Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.ORG : Apel organizacji OBPON.ORG do Senatorów w obronie środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych, które Polski Ład odbiera.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy apel OBPON.ORG do Senatorów RP w sprawie ustawy z dnia 1.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która zasadniczo wpłynie na prowadzenie ZPCHR i ZAZ po 1 stycznia 2022 roku.

 
Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze,

jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca pracodawców osób niepełnosprawnych, a także ich pracowników z niepełnosprawnością, nie możemy przejść obojętnie wobec krzywdy, jaką wyrządzą tym drugim, rozwiązania podatkowe zaproponowane w tzw. Polskim Ładzie.

Przyjęta przez Sejm RP w dniu 1.10.2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw podwyższa do 30 000 zł ,,kwotę wolną" od podatku dochodowego od osób fizycznych, co w przypadku zakładów pracy chronionej, oznacza brak środków na tworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: ZFRON), z którego finansowana jest rehabilitacja pracowników niepełnosprawnych.

Krótko chcielibyśmy nakreślić historię zakładów pracy chronionej oraz ich niezasadnie deprecjonowany wkład w rehabilitacje zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych.

Zakłady pracy chronionej powstały w 1991 roku w celu ochrony spółdzielczości inwalidzkiej przed niekontrolowanymi mechanizmami gospodarki rynkowej.

Wymogi ustawowe, których spełnienie jest warunkiem uzyskania statusu zakładu pracy chronionej, przyczyniły się do powstania i funkcjonowania kilku tysięcy firm o tym statusie. Osoby z niepełnosprawnością, znalazły w nich odpowiednie warunki i atmosferę zatrudnienia zachęcającą do podjęcia pracy zawodowej.

Przedsiębiorstwo posiadające status zakładu pracy chronionej jest zobowiązane do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na którym gromadzi środki ze zwolnień podatkowych ( w tym momencie w większości przypadków jest to już wyłącznie zwolnienie z odprowadzania do urzędu skarbowego części zaliczek na p.d.o.f., które Polski Ład odbiera) przeznaczone na finansowanie celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną niepełnosprawnych pracowników przedsiębiorstwa, w tym m.in. na:

•    przystosowanie miejsc pracy i likwidacja barier architektonicznych,

•    zakup maszyn i urządzeń dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowników.

•    opiekę medyczną i specjalistyczną w miejscu pracy,

•    rodzaj, tryb i czas pracy dostosowane do niepełnosprawności,

•    finansowanie dodatkowych wydatków związanych z zakupem leków, sprzętu do rehabilitacji, wyrobów medycznych, usług rehabilitacyjnych w tym turnusów, przystosowaniem mieszkań do potrzeb związanych z niepełnosprawnością,

•    finansowanie dojazdu do pracy i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,

•    możliwość realizowania indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Zmiany ustawowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ograniczające źródła zasilania ZFRON, a tym samym możliwości finansowe zakładów i rodzaje udzielanego im wsparcia,  spowodowały, że obecnie zatrudnienie chronione jest w głębokim kryzysie.

Przy tych samych zadaniach ustawowych i kryteriach uzyskania statusu zakładu chronionego pracodawcy otrzymują co raz mniejsze środki finansowe, a uchwalona w dniu 1.10.2021 r. ustawa, praktycznie całkowicie odbiera im te środki.

Tym samym opisane powyżej elementy wsparcia w zatrudnieniu i ochronie zdrowia są w realizacji coraz trudniejsze, czego wyrazem jest to, że wg danych pochodzących od wojewodów na koniec grudnia 2020 r. na rynku pozostało jedynie 797 takich zakładów i liczba ta stale maleje.

Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze, zakłady pracy chronionej zatrudniają osoby z najgłębszymi uszczerbkami na zdrowiu, których otwarty, typowo komercyjny rynek pracy, nie jest w stanie wchłonąć, dlatego też muszą mieć zapewnione źródło wpływów na ZFRON, w przeciwnym wypadku nie będą miały środków na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie warunków pracy adekwatnych do dysfunkcji tych osób, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, itp.

Przyjęta ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw musi być uzupełniona o rozwiązania pozwalające zapewnić zakładom pracy chronionej realne wpływy na ZFRON.

Zwracamy się zatem do Pani Senator/Pana Senatora, jako przedstawicieli również osób z niepełnosprawnością, o zgłoszenie poprawki, która pozwoliłaby na zastąpienie obecnego mechanizmu z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opierającego się na zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych - mechanizmem przekazywania przez zakłady pracy chronionej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Takie rozwiązanie i tak znacząco uszczupli wpływy na ZFRON, ale przynajmniej nie odbierze ich całkowicie.

Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być zastąpienie dotychczasowego źródła finansowania ZFRON środkami pochodzącymi z Funduszu Solidarnościowego, który z założenia miał służyć osobom z niepełnosprawnościami i dzięki temu w pełni ten cel mógłby realizować.

Jako organizacja deklarujemy wszelkie wsparcie merytoryczne celem opracowania nowego modelu finansowania działań spoczywających na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Uratujmy środki na rehabilitację osób najbardziej poszkodowanych przez los!

Z poważaniem
Zarząd Organizacji OBPON.org

 

 

Krzysztof Kuncelman                     Małgorzata Tylewicz – Piwnik                        Edyta Sieradzka

Prezes Zarządu OBPON.org        Wiceprezes Zarządu OBPON. org                  Wiceprezes Zarządu OBPON. org

 

 

Pismo do pobrania

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.