Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Poinformowanie ZUS o stopniu niepełnosprawności pracownika

Sporo wątpliwości nastręcza pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pracownika, dostarczone kilka miesięcy po dacie wydania. Czy w takim przypadku należy dokonać korekty raportu ZUS RCA?

 

Aby zobrazować zagadnienie, posłużmy się przykładem: na początku grudnia 2020 r. pracownik przekazał do zakładu pracy orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało mu wydane we wrześniu 2020 r. Czy w takim przypadku pracodawca powinien skorygować raport ZUS RCA za wrzesień, październik i listopad 2020 r., wykazując pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia zawierającym informację o stopniu niepełnosprawności?

W tym przypadku nie jest konieczne dokonywanie korekty raportu ZUS RCA, gdyż zgłoszenia do ZUS informacji o stopniu niepełnosprawności pracownika dokonuje się na bieżąco, bez konieczności korygowania dokumentów rozliczeniowych. Oczywiście zgłaszając pracownika do ubezpieczeń w ZUS, pracodawca powinien przekazać m.in. informację o posiadanym przez niego (lub nie) stopniu niepełnosprawności. Informację o stopniu niepełnosprawności pracownika przekazuje się do ZUS w szóstym znaku kodu tytułu ubezpieczenia (w piątym znaku podaje się informację o prawie pracownika do emerytury lub renty). W momencie, kiedy pracownik uzyska orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będąc już zatrudniony,, pracodawca zawiadamia o tym fakcie ZUS poprzez zmianę kodu tytułu ubezpieczenia. O zmianie danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczących m.in. tytułu ubezpieczenia płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń zawierające prawidłowe dane.

Wracając do przedstawionego wyżej przykładu, to pracodawca powinien  wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie ponownie zgłosić go do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z nowym kodem, zawierającym już informację o posiadanym przez pracownika stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w kodzie tytułu ubezpieczenia należy dokonać od następnego dnia po dniu, w którym płatnik otrzymał od ubezpieczonego stosowne orzeczenie. Jeśli nastąpi to w trakcie miesiąca, to po złożeniu odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych, pracodawca w raporcie ZUS RCA sporządzonym za ten miesiąc wykaże należne za pracownika kwoty składek (w dwóch osobnych blokach), wyliczone od podstaw wymiaru ustalonych proporcjonalnie do ilości dni podlegania ubezpieczeniom z danym kodem tytułu ubezpieczenia.

 

Aby uniknąć rozliczania za pracownika składek w dwóch blokach raportu ZUS RCA, można go wyrejestrować z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i dokonać ponownego zgłoszenia z nowym kodem od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym pracodawca otrzymał od pracownika informację o stopniu niepełnosprawności. W omawianym przykładzie będzie to 1 stycznia 2021 r.

 

 

autor:
Monika Łysek
redaktor OBPON 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.