Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

APEL OBPON.ORG DO RZĄDU: - dotyczący podwyższenia kwot miesięcznego dofinansowania z PFRON

Organizacja OBPON.ORG w imieniu zrzeszonych oraz współpracujących z nami Pracodawców osób z niepełnosprawnościami, zwraca się z apelem o zwiększenie kwot miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń z PFRON, które w ocenie reprezentowanego przez nas środowiska stanowią najbardziej skuteczny element aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami.

 

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19.07.2022 roku, Rząd zdecydował
o przeznaczeniu większych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie i zostaną przeznaczone na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

W związku z bardzo dużym zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia, w tym również pracowników z niepełnosprawnościami, Pracodawcy po raz kolejny zgłaszają pilny postulat o podniesienie wysokości otrzymywanego wsparcia na zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Począwszy od stycznia 2022 roku, kiedy to znacząco została podwyższona płaca minimalna na bieżący rok, apelowaliśmy i nadal apelujemy do Państwa o nowelizację ustawy o rehabilitacji i zwiększenie dla pracowników niepełnosprawnych miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji Pracodawcy obawiają się kolejnego podwyższenia płacy minimalnej od stycznia 2023 roku, która to obawa jest jak najbardziej uzasadniona z uwagi na coraz częstsze komunikaty polskiego rządu o planowanych podwyżkach.

Aktualna płaca minimalna wynosi 3 010 zł i choć jest rekordowo wysoka, jednakże cały efekt podwyżki od 1 stycznia 2022 roku wchłonęła już galopująca inflacja. Dlatego już teraz, w ramach pierwszych przymiarek do budżetu państwa na 2023 rok rząd zakłada dwukrotny wzrost płacy minimalnej, co jest niewątpliwie efektem problemów inflacyjnych, które dotknęły nasz kraj.
W informacji zamieszczonej na stronie rządowej czytamy, iż:
„w styczniu 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3 383 zł, czyli o 373 zł brutto więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 roku planowany jest ponowny wzrost płacy minimalnej do kwoty 3 450 zł brutto, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

W konsekwencji dwukrotnie wzrosną również stawki minimalne za godzinę pracy, których wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia: od 1 stycznia 2023 roku do 22,10 zł,
a od 1 lipca 2023 roku do 22,50 zł.”

Takie aspekty jak rosnące ceny energii, trwająca wojna na Ukrainie, zamrożenie unijnych funduszy na inwestycje, a także, coraz częściej nagłaśniana światowa recesja wskazują, że inflacja, która z miesiąca na miesiąc wzrasta w zastraszającym tempie, nie zatrzyma się w najbliższym czasie. Wzrost cen jest znacznie wyższy niż wynikałoby to ze wskaźnika inflacji, a biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pozostałych wskaźników waloryzacja wysokości subsydiów płacowych jest koniecznym krokiem, który pozwoli przedsiębiorcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami na względną stabilizację finansową.
Podwyżka dofinansowań pozwoli utrzymać płynność zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami oraz obniżyć koszty związane z ich zatrudnieniem.

Wskazujemy, że kwoty miesięcznego dofinansowania uzyskiwane z PFRON Pracodawcy przeznaczają na rehabilitację zawodową pracowników. Jest to szczególnie istotny aspekt w kontekście niekorzystnych trendów występujących na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, wynikających m.in. z nieadekwatnego poziomu finansowania kluczowych instrumentów, jakim jest miesięczne dofinansowanie.

Jest to zatem najlepszy czas na radykalne działania ukierunkowane na osoby z niepełnosprawnością najbardziej zagrożone wykluczeniem zawodowym, aby zapobiec ich masowym zwolnieniom.

W obecnej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej Pracodawcy z jeszcze większą stanowczością podnoszą również postulat zmian w ustawie o rehabilitacji, które pozwolą im na uniknięcie obecnych pułapek skutkujących koniecznością zwrotu otrzymanych dofinansowań wynagrodzeń z PFRON. Jeszcze większego znaczenia nabrał obecnie postulat zmiany jednej z głównych przesłanek subsydiów płacowych, jaką jest terminowość poniesienia kosztów płacy i wciąż aktualny problem z korektami w ZUS które, nawet jeśli nie dotyczą osób, na które Pracodawca ubiega się o dofinansowanie z PFRON, to i tak skutkują żądaniem zwrotu dofinansowania przez PFRON.

Temat ten był już wielokrotnie przez nas poruszany, ale teraz – w obliczu wszystkich dodatkowych trudności, z którymi borykają się Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami – nabiera zupełnie innego znaczenia.
„Każdy człowiek ma prawo wyboru ścieżki zawodowej. Tego prawa nie mogą być pozbawione osoby z niepełnosprawnościami.”

Jako przedstawiciele Pracodawców osób z niepełnosprawnościami oczekujemy od Rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON wprowadzenia skutecznej i natychmiastowej pomocy dla Pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w tych trudnych dla nich czasach. Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań, które doprowadzą do ustabilizowania zaistniałej sytuacji, zanim dojdzie do likwidacji firm i miejsc pracy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które są w obecnym okresie najbardziej zagrożone.

 

Zarząd Organizacji OBPON.ORG

__________________________________

Pismo syg. OBPON.ORG/01/07/22/MTP/ES/KK

do wiadomości:

 1. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 2. Prezes Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.