Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

NOWY TERMIN SZKOLENIA: Nowa pomoc z PFRON jako alternatywa dla zmniejszonych wpływów na ZFRON i ZFA w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu – problemy i perspektywy chronionego rynku pracy w 2022 r., nowe druki deklaracji i wniosków

 

Ważny komunikat dla Uczestników szkolenia "Nowa pomoc z PFRON jako alternatywa dla zmniejszonych wpływów na ZFRON i ZFA w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu"

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

z uwagi na fakt, że w dniach 16-17.03.2022 r. nie była jeszcze znana treść wniosku Wn-P-ZF, więc nie było możliwości jego omówienia podczas szkoleń, serdecznie zapraszamy uczestników szkoleń: Nowa pomoc z PFRON jako alternatywa dla zmniejszonych wpływów na ZFRON i ZFA w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, którzy są zainteresowani wystąpieniem do PFRON o tzw. rekompensaty,  na spotkanie online w dniu 7.03.2022 r. w godz. 10.00-11.00, które w całości będzie poświęcone omówieniu druku wniosku Wn-P-ZF. Z poważaniem

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

 

 

Tytuł szkolenia, imię i nazwisko prowadzącej z segregatorami zsu, pfron i ustawami

Celem szkolenia jest przekazanie pracodawcom praktycznych wskazówek, które pozwolą zminimalizować ryzyko dotkliwych sankcji z tytułu nieznajomości zasad tworzenia i gospodarowania środkami ZFRON oraz zabezpieczyć dalsze wpływy na ZFRON i ZFA.

Dużo miejsca zostanie poświęcone omówieniu najbardziej problematycznych zagadnień jak wydłużanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz wpływ terminowości przekazywania na ZFRON środków z tytułu PIT 4 na dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, a także najbardziej kontrowersyjnych wydatków z ZFRON i aktualnych praktyk podmiotów wydających zaświadczenia o pomocy de minimis (duży nacisk na konieczność wykazania celowości, oszczędności i racjonalności wydatku).

Podczas szkolenia zostaną również przedstawione nowe zasady sprawozdawczości na PFRON w związku z wejściem w rozporządzenia MRiPS z dnia 29 września 2021 r. określającego nowe wzory formularzy deklaracji (w tym DEK-2-a, DEK-R, DEK-Z).

Ważna informacja!


Prace nad wnioskiem o rekompensaty z PFRON są już na ukończeniu, a jego publikacja w BIP nastąpi najpóźniej 5.04.2022 r., co pozwoli na jego szczegółowe omówienie podczas szkolenia
Zdjęcie twarzy Malgorzaty tylewicz Piwnik- prowadzącej szkolenie

Prowadząca:

Małgorzata Tylewicz -Piwnik


Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo-doradczej.

Ikona programu szkolenia

Program szkolenia:

 1.    POLSKI ŁAD A ZFRON
1)    wpływ Polskiego Ładu na tworzenie ZFRON i ZFA
•    uzależnienie wysokości wpływów na ZFRON od złożenia: PIT-2 u pracodawcy, EDP-18 w ZUS, wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
•    wyrównanie wynagrodzeń na podstawie rozporządzenia MF z 7.01.2022 r.– co z nadpłatą na ZFRON (omówienie stanowisk BON i PFRON)

2)    tzw. rekompensaty z PFRON – nowa forma finansowania ZFRON i ZFA
•    do kiedy należy złożyć wniosek do PFRON
•     czy można jednocześnie korzystać z nowej pomocy z PFRON i ze zwolnienia z odprowadzania na ZFRON części zaliczek na pdof
•     wysokość kwoty pomocy z PFRON  – jak obliczyć, dla kogo to rozwiązanie będzie korzystne
•    procedura wnioskowania - wniosek do PFRON oraz oświadczenie o wyborze nowego uprawnienia
•    termin przekazania środków przez  PFRON
•    zasady wydatkowania nowych środków
•    nowy termin uzyskania środków z tytułu PIT 4
•    nowe uprawnienia kontrolne PFRON w zakresie ZFRON

2.    DYSPONOWANIE ŚRODKAMI ZFRON PRZEZ BYŁE I OBECNE ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA
1)    omówienie najczęstszych błędów w gospodarowaniu środkami ZFRON (część ogólna, pomoc indywidualna, IPR) na bazie sprawozdań KAS, najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji i stanowisk organów administracji wydanych w 2021 r. i 2022 r.
2)    omówienie wniosku WN-c-ZF  - wydatkowanie 20% środków ZFRON i ZFA jako rozwiązanie pomocowe w związku z pandemią COVID-19
3)    zasady ustalania wartości do zwrotu niewykorzystanych środków do PFRON w kontekście rozbicia funduszu na ZFRON ogólny, pomoc indywidualną i IPR
4)    terminy przedawnienia ZFRON
5)     sankcja 30% - wyznacznik terminu zapłaty sankcji na PFRON (kiedy istotny jest termin ujawnienia)
6)     przekroczenie 30-dniowego terminu na wystąpienie o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
7)    terminy przechowywania dokumentacji ZFRON

3.    NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R. W SPRAWIE USTALENIA WZORÓW DEKLARACJI SKŁADANYCH ZARZĄDOWI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ PRACODAWCÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WPŁAT NA TEN FUNDUSZ
1)    omówienie nowego formularza deklaracji DEK-2-a
2)    omówienie nowego formularza deklaracji DEK-R
3)    omówienie nowego formularza deklaracji DEK-Z

4.    POZOSTAŁE ZAGADNIENIA PROBLEMATYCZNE
1)    wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w obecnych i byłych zpchr – zasady zaliczania do stopnia niepełnosprawności i schorzeń szczególnych w dobie pandemii;
2)    wpłaty na ZFRON a dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON - czy nieterminowe wpłaty na ZFRON mają wpływ na subsydia płacowe z PFRON?

5. PANEL DYSKUSYJNY

Program autorski: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

ikona terminów

Nowy termin szkolenia!


Nowy termin
06.04.2022 r

(godz.: 10.00-15.00)

Koszt szkolenia


450,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla Klientów OBPON*

500,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla pozostałych Klientów

*Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

Wszystkie logotypy serwisów i usług OBPON

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Pobierz, wydrukuj, wypełnij
i odeślij na adres: biuro@obpon.pl

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Tabela możliwości finansowania usług ze środków ZFRON


Udział w naszym szkoleniu mogą Państwo sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Informacje dodatkowe


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl

Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.