Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Interwencja OBPON.org: Propozycje poprawek do przepisów zawartych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Kolejna Interwencja OBPON.org w sprawie założeń Nowego Ładu i apel o zmianę przepisów prawnych na takie, które pozwolą chronić rynek pracy osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

Sz.P.
Kazimierz Kleina
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych 
Senat RP
ul. Wiejska 6/8
        00-902 Warszawa  

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowny Panie Senatorze,

w imieniu Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, pragniemy  przekazać  na  ręce Pana Senatora,  propozycje  poprawek  do  przepisów  zawartych  w  ustawie  o  zmianie  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 1 października 2021 r. 

Jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca pracodawców osób niepełnosprawnych, a także ich pracowników z niepełnosprawnością, nie możemy przejść obojętnie wobec krzywdy, jaką wyrządzą tym drugim, rozwiązania podatkowe zaproponowane w tzw. Polskim Ładzie.

Przyjęta przez Sejm RP w dniu 1.10.2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw podwyższa do 30 000 zł ,,kwotę wolną" od podatku dochodowego od osób fizycznych, co w przypadku zakładów pracy chronionej, oznacza brak środków na tworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: ZFRON), z którego finansowana jest rehabilitacja pracowników niepełnosprawnych.

 

Należy wskazać że, zakłady pracy chronionej zatrudniają osoby z najgłębszymi uszczerbkami na zdrowiu, których otwarty, typowo komercyjny rynek pracy, nie jest w stanie wchłonąć, dlatego też muszą mieć zapewnione źródło wpływów na ZFRON, w przeciwnym wypadku nie będą miały środków na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie warunków pracy adekwatnych do dysfunkcji tych osób, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, itp.

Przyjęta ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw musi być uzupełniona o rozwiązania pozwalające zapewnić zakładom pracy chronionej realne wpływy na ZFRON.

Jako przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością i ich pracodawców, zgłaszamy dwie poprawki do procedowanej aktualnie ustawy:

POPRAWKA nr 1

W art. 1 po pkt 65 dodać pkt 65a w brzmieniu:

 „65a) w art. 38 dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu:

„6. Płatnicy o których mowa w ust. 2 i 2a składają naczelnikowi urzędu skarbowego informacje o wysokości kwoty zaliczek na podatek, które nie zostały pobrane i przekazane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz lub na zakładowy fundusz aktywności, wskutek uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

7. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje informacje o których mowa w ust. 6 ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni od ich otrzymania.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje wpłat kwot wskazanych w ust. 6 na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub na zakładowego funduszu aktywności ze środków funduszu solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o FunduszuSolidarnościowym, w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 6 oraz terminy
i szczegółowy sposób jej składania.”;

 

POPRAWKA nr 2

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243 i 1551) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w art. 38 

a)      ze zdania pierwszego ust. 1 usuwa się frazę „z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a,”

b)      uchyla się ust. 2 oraz ust. 2a.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)      po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

„Art. 85a. 1. Płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne będący:

1) zakładami pracy chronionej kwoty pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazują:

- w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2) zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazują na zakładowy fundusz aktywności.

 

2. Płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazują w wysokości:

a) 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,

b) 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,

c) 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,

d) 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%

- w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1;

 

2a. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

2b. Przepisy ust. 2 i 2a stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Jako organizacja deklarujemy wszelkie wsparcie merytoryczne celem opracowania nowego modelu finansowania działań spoczywających na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


 

Z poważaniem

Krzysztof Kuncelman
Prezes Zarządu OBPON.org

 

 

czytaj także:

Apel organizacji OBPON.org do Senatorów w obronie środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych, które Polski Ład odbiera.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.