Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Interwencja OBPON.ORG do MriPS: w sprawie niedopuszczania przez Ministerstwo osób z niepełnosprawnością do wykonywania pracy na jego rzecz w charakterze pracowników recepcji i ochrony mienia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało specyfikację warunków zamówienia publicznego pod nazwą: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, ul. Brackiej 4 i ul. Żurawiej 4a oraz obiektu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58”.

W wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia Ministerstwo jednoznacznie stwierdza, że wyklucza zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na stanowiskach ochrony mienia i recepcji, cyt: „Zamawiający wymaga aby do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy zostały skierowane osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką.”

Organizacja OBPON.ORG skierowała do MRiPS w tej sprawie interwencję.

 

 

 

 

Przedstawiamy fragmenty wyjaśnień treści specyfikacji przetargowej:

Pytanie 2:
Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony oraz recepcji z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie, zakresie i warunkach realizacji przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy dotyczy obu części) Zamawiający wymaga aby do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy zostały skierowane osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką). Wymóg ten odnosi się zarówno do pracowników realizujących usługi ochrony osób i mienia jak i pracowników obsługujących recepcję.

Ponadto wobec każdego pracownika realizującego usługi ochrony Zamawiający postawił wymóg posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy, którzy wykonują bezpośrednio usługi ochrony osób i mienia jak i usługi recepcji wykazywali się sprawnością niezbędną do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ze zwróceniem uwagi na zakres wykonywanych czynności opisanych w każdorazowo w załączeniu nr 1 do PPU dla obu części.

Pytanie 3:
Czy stanowiska pracy pracowników ochrony oraz recepcji są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na wymóg Zamawiającego aby zadania stanowiące przedmiot umowy były realizowane przez osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką), jak również aby pracownicy realizujący usługi ochrony posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posterunki służby ochrony jak i recepcja nie są przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

Pytanie 4:
Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznikiem nr 1 i nr 2 do umowy (OPZ), proszę o jednoznaczne potwierdzenie lub zaprzeczenie (TAK – zezwala / NIE – nie zezwala), czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu usług zarówno ochrony, jak i obsługi recepcji przez osoby niepełnosprawne – z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2Interwencja OBPON.ORG do MRiPS w sprawie niedopuszczania przez Ministerstwo osób z niepełnosprawnością do wykonywania pracy na jego rzecz w charakterze pracowników recepcji i ochrony mienia (pełna treść)


Załączniki:
INTERWENCJA OBPON.ORG DO MRIPS

 

Zarząd Organizacji OBPON.ORG

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.