Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

INFORMATOR OBPON: Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami W 2021 r.

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2021 roku, obejmują m.in. zasiłki pielęgnacyjne, renty czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

 

Należne wsparcie

Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenia przyznawane przez organy emerytalno-rentowe takie jak np. gminy, ZUS czy PFRON.

 

500 plus dla osób z niepełnosprawnościami

500 plus to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wsparcie to stanowi dodatkową pomoc finansową dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej, która nie posiada prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo suma tych świadczeń brutto nie przekracza kwoty 1772,08 zł. Wysokość tych świadczeń wpływa również na wysokość kwoty, jaką otrzymuje osoba niepełnosprawna. Maksymalnie można otrzymywać 500 zł miesięcznie.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jednym ze świadczeń, które mogą otrzymywać osoby z niepełnosprawnością jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Renta taka przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy;
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
 • niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy w 2021 r. (po marcowej waloryzacji) to 1250,88 zł. Renta z tytułu niezdolności do pracy może być stała lub okresowa.

Renta socjalna

Renat socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, to przysługuje renta socjalna trwała, zaś w przypadku okresowej niezdolności do pracy – renta socjalna okresowa. Od 1 marca 2021 r. świadczenie to, wynosi 1250,88 zł.


Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne, które jest przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wsparcie przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 r. to 215,84 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Należy pamiętać, że osoby, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Dodatek pielęgnacyjny

Jest to świadczenie inne niż zasiłek pielęgnacyjny, O dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające prawo do emerytury lub renty i są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. ZUS z urzędu przyznaje prawo do dodatku pielęgnacyjnego osobom, które ukończyły 75 lat.

 

Wsparcie z PFRON

Osobom niepełnosprawnym przysługuje wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc może polegać m.in. na dofinansowaniu uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych czy dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

Warto pamiętać, iż świadczenia pieniężne przysługują również opiekunom osób niepełnosprawnych. Można tu wymienić: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna. W przypadku zbiegu prawa do tych świadczeń przysługuje jedno z nich wybrane przez osobę uprawnioną.

 
 
opracowanie:
Annamaria Kaliszczak

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.