Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: Podsumowanie I półrocza 2022 roku w zmianach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z pierwszego cyklu szkoleń stacjonarnych

Baner przedstawiajacy kalendarz po lewej stronie, tytuł szkolenia i osobę prowadzącą szkolenie

Szanowni Państwo
na Państwa ogromną prośbę po 2 latach przerwy, wracamy do „normalności” i organizacji szkoleń stacjonarnych. W związku z powyższym zapraszamy na pierwszy cykl szkoleń stacjonarnych, który odbędzie się w 8 miastach w okresie od 31.05.2022 r. do 10.06.2022 r. dotyczący przedstawienia pracodawcom osób z niepełnosprawnościami wszystkich najważniejszych zmian, które weszły w życie w I półroczu 2022 r., jak również w całym okresie trwającej pandemii COVID-19.

Tematem pierwszego cyklu szkoleń stacjonarnych będzie

Podsumowanie I półrocza 2022 roku w zmianach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce

WAŻNE: Szkolenie skierowane jest do Wszystkich Pracodawców w Polsce, którzy zatrudniają lub chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami w swoich firmach.

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc - w związku z powyższym liczy się termin zapisania na szkolenie.

Ikona programu szkolenia

Program szkolenia:

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany dotyczące:

 1. Orzecznictwa w Polsce i możliwości wydłużenia ważności orzeczeń w okresie trwającej epidemii lub w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego.

 2. Uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON tj. zmian dotyczących dofinansowań (m.in. wykazywanie efektu zachęty, trudnej sytuacji ekonomicznej, wyliczania kosztów płacy, terminowości ponoszenia kosztów płacy itd.

 3. Zmian wprowadzonych w Ustawie o Rehabilitacji.

 4. Zmian wprowadzonych w Ustawie o podatku dochodowym tzw. Polski Ład wpływające na wyliczenie kosztów płacy w SODiR i prowadzenia zfron w zpchr i byłych zpchr.

 5. Zmian wprowadzonych w rozporządzeniach dot. DEK-ów, INF-ów i sprawozdawczości w e-pfron2.

 6. Zmian dla zpchr, byłych zpchr i zaz - rekompensaty z PFRON.

 7. Udzielania ulg we wpłatach na PFRON - INF-u.

 8. Prowadzenia zfron po zmianach po 10.03.2022 roku.

 9. Zostaną przedstawione Stanowiska BON i PFRON.

 10. Zostaną przedstawione najnowsze wyroki sądowe dot. zfron i dofinansowań.


Program autorski: Edyta Sieradzka Wiceprezes OBPON.ORG

Zdjęcie twarzy Edyty Sieradzkiej - prowadzącej szkolenie

Prowadząca:
Edyta Sieradzka


Wiceprezes Organizacji OBPON, obpon.org, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

Ikona programu szkolenia

Terminy i miejsca szkoleń

01
Rzeszów
ikona kalendarza
31.05.2022
02
Katowice
ikona kalendarza
01.06.2022
03
Wrocław
ikona kalendarza
02.06.2022
05
Gdańsk
ikona kalendarza
08.06.2022
 

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

Koszt szkolenia


Klienci OBPON*

Ikona przedstawiajaca osobę

1 osoba
600 zł + 23% vat

Ikona przedstawiajaca osobę

2 osoby
560 zł / os. + 23% vat

Pozostali Klienci

Ikona przedstawiajaca osobę

1 osoba
680 zł + 23% vat

Ikona przedstawiajaca osobę

2 osoby
640 zł / os. + 23% vat

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji.

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Pobierz, wydrukuj, wypełnij
i odeślij na adres: biuro@obpon.pl

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Tabela możliwości finansowania usług ze środków ZFRON


Udział w naszym szkoleniu mogą Państwo sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Opłacenie szkolenia nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem

Rejestracja na szkolenie online lub przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej ( skan karty proszę przesłać na fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl)

Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.