Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

– Aby tworzyć dobre rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami potrzebna jest współpraca administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg podczas spotkania inauguracyjnego Rady.

 

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 8 października odbyło się spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powołania do Rady wręczyli minister Marlena Maląg i Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada opiniuje i doradza

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska.

W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych.

Udział w Radzie osób z różnymi niepełnosprawnościami służy zapewnieniu tej grupie społecznej realnego wpływu na proces podejmowania decyzji w zakresie polityki i programów ich dotyczących. Pomimo osiągniętego dotychczas postępu w tym zakresie, w dalszym ciągu istnieje potrzeba doskonalenia i lepszego wdrażania przepisów prawnych.

Działając w zespole osiągniemy najwięcej

– Działając w zespole osiągniemy najwięcej, a dziś ten zespół poszerzamy – podkreślił minister Paweł Wdówik. Przypominał już podejmowane działania, takie jak program Dostępność+, opracowaną w tym roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 czy przyjmowane rozwiązania legislacyjne.

Główny kierunek wynika z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a służą one budowaniu ich niezależności we wszystkich obszarach życia, w tym dostępie do kultury czy sportu. – Różnorodność Rady pozwoli przyjrzeniu się proponowanym w tym obszarze działaniom z różnych perspektyw – podsumował minister Paweł Wdówik.

Członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele organów administracji rządowej

Pani Anna Fugielska – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury

Pan Adam Hadław - przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Pani Marzena Machałek, – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pani Małgorzata Michalska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

Pan Robert Woroniecki – przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Pani Anna Bańkowska

Pan Józef Grzegorz Kurek

Pani Dorota Potejko

Pan Michał Tomczak

Pan Ludwik Węgrzyn 

Przedstawiciele organizacji reprezentatywnych i organizacji zawodowych

Pani Grażyna Gaj

Pani Renata Górna

Pan Dariusz Jadczyk

Pan Krzysztof Kosiński

Pan Dominik Moskalik

Pani Jadwiga Smulko

Pani Sylwia Szczepańska

Pani Joanna Torbé

Pan Jan Witkowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Pan Wojciech Biernat

Pani Anna Hejducka

Pan Robert Jagodziński

Pan Andrzej Janowski

Pan Marek Kalbarczyk

Pan Adam Kompowski

Pan Krzysztof Kotyniewicz

Pani Justyna Kucińska

Pan Krzysztof Kurowski

Pan Piotr Kuźniak

Pani Renata Orłowska

Pan Piotr Pawełko

Pani Ewa Pawłowska

Pan Marek Piechuta

Pan Damian Reśkiewicz

Pani Barbara Święch-Bober

Pan Paweł Wójtowicz

ks. Tadeusz Zaleski

Pani Monika Zima-Parjaszewska

Pan Przemysław Żydok

 

Źródło: BON 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.