Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2022 r. szóstego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza szósty otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.

 

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 19 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 10.00.

II. Obszar tematyczny badań

W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane projekty badawcze dotyczące problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:

 1. Badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych.
 2. Badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. Badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 4. Badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich.
 5. Badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań
  i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności.
 6. Badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania i reprezentacji niepełnosprawności.
 7. Inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • 1. uczelnia - szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),
 • 2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796),
 • 3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498),
 • 4. inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej
 1. W przypadku wniosku wspólnego, warunek uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie musi spełnić co najmniej Wnioskodawca pełniący rolę Lidera w projekcie.

IV. Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zatwierdzonymi przez Zarząd PFRON w 2021 r., których treść dostępna jest pod adresem Zasady finansowania badań

V. Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach jednego wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego.
 3. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem (kwotę wkładu własnego zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku).
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego, którego produktem będzie rozwiązanie o charakterze społecznym (np. opracowanie nowatorskiego programu terapii itp.) nie może przekroczyć 300.000,00 zł. Realizacja projektu badawczego o charakterze społecznym nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
 5. Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego, którego produktem będzie rozwiązanie o charakterze technicznym (np. skonstruowanie i przetestowanie innowacyjnej protezy, opracowanie nowatorskiego programu komputerowego itp.) nie może przekroczyć 800.000,00 zł. Realizacja projektu badawczego o charakterze technicznym nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.
 6. Projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy:
 • 1. wartość jednego projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych jest równa bądź przekracza 700.000,00 zł,
 • 2. w projektach, których wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” – jest równa lub przekracza 1.000.000,00 zł.

Za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu. Koszt audytu powinien zostać ujęty w budżecie projektu badawczego.

VI. Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Ogólnymi zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz „Szczegółowymi zasadami finansowania badań w ramach konkursu Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych, których treść dostępna jest pod adresem Zasady finansowania badań
 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając na adres: badania@pfron.org.pl (maksymalna dopuszczalna wielkość wiadomości to 50 MB).
 3. Wniosek należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza Wniosku o dofinansowanie (…) stanowiącego załącznik nr 1 a do Szczegółowych zasad (…) Moduł B Wniosek lub załącznik nr 1 b do Szczegółowych zasad (…) Moduł B Wniosek wspólny dostępnych pod adresem: Zasady finansowania badań
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2.
 5. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 6. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika. Wniosek może zostać podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
 7. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (na etapie składania wniosku w formie elektronicznej).
 8. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: badania@pfron.org.pl oraz adresu
  e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

VII. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 1.730.000,00 zł, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych – 550.000,00 zł, w tym:

 1. 450.000,00 zł (na wydatki bieżące),
 2. 100.000,00 zł (na wydatki inwestycyjne);

2. dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.180.000,00 zł, w tym:

 1. 1.108.000, 00 zł (na wydatki bieżące),
 2. 72.000,00 zł (na wydatki inwestycyjne).

Decyzja w sprawie dofinansowania projektów badawczych podejmowana jest w oparciu o listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową wszystkich wniosków pozytywnie zarekomendowanych do dofinansowania przez komisję oceny merytorycznej. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 03-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznych, dostępne są pod adresem: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PFRON

 

Źródło: PFRON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.