Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Czy konsorcjum ma prawo do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON?

Odpowiedź na to pytanie, znajdziecie Państwo w niniejszym artykule. Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON bywa często problematyczne. To czasochłonne i odpowiedzialne zadanie. Aby zapewnić Państwu szybkie, bezpieczne i poprawne wyliczanie wyskości ulg - zachęcamy nie tylko do lektury naszych opracowań, ale również do skorzystania z naszej aplikacji Ewidencja Ulg.

 

 

Zgodnie z decyzją PFRON w sprawie interpretacji przepisów wydanej dla jednego z pracodawców (nr DW.400.1.2021.RUK), jeżeli usługa jest świadczona przez pracowników odrębnych podmiotów przynależnych do jednego konsorcjum, wśród których wyłącznie jeden konsorcjant wypełnia przesłanki udzielania obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), to w takim przypadku jego klient nie jest uprawniony do skorzystania z rzeczonej ulgi.

O wydanie przedmiotowej decyzji wystąpiła firma, która działając w ramach konsorcjum wraz z dwoma podmiotami – spółką cywilną i spółdzielnią mającą status zakładu pracy chronionej (ZPChr)– chce uczestniczyć w przetargu na świadczenie usług ochroniarskich. Stronami umowy mają być wszyscy członkowie danego konsorcjum, którzy zobowiążą się względem zamawiającego do wspólnego wykonywania wskazanych usług, bez wydzielenia pomiędzy nimi jakiejś wyodrębnionej części. W związku z tym analizowana umowa ma zostać podpisana ze wszystkimi konsorcjantami. Równocześnie konsorcjum zamierzało dać zamawiającemu możliwość skorzystania z prawa do obniżenia należnych wpłat na PFRON, co wynika z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) – dalej: u.r.o.n.

Należy podkreślić, że podmiotem wystawiającym fakturę, jak też informację o kwocie ulgi powinna być spółdzielnia, która spełnia wymagania do ich udzielania wyszczególnione w art. 22 ust. 1 u.r.o.n. Z kolei, w ramach realizacji umowy o ochronę do wykonywania pracy na terenie nadzorowanego obiektu skierowanych zostanie dwóch pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych w spółdzielni, a także dziewięciu pracowników w pełni sprawnych zatrudnionych u pracodawcy ‒ lidera konsorcjum. Wobec przytoczonego powyżej stanu faktycznego pracodawca - lider konsorcjum wystąpił do PFRON z zapytaniem, czy w opisanych okolicznościach spółdzielnia będzie mogła przekazać klientowi konsorcjum informację o wysokości obniżenia, co pozwoli mu na zmniejszenie kwoty obowiązkowej wpłaty na PFRON.

PFRON w wydanej decyzji stwierdza, że spółdzielnia nie może przekazać informacji o wysokości obniżenia, zaś klientowi konsorcjum nie będzie przysługiwało prawo do ulgi. Jak wskazuje Fundusz, udzielanie ulg jest dopuszczalne, gdy łącznie urzeczywistnione są trzy przesłanki. Pierwsza oznaczona w art. 22 ust. 1 u.r.o.n. przewiduje, że sprzedający powinien być pracodawcą w rozumieniu uregulowań kodeksu pracy, mieć co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jak również posiadać określoną strukturę tudzież wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Drugi wymóg odnosi się do tego, iż to uprawniony sprzedający wystawia stosowną fakturę dokumentującą zakup konkretnej usługi, a trzeci dotyczy tego, że na tym dokumencie musi być wyodrębniona jego usługa własna, gdyż kwota obniżenia jest obliczana jedynie w odniesieniu do zrealizowanej usługi własnej bądź produkcji wytworzonej przez przedsiębiorstwo.

Z przedstawionego przez przedsiębiorstwo stanu faktycznego można wnioskować, iż konsorcjum nie będzie pracodawcą, co więcej nie będzie wypełniać kryteriów do bycia sprzedającym w ujęciu art. 22 ust. 1 u.r.o.n. Trzeba zaznaczyć, że ww. wymogi będzie urzeczywistniać wyłącznie jeden z konsorcjantów, a zatem spółdzielnia mająca status ZPChr, która wystawi fakturę potwierdzającą zakup usług ochroniarskich. Ponadto, rzeczone usługi nie będą świadczone tylko przez podmiot spełniający przesłanki uznania za sprzedającego, gdyż ochroną będą zajmować się tak jego pracownicy, jak też pracownicy firmy, która wystąpiła do Funduszu o interpretację przepisów. Z tej przyczyny wykonywana usługa nie będzie usługą własną, ale mieszaną, o czym przesądza także to, iż każdy z konsorcjantów będzie realizował całość umowy, a nie jej odrębną część. W sytuacji, gdy na fakturze nie można wyodrębnić usługi własnej, nie można wystawić informacji o wysokości ulgi we wpłacie na PFRON. Wówczas bez znaczenia pozostaje to, że faktura będzie wystawiona przez członka konsorcjum, który może być uznany za sprzedającego.

W konsekwencji, z trzech omawianych powyżej wymogów, jeden, a więc niewyodrębnienie usługi własnej sprzedającego, nie będzie urzeczywistniony. Z uwagi na to, zamawiający nie będzie uprawniony do skorzystania ze zmniejszenia należnych wpłat na PFRON, natomiast członkowie konsorcjum poprzez jednego z nich, czyli spółdzielni z statusem ZPChr, nie mogą mu dostarczyć koniecznej dokumentacji do uzyskania przedmiotowej ulgi.

Do końca listopada 2020 r. liczba pracodawców, którzy wystawiali swoim kontrahentom informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON wynosiła 538.

 

autor:
Paweł Kawka
redaktor OBPON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.