Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Schorzenie szczególne musi potwierdzić dodatkowa opinia lekarza

Portal niepełnosprawni.pl o wystąpieniu Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org do PFRON

 

Jeśli treść orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS niejednoznacznie określa fakt występowania tzw. schorzenia szczególnego, konieczny będzie dodatkowy dokument, który potwierdzi rodzaj schorzenia – wyjaśnia PFRON.

Z pytaniem w tej sprawie wystąpiła do Funduszu Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org.

Poprosiła ona o interpretację konkretnej sytuacji, w której pracownik dostarczył pracodawcy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające jego całkowitą niezdolność do pracy. W treści orzeczenia napisano, że u mężczyzny poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego występują m.in. „deficyty poznawcze na tle organicznego uszkodzenia mózgu”. Pracodawca miał wątpliwości, czy zapis ten oznacza, że może on zaliczyć pracownika do schorzenia specjalnego o symbolu „02-P” oznaczającego chorobę psychiczną. Do schorzeń szczególnych, zgodnie z przepisami, zalicza się: epilepsję, chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, niepełnosprawność wzroku.

Wysokość dofinansowania

Jest to o tyle istotne dla pracodawcy, że dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze schorzeniami szczególnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym jest wyższe. 

Od 1  kwietnia 2020 r. wynosi ono:

 • dla osób ze znacznym stopniem 3150 zł
 • dla osób z umiarkowanym stopniem 2100
 • dla osób z lekkim stopniem 1050 zł.

Potrzebny dokument

„Uzasadnienia orzeczeń bardzo często nie wskazują jednoznacznie z tytułu jakiej choroby/schorzenia dane orzeczenie zostało wydane i tak też jest w opisanym poniżej przypadku, gdyż użyte sformułowania są niepewne. W świetle dotychczasowych wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jeżeli opisy chorób zawarte w uzasadnieniu orzeczenia nie przesądzają jednoznacznie, a jedynie sugerują, iż może być to jedno ze schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, to pracodawca powinien posiadać dokument dodatkowy, np. opinię lekarską organu wydającego orzeczenie wydaną w związku z danym orzeczeniem, która potwierdzi, iż stwierdzenia zawarte w treści orzeczenia ZUS odpowiadają schorzeniu, o którym mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji” – odpowiedział PFRON.

Zatem w tej konkretnej sytuacji, o którą pytał OBPON, pracodawca nie mógłby zaliczyć pracownika na podstawie tylko orzeczenia lekarza ZUS zawierającego wyżej cytowanie określenie, do schorzenia szczególnego.

 

 

 

www.niepelnosprawni.pl

Beata Dązbłaż

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.