Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Bardzo ważny komunikat PFRON: Od 1 lipca 2022 r. zablokujemy wysyłkę dokumentów z SODiR Off-Line

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zablokujemy możliwość wysyłki dokumentów Wn-D wraz z załącznikami z SODiR¹ Off-Line. Od tego dnia wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń złożycie Państwo tylko w SODiR On-Line. Przypominamy, że od 11 kwietnia 2022 r. udostępniliśmy w SODiR On-Line nowe funkcje, które ułatwią Państwu złożenie wniosku Wn-D wraz z załącznikami. Jedną z nich jest wprowadzenie do SODiR On-Line funkcji importu plików z zewnętrznych aplikacji kadrowo-płacowych. Pisaliśmy o tym w komunikacie Zmiany w SODiR On-Line dla pracodawców. Prezentujemy w nim w jaki sposób przebiega import plików w SODiR On-Line.

 

Dlatego ponownie zachęcamy Państwa do korzystania już od teraz z funkcji importu plików Wn-D i INF-D-P w SODiR On-Line. Obecnie możecie Państwo przeprowadzić cały proces wysyłki dokumentów wraz z zastosowaniem funkcji importu w SODiR On-Line.

Przed przystąpieniem do importu przygotowanych przez Państwa plików xml zalecamy sprawdzanie ich poprawności w oparciu o dokument „Struktura plików do importu do systemu SODiR On-Line”. Gdyby w trakcie importu w SODiR On-Line pojawił się komunikat, wskazujący na brak wymaganych atrybutów w pliku xml lub inne błędy w strukturze, zgłoście Państwo ten fakt swojemu dostawcy systemu kadrowo-płacowego. Dostawca powinien dostosować format plików xml tworzonych w systemie kadrowo-płacowym do wymaganego w SODiR. Więcej informacji na temat importu dokumentów znajdziecie Państwo w „Instrukcji importu dokumentów Wn-D i INF-D-P do systemu SODiR On-Line”.

Stosowanie importu plików w SODiR On-Line nie jest obowiązkowe. Import dokumentów Wn-D wraz załącznikami INF-D-P używany jest głównie przez pracodawców, którzy zatrudniają wielu pracowników niepełnosprawnych i dlatego wypełniają wiele załączników INF-D-P.

Wniosek Wn-D z załącznikami możecie Państwo aktualnie tworzyć w SODiR On-Line poprzez:

 • wybór funkcji ‘Nowy dokument Wn-D’ lub
 • otworzenie ‘Listy dokumentów Wn-D’ i wybranie istniejącego wniosku z listy, a następnie utworzenie nowego dokumentu za pomocą opcji ‘Kopiuj’ albo
 • wybór funkcji ‘Importuj dokumenty Wn-D’.

Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie importu plików w SODiR On-Line prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00). Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.

¹ System Obsługi Dofinansowań i Refundacji dostępny jest aktualnie w wersji On-Line i Off-Line.
Od 1 lipca 2022 r. SODiR będzie dostępny dla Państwa wyłącznie w wersji On-Line.

Aplikacja SODiR On-Line pozwala na bezpośrednią pracę w systemie SODiR, przygotowanie i przesyłanie wypełnionych dokumentów do PFRON. Pozwala również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON (bez konieczności zakładania konta email). Aplikacja SODiR On-Line dostępna jest pod adresem sod.pfron.org.pl.

Aplikacja SODiR Off-Line jest samodzielnym programem pozwalającym na przygotowanie dokumentów, dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń (bez konieczności dostępu do Internetu), a następnie ich wysłanie. Jedynie w momencie wysyłki wniosku i załączników niezbędny jest dostęp do Internetu.

Źródło: PFRON

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.