż właśnie po 1 stycznia br. zostały zmienione niektóre przepisy prawne dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych, zmienione zostały rozporządzenia wykonawcze m.in: dotyczące uzyskiwania w PFRON dofinansowań do wynagrodzeń i dotyczące wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dlatego zapraszamy Państwa serdecznie na I cykl naszych szkoleń online w 2021 roku.


Tematem I cyklu szkoleń online będą:

 "Bardzo ważne zmiany w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w 2021 roku w oparciu o przepisy Ustawy o rehabilitacji, regulacje Tarcz Antykryzysowych, wytyczne BON, PFRON, PIP, UOKiK i ZUS"

 

Na I cyklu szkoleń OBPON związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r. postaramy się Państwu przekazać i omówić: najważniejsze zmiany po 1 stycznia 2021 r. w ustawie o rehabilitacji dotyczące m.in. orzekania o niepełnosprawności i możliwości nowych PFRON w tym zakresie, ubiegania się w PFRON o dofinansowanie w szczególności dla pracodawców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, omówimy nowości związane z procedurami w PFRON dot. dofinansowań i wpłat obowiązkowych, prowadzeniem ZFRON w szczególności udzielaniem pomocy indywidualnej w 2021 roku i rozliczeniem z PFRON z środków pochodzących z 2019 r., udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON oraz kontrolami PFRON i Izb Administracji Skarbowej.

EDYTA SIERADZKA
EDYTA SIERADZKA

Wiceprezes Organizacji OBPON.org, ekspert ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Doradca i wykładowca z zakresu rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Omówienie nowelizacji ustawy o rehabilitacji, które weszły w życie po 1 stycznia 2021 roku - ważne.

II. Omówienie wpływu Ustawy Budżetowej z 2021 r. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych (składa na FP a składka na Fundusz Solidarnościowy – nowe kwoty) i ubieganie się przez pracodawców w PFRON o miesięczne dofinansowanie. Budżet PFRON na 2021 rok.

III. Omówienie zmiany płacy minimalnej - wpływającej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 roku - nowe obowiązki a praktyka.

IV. Omówienie obowiązku złożenia rozliczeń rocznych do
20 stycznia br. do PFRON za 2020 r.

V. Wpływ Wszystkich Ustaw tzw. Antykryzysowych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Tarcze 1-6) mające wpływ na uzyskiwanie pomocy publicznej i pomocy tzw. Covidowej z (WUP, PUP, ZUS, PFRON, PFR) a wytyczne UOKiK!

VI. Omówienie najważniejszych decyzji dot. dofinansowań, ZFRON i pomocy de minimis wydanych przez PFRON, BON i UKOiK w 2020 r. a mających wpływ na zatrudniania ON w 2021 roku.

VII. Omówienie nowych rozporządzeń wykonawczych, które weszły w życie po 1 stycznia 2021 roku dot. SODiR (dofinansowań) i wpłat obowiązkowych na PFRON (DEK-i)!!!

VIII. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2021 roku.

 • Omówienie kwot maksymalnego dofinansowania na 2021 r. w oparciu o poszczególne stopnie niepełnosprawności i schorzenia szczególne - czy będą w tym zakresie zmiany w 2021 roku?
 • Omówienie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2021 r., w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych.
 • Udzielanie dofinansowania dla pracodawców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w 2021 r. czy będzie taka możliwość w związku z epidemią COVID-19?
 • Wyliczenie kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P po 1 stycznia 2021 r. (składka na FP i Fundusz Solidarnościowy- jaka wysokość?).
 • Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a prawo do wstecznego dofinansowania - korekty Wn-D i INF-D-P i INF-O-PP.
 • Przedłużenie ważności orzeczeń na podstawie Ustawy Covidowej – czy w 2021 ten przepis będą mogli w dalszym ciągu stosować pracodawcy?
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w dofinansowaniach przez pracodawców.
 • OMÓWIENIE WZORU siatki wolnych wakatów (etatów).
 • Ważne STANOWISKO BON w zakresie wykazywania efektu zachęty metodą jakościową.
 • Terminy złożenia wniosków Wn-D w 2021 roku do PFRON.
 • Procedura związana z kontrolą, wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli dofinansowań.
 • Omówienie WN-D, INF-D-P i INF-O-PP po 1 stycznia 2021 roku !!!
 • Omówienie wpływu decyzji nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na bieżące dofinansowania - procedura postępowania w takim przypadku.
 • Omówienie decyzji wstrzymującej wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Omówienie wniosku o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem.
 • Omówienie wniosku o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności.
 • Kasacje PFRON i skargi pracodawców dot. kosztów płacy mające wpływ na pomoc publiczną - nowe wyroki sądów i nowe wytyczne PFRON.
 • Przedawnienie roszczeń w PFRON w zakresie dofinansowań.
 • Termin przechowywania dokumentacji dot. dofinansowań!!!

IX. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

 • Omówienie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON w 2021 roku dla kontrahentów, zmiana kwoty w poz. 34 na INF-U oraz wyliczenia wskaźników zatrudnienia.
 • Omówienie prawidłowości kwalifikacji: usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia wykazywane na INF-U i INF-1.
 • Omówienie obowiązków związanych z ulgami w zakresie sprawozdawczości w PFRON, informacje dla kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, obowiązek prowadzenia ewidencji ulg w 2021 r. i wskazanie, że e-pfron2 nie jest ewidencją ulg!.
 • Omówienie kontroli PFRON w zakresie art. 22 i możliwości złożenia odwołania od decyzji PFRON.
 • Wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli ulg.
 • Omówienie INF-U i INF-1-u - wykaz błędów popełnianych przez sprzedających tj. udzielających ulg.

X. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ZFRON i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej w 2021 roku.

 • Omówienie obowiązków zakładu pracy chronionej - warunki - stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie epidemii COVID-19, przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez prowadzącego zpch, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w 2021 roku!
 • Omówienie przesłanek uchylenia statusu zakładu pracy chronionej - procedura uchylania statusu zpchr - zawiadomienie do Wojewody do kiedy?
 • ZFRON w 2021 r. tworzenie i wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach puli ogólnej i pomocy de minimis, indywidualnych programów rehabilitacji, pomocy indywidualnej.
 • Omówienie - błędów popełnianych przez pracodawców przy opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji, uwzględniając najnowsze wytyczne UKS i PFRON.
 • Omówienie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Omówienie sprzedaży środków trwałych zakupionych w całości lub części ze środków ZFRON.
 • Omówienie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • BARDZO WAŻNE - omówienie przeprowadzonych w 2020 roku - Kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji przez UKS - AUDYT trwający do 3 miesięcy!
 • Kontrole PIP, wojewody, PFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze dot. ZFRON - DEK-II-a, DEK-R, INF-1 i prowadzącego zakład pracy chronionej - INF-W, INF-W-Z
 • Kwota netto-brutto z ZFRON przy wydatkach dot. pomocy indywidualnej?
 • Potrzeba podzielonej płatności a wydatki z ZFRON – kiedy?

XI. Omówienie najważniejszych kwestii dla pracodawcy po utracie statusu zakładu pracy chronionej w 2021 roku.

 • Omówienie wniosku o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej.
 • Utrata statusu i jego wpływ na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu.
 • Kontrole ZFRON były zpchr - kiedy i w jakim zakresie?
 • WAŻNE - Obowiązek utrzymania wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych po utracie statusu a wpływ na ZFRON w okresie epidemii COVID-19 (ZMIANA- ważne)!!!
 • Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu.

XII. Omówienie najważniejszych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych w 2021 r. w kontekście ustawy o rehabilitacji i KP.

 • Omówienie dobrowolności przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności w zakładzie pracy a wytyczne z KP i ustawy o rehabilitacji.
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - znaczny i umiarkowany stopień a lekki? 
 • Dodatkowa przerwa w pracy.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 • Przekładanie orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS na stopnie niepełnosprawności.
 • Zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (turnus rehabilitacyjny i inne). 
 • Możliwość korzystania z pomocy indywidualnej z ZFRON (pracownik a były pracownik?).

XIII. Omówienie procedury orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w 2021 r. a planowane zmiany!!!

 • Omówienie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ, orzeczenia KRUS, orzeczenia resortowych komisji orzekających, wyroki sądów).
 • Schorzenia szczególne na orzeczeniu (symbol, sentencja, paragraf i litera) - ich przekładanie.
 • Symbole przyczyn niepełnosprawności na orzeczeniach.
 • Wliczanie do stanów i wskaźników zatrudnienia wg ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia KE 651/2014.
 • Odwołania do organów II instancji i do sądu.
 • Zastosowanie art. 15 z ustawy tzw. covidowej a możliwość wydłużenia ważności orzeczeń.
 • Zastosowanie przez pracodawcę art. 2a ust. 1-4 ustawy o rehabilitacji do wydanych orzeczeń.

XIV. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia.

TERMIN SZKOLENIA

 

Termin szkolenia (online):

18.02.2021 r. (czwartek) - nowy termin

19.02.2021 r. (piątek) - nowy termin

 

 

11.02.2021 r. (czwartek) - brak miejsc

12.02.2021 r. (piątek) - brak miejsc

 

29.01.2021 r. (piątek) - brak miejsc

28.01.2021 r. (czwartek) - brak miejsc

 

Czas trwania:

od godziny 10:00 do godziny 15:00.

 
CENNIK SZKOLENIA I KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Dla klientów OBPON:

cena: 370,00 zł + 23% VAT

 

Dla pozostałych firm:

cena: 420,00 zł + 23% VAT

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

TABELA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA USŁUG ZE ŚRODKÓW ZFRON

UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU MOGĄ PAŃSTWO SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON).
 
INFORMACJE DODATKOWE

 

Warunki uczestnictwa:

 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na jeden dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.