Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ważne: Będzie duplikat informacji o uldze, gdy oryginał zaginął na poczcie

Jeśli zajdzie potrzeba wystawienia duplikatu informacji o wysokości obniżenia we wpłacie na PFRON, kontrahent może wykorzystać to uprawnienie w ciągu sześciu miesięcy, liczonych od daty jego otrzymania.

 
Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). W swoim pytaniu organizacja poruszała problem jednego z pracodawców, do którego zgłosił się klient, aby sprawdzić liczbę wystawionych dla niego informacji INF-U o kwocie obniżenia wpłat na fundusz za 2021 r. (takie uprawnienie zyskuje się dzięki kupowaniu towarów lub usług od zakładów, które spełniają warunki do udzielania ulg). Po przeprowadzonej weryfikacji okazało się, że jeden z tych druków – z datą nadania 19 listopada 2021 r., nie dotarł do kontrahenta, a na stronie internetowej Poczty Polskiej, która umożliwia śledzenie statusu przesyłki, widnieje informacja, że jest nadal w transporcie. W związku z tym OBPON.org zwróciła się o wyjaśnienie, czy pracodawca powinien domagać się od Poczty Polskiej dodatkowej informacji o przyczynie niedostarczenia przesyłki i czy ma wysłać klientowi ponownie druk INF-U, czy wystawić jego duplikat. Dodatkowo organizacja zapytała, jak powinien być liczony sześciomiesięczny termin na wykorzystanie ulgi, a mianowicie – czy od daty wysłania oryginału, chociaż do dziś klient go nie otrzymał, czy okres ten należy liczyć od dnia otrzymania duplikatu.
 
W odpowiedzi PFRON tłumaczy, że zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o wysokości ulgi. Dlatego w przypadku przedstawionym przez OBPON.org pracodawca powinien przede wszystkim wyjaśnić status przesyłki z informacją INF-U, bo musi mieć wiedzę, czy jego korespondencja dotrze do nadawcy, zanim wystawi jej duplikat. Może bowiem dojść do sytuacji, gdy w obrocie prawnym pojawią się oryginał oraz duplikat informacji i będą problemy z określeniem, na podstawie której z nich kontrahent nabył prawo do obniżenia wpłaty oraz w jakim okresie może ją spożytkować.
 
PFRON dodaje, że trzeba mieć na uwadze, iż duplikat to drugi egzemplarz obiektu, identyczny z pierwszym. W odróżnieniu od kopii nie jest tworzony na wzór oryginału, ale pochodzi z tego samego źródła co oryginał. Ponadto fundusz zwraca uwagę, że wzór informacji INF-U przewiduje możliwość wystawienia jej duplikatu – w oświadczeniach końcowych pracodawca wskazuje, czy wystawiana informacja jest duplikatem, czy nie. To oznacza, że jeśli zajdzie potrzeba wydania duplikatu, to klient z dniem jego otrzymania uzyskuje uprawnienie do obniżenia wpłat na PFRON oraz możliwość wykorzystania go przez okres sześciu miesięcy, który będzie liczony od daty otrzymania duplikatu tego druku.
 
 
Żródło: Gazeta Prawna
Autor: Michalina Topolewska
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.