Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Aktualizacja wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich, zawartych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Projekty realizowanewtrybie pozakonkursowym

 

Aktualizacja wniosków na kolejny okres realizacji projektów wieloletnich, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w następujących konkursach:

 • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019) – trzeci okres finansowania projektów. Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie nr 1/2019. 
 • „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020) – drugi okres finansowania projektów. Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie nr 1/2020. 

Termin

Elektroniczna wersja zaktualizowanego wniosku musi zostać złożona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Generator Wniosków do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 2400. Zleceniobiorca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

Aktualizacja wniosku w Generatorze Wniosków

Aktualizacja wniosku następuje poprzez Generator Wniosków, po wcześniejszym odblokowaniu Generatora przez PFRON i zmianie statusu wniosku na:

 • „propozycja aneksu dla trzeciego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019),
 • „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania” – w przypadku umowy zawartej w konkursie pn. „Pokonamy bariery” (nr 1/2020)

Zmiana statusu wniosku dokonywana jest przez pracownika Funduszu obsługującego dany wniosek. Po dokonaniu zmiany statusu wniosku, w podglądzie wniosku, w części „Podsumowanie” pojawi się przycisk „aktualizuj wniosek”. Użycie przycisku spowoduje odblokowanie wniosku do edycji. Z uwagi na wykasowanie danych z poprzedniego okresu realizacji w harmonogramie projektu oraz tabeli budżetowej generator automatycznie wykazuje błąd w Części B oraz w Części C wniosku. W części C wniosku, w pkt. C.5. zostanie rozwinięta zakładka z danymi dla odblokowanego wniosku.

Podczas aktualizowania wniosku na kolejny okres realizacji projektu, Zleceniobiorca:

 • zamieszcza informacje dotyczące kolejnego okresu realizacji, w tym m.in. opracowany dla tego okresu - szczegółowy budżet i harmonogram projektu,
 • uzasadnia konieczność wprowadzenia ewentualnych poprawek/zmian do projektu (ich racjonalność i niezbędność),
 • uwzględnia obowiązujące zgodnie z ogłoszeniem o konkursie limity kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów wieloletnich wyznaczone w ogłoszeniu konkursu limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim oraz trzecim okresie finansowania projektu,
 • sprawdza, czy kwota dofinansowania wnioskowana na kolejny okres nie jest wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu,
 • przedstawia dodatkowe wyjaśnienia, jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu,
 • sprawdza, czy wartość wskaźnika nakładu nie przekracza wartości wskaźnika bazowego ustalonego przez Zarząd PFRON odpowiednio dla konkursu pn.:
 1. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019) – komunikat ze wskaźnikami bazowymi. 
 2. „Pokonamy bariery” (nr 1/2020) - komunikat ze wskaźnikami bazowymi. 

Pomoc

Wsparcie techniczne (problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Generatora Wniosków) udzielane jest w dniach roboczych w godzinach 9 – 16. Opis problemu proszę przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl wraz z linkiem do wniosku, którego dotyczy zgłoszenie. Prosimy o załączanie zrzutów ekranu obrazujących problem (o ile jest taka możliwość).

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

Ocena formalna oraz merytoryczna zaktualizowanego wniosku przeprowadzana jest przez Fundusz na podstawie elektronicznej wersji wniosku.

Zgodnie z „Regulaminem rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, zespół oceniający dokonuje analizy zaktualizowanego wniosku, w szczególności ustala czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne, przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów) oraz ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu.

Przyznanie dofinansowania

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlegać będzie zmianie w formie aneksu. W dniu podpisania aneksu Wnioskodawca musi spełniać warunki uprawniające do otrzymania dofinansowania.

 

Źródło: PFRON 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.