Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wzrośnie dotacja budżetowa dla PFRON

O 404 mln zł więcej przekaże budżet państwa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników.

 

Taki wzrost dotacji przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Stanowi on realizację uchwały nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r., która wystąpiła do rządu o dokonanie zmiany w art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę subsydiów płacowych w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na to zadanie w danym roku.

Jednak użyty w tym przepisie zwrot „do 30 proc.” spowodował, że w praktyce kwota, jaka trafiała do PFRON, była niższa. Przykładowo w 2019 r. udział dotacji w wydatkach na dofinansowania do wynagrodzeń wynosił 22 proc., a w ubiegłym roku – 20,2 proc. Dlatego po nowelizacji w przepisie ma się znaleźć sformułowanie: „co najmniej 30 proc.”. W efekcie przy założeniu, że w kolejnych latach na subsydia płacowe PFRON będzie przeznaczał tak jak do tej pory 3,6 mld zł rocznie, wysokość dotacji budżetowej będzie wynosić 1,08 mld zł (w tym roku jest to 676 mln zł).

Dzięki temu pieniądze, którymi fundusz musiał uzupełniać zaniżoną dotację, aby wypłacać pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń, będzie można wykorzystać na inne cele, np. wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do konsultacji trafił też projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.). Zakłada on podniesienie rocznej dotacji przekazywanej na jedną osobę niepełnosprawną korzystającą z warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) lub zatrudnioną w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ).
 
Co istotne, będzie ona podwyższona jeszcze w tym roku. I tak dofinansowanie dla ZAZ ma wzrosnąć z 27 500 zł do 28 500 zł w br., a od 2023 r. będzie wynosić 31 000 zł. Z kolei dla WTZ dotacja w tym roku ma być podniesiona z 24 096 zł do 25 896 zł, w 2023 r. ma wynosić 27 696 zł, w 2024 r. – 29 496 zł, a w 2025 r. i następnych latach 31 296 zł.©℗
 
Etap legislacyjny
 
Konsultacje projektu ustawy i projektu rozporządzenia
 
Autor: Michalina Topolewska
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.