Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Urlop okolicznościowy a pandemia

Różnego rodzaju imprezy okolicznościowe w okresie pandemii koronawirusa niosą ze sobą ryzyko zarażenia pracownika. Czy zatem biorąc to pod uwagę pracodawca może się zabezpieczyć, a co za tym idzie, czy może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego pracownikowi?

 

Nie da się ukryć, że pracodawcy obawiają się konsekwencji udziału pracownika w uroczystościach takich jak ślub czy pogrzeb z racji tego, że istnieje tu potencjalne ryzyko związane z zarażeniem wirusem COVID 19. Wiele imprez i uroczystości może wiązać się z ryzykiem odbycia przez pracownika kwarantanny. A taka sytuacja może prowadzić do zaburzenia funkcjonowania zakładu pracy. Dlatego też powstała wątpliwość czy można odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego pracownikowi na czas wyżej wymienionych uroczystości.

W przypadku urlopu okolicznościowego, to udzielany jest on na wyraźne żądanie pracownika, informującego pracodawcę o okolicznościach uprawniających go do udzielenia mu tego urlopu na okoliczność ślubu czy pogrzebu i przedstawiającego dowód zaistniałej sytuacji. W takim przypadku pracodawca nie ma prawa odmowy udzielenia urlopu okolicznościowego pomimo swoich obaw związanych z zagrożeniami epidemii COVID-19.

Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, kiedy pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, podczas którego zaistnieją okoliczności uprawniające go do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Wówczas pracodawca nie musi udzielić mu urlopu okolicznościowego, gdyż osoba ta nie wykonuje pracy w chwili, kiedy zaistniało takie zdarzenie.

Poza tym, nie jest właściwe udzielenie pracownikowi urlopu okolicznościowego po urlopie wypoczynkowym, w sytuacji kiedy nie będą już istnieć przesłanki do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Bowiem zasadniczo dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie powinny być udzielane, gdy sprawy zostały już przez pracownika załatwione. Przepisy nie zabraniają jednak udzielenia urlopu okolicznościowego w późniejszym okresie, jeżeli pracownik przekona pracodawcę, że taki urlop jest mu potrzebny. Nie ma również przeszkód, aby pracodawca zgodził się na przerwanie urlopu wypoczynkowego, udzielenie jednego dnia zwolnienia okolicznościowego, a tym samym przesunięcie niewykorzystanego dnia urlopu wypoczynkowego na inny termin.

Trzeba jednak wiedzieć, że rozporządzenie nie reguluje zasad udzielania urlopu okolicznościowego, a w tym procedur występowania o zwolnienie, kwestii dokumentów potwierdzających podstawy do udzielenia urlopu okolicznościowego. Dlatego też sugeruje się, aby pracodawca określił szczegóły zasad udzielania zwolnień okolicznościowych np. w regulaminie pracy.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.