Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Podanie o refundację zapłaconych składek na nowym druku

Wniosek niepełnosprawnego przedsiębiorcy o refundację składek ZUS złożony na starym formularzu zostanie odrzucony.

 

Od 1 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku Wn-U-G dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o refundację składek ZUS. Nowy wzór wniosku jest dostępny w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON. Nowy Wn-U-G jest także dostępny w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Wyświetli się on do wypełnienia automatycznie przy pomocy używanych dotychczas funkcji tworzenia nowego wniosku lub korekty.

Także korekty

Od 1 września 2022 r. należy stosować nowy wzór formularza Wn-U-G składając wniosek:

 • zwykły za okresy od stycznia 2022 r.,
 • korygujący za okresy od stycznia 2009 r.

Złożenie wniosku Wn-U-G w formie papierowej na niewłaściwym formularzu spowoduje odrzucenie dokumentu i  wezwanie do uzupełnienia.

Uwaga! Dotychczasowy (stary) wzór wniosku Wn-U-G należy stosować od 1 września 2022 r. wyłącznie do wniosków zwykłych za okresy od stycznia 2009 r. do grudnia 2021 r. Może to wystąpić tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o przywrócenie terminu składania wniosku Wn-U-G za miesiąc z tamtego okresu.

Wszystkie pola

Pierwszy wniosek Wn-U-G za okres od stycznia 2022 r., który przedsiębiorca będzie składać po 31 sierpnia 2022 r. na nowym wzorze, musi mieć uzupełnione wszystkie pozycje. Dlatego należy wypełnić także pozycje, które zawierają formy prawne, formę własności, wielkość, PKD, nazwę, dane adresowe (w tym adres korespondencyjny) i numer rachunku bankowego. Uzupełnianie tych pozycji nie jest obowiązkowe dopiero w kolejnych wnioskach składanych na nowym wzorze, jeżeli pierwszy wniosek na nowym wzorze za okresy z 2022 r. został zweryfikowany poprawnie, a dane w nim wykazane nie uległy zmianie.

Jeżeli więc od 1 września 2022 r. pierwszym wnioskiem nadanym na nowym wzorze będzie np. wniosek o refundację składek za sierpień 2022 r., to należy go wypełnić w całości (podać wszystkie dane). Jeśli jednak od 1 września 2022 r. jako pierwszy wniosek według daty nadania, będzie składana korekta z bieżącego roku, np. za luty 2022 r., to w tej korekcie trzeba wypełnić wszystkie dane.

PFRON prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na wypełnienie danych adresowych, jak też danych kontaktowych: adres e-mail i telefon. Chce zaktualizować te dane, aby mieć z kontakt z wnioskodawcami. Wymaga tego także przypis do druku.

Źródło: www.pfron.org.pl

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.