Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Apel OBPON.org: Pracownicy z niepełnosprawnością wciąż niedopuszczani do realizacji zamówień publicznych - Organizacja OBPON.org interweniuje u Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Apel Organizacji OBPON.org u ministra Pawła Wdówika - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  - w sprawie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w zamówieniach publicznych. 

 

Jako Organizacja, która promuje społeczną odpowiedzialność biznesu i staje w obronie pracodawców osób niepełnosprawnych, często narażanych na dyskryminację, pokładaliśmy duże nadzieje we wprowadzeniu do zamówień publicznych klauzul społecznych, gdyż dawało to szansę na większą aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez ich udział w realizacji zamówień publicznych. W praktyce okazuje się jednak, że zamawiający nie tylko nie premiują wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale niejednokrotnie ich wprost dyskryminują.

Stale jesteśmy zasypywani przez pracodawców informacjami o kolejnych przypadkach takich niewłaściwych praktyk – najnowsze przykłady: zamówienie na świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz patrolowania na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (nr postępowania: BZP.260.5.2021), zamówienie na świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Sądu Rejonowego w Rzeszowie (nr postępowania G-252-29/21).

Oczywiście instruujemy pracodawców, jakie kroki prawne powinni w takiej sytuacji podjąć, niemniej jednak budzi w nas duży sprzeciw takie podejście podmiotów dysponujących środkami publicznymi i zależy nam na odgórnych działaniach, które ukróciłyby tego typu procedery. Przykład zawsze idzie z góry, a w tym przypadku ciężko mówić o pozytywnych wzorcach dla przedsiębiorców i zachęcaniu ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych, skoro to może skutecznie zablokować ich udział w wielu przetargach.

Oczywiście mamy pełna świadomość tego, że w niektórych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, może mieć miejsce sytuacja, że realizacja zamówienia przez osoby z niepełnosprawnością może nie odpowiadać uzasadnionym potrzebom zamawiającego. W szczególności może to dotyczyć sytuacji ograniczenia możliwości realizacji zamówienia przez osoby ze znacznie upośledzoną sprawnością fizyczną, podczas gdy standardowe czynności składające się na realizację zamawianych usług wymagają wysokiej sprawności fizycznej, np.  gdy pracownicy wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego, czy też do posługiwania się bronią. Obowiązek należytego i szczególnego uzasadnienia takiego ograniczenia lub zakazu spoczywa na zamawiającym, który musi posiadać uzasadnienie do wykluczenia możliwości zaangażowania w realizację zamówienia osoby niepełnosprawnej (patrz: wyrok KIO z dnia 21.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2215/10). Wprowadzając takie ograniczenia zamawiający powinien w szczególności wziąć pod uwagę wpływ rodzaju i stopnia niepełnosprawności na możliwość wykonywania czynności objętych zamówieniem, zwłaszcza w kontekście regulacji zakazujących dyskryminacje osób niepełnosprawnych takich jak przykładowo art. 28 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych traktujący o zakazie dyskryminacji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym czy ustawy z implementowaną do naszego systemu prawnego dyrektywą Rady 200/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000r).

Priorytet unijny w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych znalazł także swoje odzwierciedlenie w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), gdzie sytuacja zatrudniania osób niepełnosprawnych daje wręcz zamawiającemu możliwość premiowania wykonawców zatrudniających osoby społecznie marginalizowane, a przepis art. 16 tej ustawy stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Tymczasem wprowadzenie do specyfikacji zamówień ograniczeń w kwestii realizacji kontraktu przez osoby niepełnosprawni ,stanowi niczym nieuzasadniony przejaw dyskryminacji oraz nierównego traktowania wykonawców.

 

Z treści wielu ogłoszeń trudno wywnioskować, że istnieją okoliczności uzasadnione specyfikacją zamawianej usługi lub jej charakterem prawnym czy faktycznym, które uzasadniałyby wprowadzenie takich ograniczeń.

Przykładowo w specyfikacji warunków zamówienia usług ochrony osób i mienia przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie obowiązki wykonawcy w zakresie ochrony sprowadzają się głownie do prac o charakterze portierskim (obserwacja za pośrednictwem systemu telewizji dozorowej,  otwieranie obiektu i wpuszczanie na jego teren pracowników sądu w godzinach porannych oraz zamykanie obiektu niezwłocznie po zakończeniu godzin urzędowania, prowadzenie książki-ewidencji wydawanych kluczy od pomieszczeń sądu osobom uprawnionym do pobierania kluczy), z którymi większość osób z niepełnosprawnościami może sobie z powodzeniem poradzić.

Zamawiający nawet nie starają się wykazać, że istnieją obiektywne przesłanki uzasadniające wprowadzenie zakazu wykonywania usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu na ich obiektach przez osoby z niepełnosprawnością.

Przede wszystkim nie biorą  pod uwagę faktu istnienia różnych rodzajów niepełnosprawności, różnych poziomów naruszeń sprawności, a tym samym różnych ograniczeń funkcjonalnych, które nie muszą stanowić jakiejkolwiek przeszkody w wykonywaniu zamawianej usługi. Usługi polegające na ochronie osób i mienia bardzo często są wykonywane właśnie przy pomocy pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wykonywanie tego typu usług przy pomocy osób niepełnosprawnych jest więc regułą, co podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13.06.2016r.(sygn. akt KIO 892/16). Wynika to z faktu, iż osoby niepełnosprawne są w stanie wykonać wspomniane usługi w sposób należyty. Należy też zauważyć, że to na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom właściwego stanowiska pracy adekwatnego do ich możliwości fizycznych i psychicznych. Również to na wykonawcy spoczywa obowiązek oceny, w jakich warunkach i na jakim obszarze będzie pracowała osoba niepełnosprawna, jaki sprzęt jest dla niej niezbędny i w jakie środki musi być wyposażona, aby właściwie i zgodnie ze swoimi możliwościami wykonać powierzone zadania.

Tymczasem arbitralne założenie, że osoba niepełnosprawna nie będzie w stanie prawidłowo świadczyć usługi jest krzywdzące i zupełnie bezpodstawne.

Z uwagi na przedmiot naszej statutowej działalności, Organizacja OBPON.org jest szczególnie zainteresowana poprawą rynku pracy osób niepełnosprawnych, dlatego też prosimy o pilne podjęcie działań mających na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówień publicznych i piętnowanie praktyk o jawnie dyskryminującym tę grupę osób charakterze.

kliknij w link:

APEL OBPON ORG


SWZ SR RZESZÓW
SWZ AWF GDAŃSK
WYJAŚNIENIA DO SWZ AWF GDAŃSK

 

 

SWZ GDAŃSK - WYJAŚNIENIA

 

 

 

 

 SWZ SĄD REJONOWY W RZESZOWIE

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.