Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Kontrola ZFRON - przygotowanie do audytów KAS poprzez usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gospodarowania środkami ZFRON

 

 

Kontrola ZFRON
 

Szanowni Państwo,

Czas epidemii nie stanowi przeszkody do przeprowadzania audytów ZFRON przez Krajową Administrację Skarbową. Dla pracowników zajmujących się wydatkowaniem ZFRON oraz samych pracodawców zapowiedź audytu wiąże się z dużym stresem, którego można uniknąć, gdy posiada się odpowiednią widzę ułatwiającą dobre przygotowanie do spotkania z audytorami.

Nasi eksperci pomogli już wielu pracodawcom zarówno w trakcie audytu, jak i po jego zakończeniu, a teraz chcielibyśmy zaproponować Państwu szkolenie, podczas którego doświadczony wykładowca podzieli się z Państwem wiedzą, która pomoże Wam bezboleśnie zmierzyć się z oceną prawidłowości gospodarowania środkami ZFRON.

Szkolenie przeprowadzi wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie uzyskiwania pomocy publicznej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online pt.:

 

"Kontrola ZFRON - przygotowanie do audytów KAS poprzez usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gospodarowania środkami ZFRON"

 

MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK
MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK

Prawnik oraz Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej. Wiceprezes ORGANIZACJI Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON.

&nbsp
PROGRAM SZKOLENIA

I. Audyt ZFRON

 1. Podmiot przeprowadzający audyt – podstawa prawna
 2. Cel i zakres badania
 3. Przebieg audytu:
  1. dokumenty podlegające badaniu
  2. możliwość składania dodatkowych wyjaśnień w trakcie audytu
 4. Zakończenie audytu – rodzaje dokumentów kończących audyt
 5. Najczęstsze błędy w gospodarowania środkami ZFRON – omówienie na bazie autentycznych sprawozdań KAS
 6. Możliwość złożenia wyjaśnień, zastrzeżeń, wniosków dowodowych do sprawozdania z audytu KAS
 7. Informacja o podjętych przez pracodawcę działaniach w związku z uwagami audytorów – termin na przesłanie informacji
 8. Dalsza procedura:
  • przekazanie sprawozdania do PFRON
  • kroki, które może podjąć PFRON
  • postępowanie administracyjne (etapy, terminy, argumentacja do wykorzystania)

II. Omówienie zmian dotyczących dysponowania środkami ZFRON wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 1. Mechanizm podzielonej płatności a wydatki z ZFRON – stan przed i po 31.03.2020 r.
 2. Obciążanie środków ZFRON kwotą netto – jakiej kategorii wydatków dotyczy – omówienie najnowszej decyzji PFRON w tym zakresie
 3. Uruchomienie środków funduszu rehabilitacji (20%) celem ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych - dodany do ustawy o rehabilitacji art. 68gd:
  1. omówienie dodatkowego katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w określonym specustawą przedziale czasowym
  2. ustalenie wartości środków ZFRON, które można przeznaczyć m.in. na ratowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych
  3. sankcje za wykorzystanie środków ZFRON w przypadku braku zgody dysponenta Funduszu
  4. wydatkowanie 20% z ZFRON na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych a prawo do dofinansowań z PFRON
  5. charakter wydatków z ZFRON na cele wskazane w art. 68gd ustawy o rehabilitacji (kiedy pomoc de minimis a kiedy pozapomocowe wsparcie)
  6. zaświadczenie o pomocy de minimis a wydatki na cele określone w art. 68gd ustawy o rehabilitacji
 4. Zmiany w zakresie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w byłych zakładach pracy chronionej

III. ZFRON w byłych i obecnych Zakładach Pracy Chronionej – zasady ogólne (usystematyzowanie wiedzy)

 1. Środki tworzące ZFRON w zakładach pracy chronionej i po utracie statusu zakładu pracy chronionej oraz terminy ich przekazywania na ZFRON w dobie epidemii
 2. Ogólne zasady dotyczące zarządzania środkami ZFRON:
  1. regulamin ZFRON (wzór regulaminu do wykorzystania)
  2. ewidencja ZFRON
  3. rachunek bankowy ZFRON
  4. zasada celowości i oszczędności wydatków
  5. podział środków ZFRON
 3. Wydatkowanie środków ZFRON na cele ogólne:
  1. kiedy występuje przysporzenie po stronie pracodawcy,
  2. omówienie katalogu wydatków w ramach 75%
 4. Wydatkowanie środków ZFRON na pomoc indywidualną pracownikom niepełnosprawnym (wzór wniosku o pomoc indywidualną do wykorzystania):
  1. krąg osób uprawnionych do pomocy indywidualnej ze środków ZFRON
  2. wniosek o pomoc – konstrukcja wniosku, uzasadnienia (wzór wniosku o pomoc indywidualną do wykorzystania)
  3. forma pomocy – bezzwrotna, nieoprocentowana pożyczka
  4. sposób dokumentacji poniesionych wydatków
  5. omówienie katalogu wydatków w ramach pomocy indywidualnej:
   • odpłatność za przejazd w obie strony, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
   • zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych,
   • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
   • adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
   • usprawnianie fizyczne,
   • odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na:
    – turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem - jeśli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym,
    – wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach,
   • odpłatność za pobyt na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci pracowników, a także dla dzieci osób niepełnosprawnych,
   • opiekę pielęgnacyjną w domu nad pracownikiem niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się, w tym opiekę socjalno-bytową,
   • utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika,
   • zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • opłacanie przewodników towarzyszących osobom niewidomym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności,
   • opłacanie tłumacza języka migowego,
   • przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
   • zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z uszkodzeniem narządu ruchu,
   • dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu,
   • odpłatność za kształcenie lub dokształcanie, w tym również w szkołach średnich i wyższych,
   • odpłatność za kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania osób niepełnosprawnych,
   • opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenia osób niepełnosprawnych,
   • odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
  6. najczęściej kwestionowane pozycje przez organy kontrolujące.

IV. Utrata statusu zakładu pracy chronionej (wzór wniosku o rezygnację ze statusu zpchr)

 1. Porównanie praw i obowiązków pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy – analiza rentowności prowadzenia ZPCHR (na co powinien zwrócić uwagę pracodawca podejmując decyzje o dalszej formule działalności)
 2. Konsekwencje utraty statusu na wniosek pracodawcy oraz w wyniku nie spełniania ustawowych warunków
 3. Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu zpchr

V. Inne – wybrane zagadnienia dotyczące byłych i obecnych zakładów pracy chronionej

 1. Terminy przedawnienia a ZFRON
 2. Zasady finansowanie ze środków ZFRON środków ochrony osobistej takich jak: maseczki ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.
 3. Doraźna i specjalistyczna opieka medyczna w dobie epidemii
 4. Wpływ urlopów bezpłatnych czy czasowego zmniejszenie pracownikom wymiaru czasu pracy pracowników na potrzeby uzyskania pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej na wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymagane przepisami prawa

VI. Panel dyskusyjny

 
TERMIN SZKOLENIA

Termin szkolenia (online):

 

22.04.2021 r. (czwartek) NOWY TERMIN

15.04.2021 r. (czwartek) brak miejsc

 

Czas trwania:

od godziny 10:00 do godziny 15:00.

 
CENNIK SZKOLENIA I KARTA ZGŁOSZENIOWA

370,00 zł + 23% VAT

kolejne osoby biorące udział w szkoleniu:

300,00 zł + 23% VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

TABELA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA USŁUG ZE ŚRODKÓW ZFRON

UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU MOGĄ PAŃSTWO SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON).
 
INFORMACJE DODATKOWE

Warunki uczestnictwa:

 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na jeden dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

DANE KONTAKTOWE OBPON:


Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.
Adres: Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Biuro obsługi Klienta, adres korespondencyjny: ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl
NIP: 517-036-22-36, REGON: 180950466, KRS: 0000452408
Serwis internetowy: www.obpon.pl, E-mail: biuro@obpon.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.