Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Pracownik z niepełnoprawnością i jego uprawnienia

Osobom, które legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Uprawnienia te wynikają z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a dotyczą czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu.

 

Zaznaczmy w tym miejscu, że pracownik z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności:

- nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

- nie może być zatrudniony w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych,

- ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy.

 

Natomiast co do uprawnień pracownika z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopieniem niepełnosprawności to:

- czas jego pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

- nie może być zatrudniony w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych,

- ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek i czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy,

- ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym,

- ma prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 

Pracownik nie musi przedkładać pracodawcy specjalnego zaświadczenia o celowości stosowania krótszego czasu pracy, bowiem jest to uprawnienie ustawowe, które przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od dnia dostarczenia orzeczenia pracodawcy.

 

Jeżeli mowa o ograniczeniach czasu pracy, to nie stosuje się ich do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. Podobnie rzecz wygląda, kiedy zatrudniony pracownik sam zrezygnuje z tego prawa, składając pracodawcy wniosek o skierowanie na badania lekarskie. Po badaniach pracownik powinien otrzymać zaświadczenie lekarskie ze zgodą na niestosowanie wobec niego przepisu o skróconym czasie pracy. Koszty badań, na które będzie kierował lekarz w celu ustalenia dopuszczalności stosowania do osoby niepełnosprawnej ogólnych norm czasu pracy, pokrywa pracodawca.

 

Łączny wymiar dodatkowego urlopu pracownika oraz zwolnienia od pracy w związku z uczestniczeniem w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. A zatem, jeżeli turnus rehabilitacyjny będzie trwał 3 tygodnie czyli 15 dni roboczych, to wymiar dodatkowego urlopu pracownika wyniesie wówczas 6 dni.

 

Zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy przysługuje bez ograniczenia liczbą dni. Jednak pracownik może je uzyskać tylko w sytuacji, kiedy nie będzie możliwe wykonanie tych czynności poza godzinami pracy.

 

Osoba zatrudniona pozostająca w stosunku pracy, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku ma prawo do tego, aby pracodawca przygotował dla niej odpowiednie stanowisko pracy.

Taka osoba powinna zgłosić gotowość przystąpienia do pracy w ciągu miesiąca od uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Pracodawca natomiast jest zobowiązany zorganizować odpowiednie dla niej miejsce pracy w okresie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia tej osoby gotowości przystąpienia do pracy. Pracodawca zwolniony jest z takiego obowiązku, jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z winy pracownika.

 

Jeżeli pracodawca narusza przepisy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tak jak w przypadku naruszania przez pracodawcę wszelkich innych przepisów prawa pracy w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, należy zgłosić to Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Biorąc pod uwagę sytuację jak i strukturę organizacyjną pracodawcy, zanim złoży się skargę w Państwowej Inspekcji Pracy, można też rozważyć zgłoszenie naruszenia przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie czy też komórce organizacyjnej pracodawcy. Może bowiem zdarzyć się, że w siedzibie głównej pracodawcy osoby zarządzające nie mają wiedzy o tym, że w oddziale firmy dochodzi do naruszania praw pracowniczych. Wówczas wystarczy zawiadomić jednostkę nadrzędną, aby został przywrócony stan zgodny z prawem.

 

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się w szczególności nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy, a zwłaszcza przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

 

Jeżeli stwierdzone zostanie łamanie praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą w szczególności nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, nałożyć mandat, skierować wnioski o ukaranie do sądów rejonowych, powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.