Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wspólnie „Sięgamy po sukces” - wsparcie dla NGO

Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że w całej Polsce od 8 listopada 2021 r. pracownicy 17 jednostek organizacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzą dla organizacji pozarządowych spotkania informacyjne oraz konsultacje dotyczące warunków realizacji projektów zgłaszanych w konkursie 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. W ramach konsultacji można zadawać pytania z zakresu składania wniosków poprzez aplikację Generator Wniosków, zapisów ogłoszenia o konkursie oraz „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON.”

Zadania zlecane przez PFRON

Przypominamy, że w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” PFRON może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zadania realizowane są w formie projektów. Cele tych projektów muszą zawierać się w jednym z sześciu wymienionych w ogłoszeniu o konkursie kierunków pomocy. Sposób łączenia zadań w ramach danych kierunków pomocy, w poszczególnych typach projektów, opisany został w Regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów.

„Sięgamy po sukces” (konkurs 1/2021) na stronie www.pfron.org.pl

Na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/ Zadania zlecane - aktualnie realizowane konkursy/ Sięgamy po sukces (konkurs 1/2021) zamieszczone są dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Poniżej schemat przedstawiający ścieżkę dostępu do dokumentów, procedur konkursu pn. „Sięgamy po sukces” na stronie www.pfron.org.pl

Co i gdzie możemy znaleźć?

Folder (zbiór dokumentów): Dokumentacja konkursowa / Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON. W tym folderze znajduje się opis zmian wprowadzonych w 2021 roku do „Zasad wspierania realizacji zadań (…)” oraz tekst jednolity dokumentu. W „Zasadach wspierania realizacji zadań (…)” znajdziemy, w szczególności: definicje pojęć, podstawę prawną, podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursach, wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, rodzaje kierunków pomocy, informacje na temat trybu rozpatrywania wniosków, decyzji finansowych PFRON oraz przywróceniu terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie lub zasadach wspierania realizacji zadań.

Na „Zasady wspierania realizacji zadań (…)” składają się tzw. dokumenty ogólne, m.in.: Wzór wniosku (treść wszystkich punktów do wypełnienia w Generatorze Wniosków) i „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów (…)” (ważne informacje przy tworzeniu budżetu). Ponadto, pozostałe dokumenty pogrupowano według kierunków pomocy, w których zgłaszane są projekty, np. dokument pn. „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów (…)”, który opisuje m.in. typy projektów, rodzaje zadań w danym typie projektu, warunki projektów dla danego kierunku pomocy oraz zawiera informacje o zasięgu terytorialnym projektów, trybie składania wniosków, ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Folder: Dokumentacja konkursowa / Ogłoszenie o konkursie. W Ogłoszeniu znajdują się informacje, dotyczące m.in. rodzajów zlecanych zadań, terminu naboru wniosków, warunków projektów zgłaszanych w ramach poszczególnych kierunków (dla każdego kierunku oddzielny rozdział), wysokości wkładu własnego, kryteriów stosowanych przy wyborze wniosków, przyznawania dodatkowych punktów, limitów kosztów kwalifikowalnych.

Uwaga! Warto zapoznać się z załącznikiem do Ogłoszenia - wzorem Karty oceny merytorycznej, która zawiera kryteria oceny merytorycznej wniosku.

Folder: Dokumentacja konkursowa / Pytania i odpowiedzi, który zawiera m.in. odpowiedzi na pytania organizacji pozarządowych zgłoszone podczas naboru wniosków w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Folder: Generator Wniosków, w którym opisano sposób składania wniosków poprzez aplikację. Ponadto można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania... 

Czytaj więcej: PFRON 

 

Autor: Gabriela Knapik

Źródło: PFRON 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.